Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

29-05-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) zawiadamiam strony postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.25.2014 z dnia 29.05.2014 r. dot. zawiadomienia przed wydaniem decyzji, którego treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 29.05.2014 r. do dnia 12.06.2014 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 12.06.2013r. do dnia 16.06.2014r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres: um_konin@konet.pl.

 

 

           

 

 

     

Konin, dnia 29.05.2014 r.

OŚ. 6341.25.2014

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie”.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

 

 z. up. Prezydenta Miasta Konina

           Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                  Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

 

716, 726, 727, 728/1,728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 729, 715/4, 715/7, 715/9, 715/8, 714, 713, 712, 711, 710, 724/3, 724/2 obręb Gosławice Miasto Konin.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-05-29
Data udostępnienia: 2014-05-29 07:11:57
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-29 11:24:15
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460824
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,