Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-04-2014 r.

                             OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie o wysłanych pismach:

- znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 28.03.2014 r. do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koninie,

- znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 07.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 07.04.2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 09.04.2014 r. do dnia 23.04.2014 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim    w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do         15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

            Małgorzata Malińska

                                                                                                         Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

Konin, dnia 25.03.2014 r.

OŚ.6220.9.2014

 

             Wydział Urbanistyki i Architektury

w/m

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.03.2014r. wszczęto na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 97/5, 95/5, 94/5, 125/2, 161/1, 183, 200/1, 200/2, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/6, 220/5, 247/1, 257/1, 276/1, 301, 534/1, 535, 243/1, 374/1, 374/2, 220/7 obręb Pątnów miasto Konin, 165, 166, 164/2, 164/1 obręb Gosławice miasto Konin.

Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek, który jest wymagany do uzyskania opinii dla wnioskowanej inwestycji.

Jednocześnie w oparciu o art. 80 ust. 2 ww. ustawy prosimy o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku stwierdzenia niezgodności z ww. planem proszę o wyraźne określenie przyczyny tej niezgodności.

Prosimy o niezwłoczne przygotowanie dokumentów ze względu na krótkie terminy nałożone ww. ustawą. W załączeniu przesyłamy kartę informacyjną dot. przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie prosimy o zwrot dokumentacji wraz z odpowiedzią na niniejsze pismo.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

          Małgorzata Malińska

                                                                                                         Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 07.04.2014 r.

OŚ.6220.9.2014

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) na wniosek z dnia 11.03.2014 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 97/5, 95/5, 94/5, 125/2, 161/1, 183, 200/1, 200/2, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/6, 220/5, 247/1, 257/1, 276/1, 301, 534/1, 535, 243/1, 374/1, 374/2, 220/7 obręb Pątnów miasto Konin, 165, 166, 164/2, 164/1 obręb Gosławice miasto Konin.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

            Małgorzata Malińska

                                                                                                            Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 07.04.2014 r.

OŚ.6220.9.2014

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16, 62-500 Konin

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) na wniosek z dnia 11.03.2014 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 97/5, 95/5, 94/5, 125/2, 161/1, 183, 200/1, 200/2, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/6, 220/5, 247/1, 257/1, 276/1, 301, 534/1, 535, 243/1, 374/1, 374/2, 220/7 obręb Pątnów miasto Konin, 165, 166, 164/2, 164/1 obręb Gosławice miasto Konin.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

             Małgorzata Malińska

                                                                                                           Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

315/1, 323/2 325/2, 325/1, 325/3, 325/4, 326, 311/1, 327/2, 316, 311/2, 328/2, 329/2, 329/1, 330/2,  331/2, 332, 333/3, 333/5, 335/1, 333/4, 334, 333/6, 333/1, 337/2, 310/6, 310/5, 367/1, 310/3, 310/1, 310/2, 367/6, 368/4, 368/8, 368/7, 306, 369/2, 536, 370/4, 370/6, 371/3, 540, 303, 541, 542, 295, 294, 296/2, 296/1, 521/2, 521/1, 522, 524/1, 524/2, 535, 526/2, 525, 293/1, 293/2, 292, 291/4, 291/5, 375/2, 291/6, 291/1, 290/6, 290/9, 290/11, 290/3, 290/7, 376/1, 290/8, 376/2, 377/1, 377/7, , 377/3, 377/17, 124/4, 126/4, 127/2, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 132/5, 132/3, 133, 134, 214, 215, 216/1, 216/2, 217/2, 217/1, 218/2, 218/1, 135/2, 136, 137, 138/1, 138/2, 199/5, 199/3, 199/4, 139/1, 140/2, 141/1, 142, 143/1, 143/2, 144, 199/2, 199/1, 219, 221,222, 223, 224, 225, 226, 227/5, 227/4, 228, 229, 231, 232, 230, 233, 234, 235/1, 235/2, 236, 237, 238, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 187, 189, 186, 185, 184, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 177, 176, 174, 175, 172, 173, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/4, 152/3, 152/2, 154, 153/3, 155, 156, 157, 158, 153/1, 160/5, 160/8, 100/3, 99/5, 98/5, 97/5, 96/5, 95/6, 95/3, 270, 271, 170, 169, 168, 167, 159, 165, 166, 160/6, 164, 163, 162, 270, 272, 273, 313, 314/2, 314/1, 315/1, 240, 241, 242/3, 242/4, 220/2, 242/1, 339, 320, 319, 218, 314/1, 314/2, 313 obręb Pątnów miasto Konin

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-04-09
Data udostępnienia: 2014-04-09 07:22:30
Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-09 07:22:30
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460544
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,