Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-05-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie, której treść podaje się poniżej. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 28.05.2014 r. do dnia 11.06.2014 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji tj. od dnia 11.06.2014r. do dnia 25.06.2014r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres: um_konin@konet.pl.

     

 z. up. Prezydenta Miasta Konina

                 Małgorzata Malińska

                                                                                                             Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Konin, dnia 26.05.2014 r.

OŚ.6220.9.2014

 

DECYZJA NR 3

 

Na podstawie art. 104 i art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina z dnia 06.03.2014 r. ( 11.03.2014 r. data wpływu)

 

ORZEKAM

 

Umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 97/5, 95/5, 94/5, 125/2, 161/1, 183, 200/1, 200/2, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/6, 220/5, 247/1, 257/1, 276/1, 301, 534/1, 535, 243/1, 374/1, 374/2, 220/7 obręb Pątnów miasto Konin, 165, 166, 164/2, 164/1 obręb Gosławice miasto Konin.

 

UZASADNIENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin działające z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wnioskiem z dnia 06.03.2014 r. ( 11.03.2014 r. data wpływu) zwróciło się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 97/5, 95/5, 94/5, 125/2, 161/1, 183, 200/1, 200/2, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/6, 220/5, 247/1, 257/1, 276/1, 301, 534/1, 535, 243/1, 374/1, 374/2, 220/7 obręb Pątnów miasto Konin, 165, 166, 164/2, 164/1 obręb Gosławice miasto Konin.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. l pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 ze zm.), tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 25.03.2014 r. zwrócono się do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o art. 80 ust. 2 ww. ustawy poproszono o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem znak UA.7327.139.2014 z dnia 04.04.2014 r. ( 07.04.2014 r. data wpływu) Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie stwierdził, że lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie nie naruszy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in:

- uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2003 r. ( opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. nr 26, poz. 718) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w północnej części miasta,

- uchwały Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. nr 49, poz. 1068) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach byłej strefy ochronnej Huty Aluminium.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 07.04.2014 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-32/14 z dnia 16.04.2014 r. (18.04.2014 r. data wpływu), po analizie przedłożonych informacji, biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia i jego usytuowanie oraz wskazane rozwiązania chroniące środowisko, stwierdził iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 07.04.2014 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak DTI/7000/180B/210/2014 z dnia 11.04.2014r. ( 14.04.2014r. data wpływu) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin działające z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina przedłożyło tut. organowi  wyjaśnienia, iż projektowana kanalizacja deszczowa w pasach drogowych wynosi 3 107, 0 m dla potrzeb odwodnienia dróg, oraz na terenach innych wynosi 402,0 m.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie pismem znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 15.04.2014 r. przekazał organom opiniującym oraz stronom postępowania wyjaśnienia wnioskodawcy.  

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-IV.4240.187.2014.KL.1 z dnia 18.04.2014 r. (23.04.2014 r. data wpływu) umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie.

Analiza złożonej dokumentacji wykazała, że inwestor planuje budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Pątnów w Koninie. Budowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana w technologii wykopów otwartych o ścianach pionowych oraz przecisków sterowanych. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona głównie w pasach drogowych. Zgodnie z treścią pisma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-510 Konin dnia 11.04.2014 r. znak DTI/7000/180B/210/2014 wynika, że długość sieci kanalizacyjnej wyniesie około 3107,0 m, z czego tylko odcinek o długości około 402 m będzie realizowany poza obszarami pasów drogowych. A zatem przedmiotowa inwestycja ze względu na parametry techniczne nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. l pkt 79 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowego przedsięwzięcia nie można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisku wymienionych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, przed jego realizacją nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z powyższym postępowanie uznano za bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Koninie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przed wydaniem decyzji pismem znak OŚ.6220.9.2014 z dnia 05.05.2014 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadomiono strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

    POUCZENIE

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 z. up. Prezydenta Miasta Konina

                 Małgorzata Malińska

                                                                                                           Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

315/1, 323/2 325/2, 325/1, 325/3, 325/4, 326, 311/1, 327/2, 316, 311/2, 328/2, 329/2, 329/1, 330/2,  331/2, 332, 333/3, 333/5, 335/1, 333/4, 334, 333/6, 333/1, 337/2, 310/6, 310/5, 367/1, 310/3, 310/1, 310/2, 367/6, 368/4, 368/8, 368/7, 306, 369/2, 536, 370/4, 370/6, 371/3, 540, 303, 541, 542, 295, 294, 296/2, 296/1, 521/2, 521/1, 522, 524/1, 524/2, 535, 526/2, 525, 293/1, 293/2, 292, 291/4, 291/5, 375/2, 291/6, 291/1, 290/6, 290/9, 290/11, 290/3, 290/7, 376/1, 290/8, 376/2, 377/1, 377/7, , 377/3, 377/17, 124/4, 126/4, 127/2, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 132/5, 132/3, 133, 134, 214, 215, 216/1, 216/2, 217/2, 217/1, 218/2, 218/1, 135/2, 136, 137, 138/1, 138/2, 199/5, 199/3, 199/4, 139/1, 140/2, 141/1, 142, 143/1, 143/2, 144, 199/2, 199/1, 219, 221,222, 223, 224, 225, 226, 227/5, 227/4, 228, 229, 231, 232, 230, 233, 234, 235/1, 235/2, 236, 237, 238, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 187, 189, 186, 185, 184, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 177, 176, 174, 175, 172, 173, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/4, 152/3, 152/2, 154, 153/3, 155, 156, 157, 158, 153/1, 160/5, 160/8, 100/3, 99/5, 98/5, 97/5, 96/5, 95/6, 95/3, 270, 271, 170, 169, 168, 167, 159, 165, 166, 160/6, 164, 163, 162, 270, 272, 273, 313, 314/2, 314/1, 315/1, 240, 241, 242/3, 242/4, 220/2, 242/1, 339, 320, 319, 218, 314/1, 314/2, 313 obręb Pątnów miasto Konin

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-05-28
Data udostępnienia: 2014-05-28 07:15:38
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-28 07:15:38
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460903
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,