Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

06-05-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.24.2014 z dnia 05.05.2014 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania, którego treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 06.05.2014 r. do dnia 20.05.2014 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 20.05.2014r. do dnia 27.05.2014r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres: um_konin@konet.pl.

     

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

                           Małgorzata Malińska

                                                                                                                           Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

      Konin, dnia 05.05.2014 r.

OŚ. 6341.24.2014

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm,) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie z dnia 23.04.2014 r. (24.04.2014 r. data wpływu) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Koninie”

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 24.04.2014 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

      z. up. Prezydenta Miasta Konina

                  Małgorzata Malińska

                                                                                                                Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

 

751/3, 756/3, 757/2, 757/1, 758/1, 758/2, 758/3, 759/1, 759/2, 759/3, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 763/1, 764/8, 795, 898/1, 971/3, 972/3, 973/9, 973/10, 973/12, 973/17, 974/1, 975/1 ,976/4, 1188/1, 1539, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607/1, 1607/2, 1511, 1428 obręb Wilków Miasto Konin.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-05-06
Data udostępnienia: 2014-05-06 07:36:14
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-06 07:36:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460858
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,