Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

07-05-2014 r.

                OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie o wysłanych pismach:

- znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 30.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 30.04.2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 07.05.2014 r. do dnia 21.05.2014 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim  w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do       15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

           Małgorzata Malińska

                                                                                                            Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

           

 

 

Konin, dnia 30.04.2014 r.

OŚ.6220.13.2014

                Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

 

            Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) na wniosek znak: L.dz.44/T/2014 z dnia 21.03.2014 r. (24.03.2014 r. data wpływu) wraz z uzupełnieniami z dnia 17.04.2014 r.  ( 18.04.2014r. data wpływu) oraz z dnia 25.04.2014r. ( 28.04.2014r. data wpływu)  Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

Inwestycja obejmuje działki o numerach 214, 121/14, 121/16, 121/18, 118/18, 118/26, 121/18, 119/6, 122/19, 120/12, 119/4, 122/8, 123/4, 122/17, 119/3, 119/2, 119/1, 126/9, 127/31, 131/10, 134/10, 136, 122/14, 123/14, 123/15, 123/12, 123/10, 123/18, 125/17, 126/2, 126/11, 127/28, 127/29, 127/24, 130/2, 131/2, 130/3, 131/3, 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór Miasto Konin.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

            Małgorzata Malińska

                                                                                                          Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Konin, dnia 30.04.2014 r.

OŚ.6220.13.2014

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16

                                                                                                       62-500 Konin

 

            Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) na wniosek znak: L.dz.44/T/2014 z dnia 21.03.2014 r. (24.03.2014 r. data wpływu) wraz z uzupełnieniami z dnia 17.04.2014 r. ( 18.04.2014r. data wpływu) oraz z dnia 25.04.2014r. ( 28.04.2014r. data wpływu)  Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

Inwestycja obejmuje działki o numerach 214, 121/14, 121/16, 121/18, 118/18, 118/26, 121/18, 119/6, 122/19, 120/12, 119/4, 122/8, 123/4, 122/17, 119/3, 119/2, 119/1, 126/9, 127/31, 131/10, 134/10, 136, 122/14, 123/14, 123/15, 123/12, 123/10, 123/18, 125/17, 126/2, 126/11, 127/28, 127/29, 127/24, 130/2, 131/2, 130/3, 131/3, 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór Miasto Konin.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

             Małgorzata Malińska

                                                                                                             Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

119/7, 126/10, 127/32, 127/27, 134/9, 131/11, 137/3, 137/4, 140/5, 849/1, 134/11, 131/9, 131/7, 130/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 131/3, 134/7, 131/12, 130/8, 127/26, 127/6, 1699, 127/15, 127/20, 127/21, 127/19, 127/25, 127/30, 127/33, 126/8, 126/7, 123/3, 123/5, 126/6, 122/13, 122/7, 122/4, 122/5, 122/10, 122/12, 122/11, 126/5, 126/4, 126/3, 126/1, 126/11, 123/6, 122/14, 122/1, 122/18, 122/16, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 119/5, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 122/20, 123/9, 123/16, 123/17, 124/11, 126/11, 125/17, 125/12, 119/6, 118/12, 118/4, 118/23, 118/24, 118/25, 118/9, 118/30, 118/27, 118/28, 118/29, 118/31, 118/16, 118/15, 118/14, 118/13, 121/13, 121/21, 121/20, 121/22, 121/26, 118/19, 118/20, 118/21, 118/22 obręb Nowy Dwór Miasto Konin.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-05-07
Data udostępnienia: 2014-05-07 07:01:56
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-07 07:01:56
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460633
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,