Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-06-2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w dniu 12.05.2014 r. (data wpływu wniosku) na wniosek Pana Włodzisława Ćwiąkalskiego Prezesa Zarządu firmy EMIPRO Sp. z o.o. ul. Wielicka 250 30-663 Kraków, działającego z pełnomocnictwa Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska 11 62-510 Konin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie” na działce nr 114/3 w Koninie obręb Maliniec. Informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.

            Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konina. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy organem właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 od poniedziałku do piątku w godz. od 7³º do 15³º. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 02.06.2014 r. do dnia 23.06.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 od poniedziałku do piątku w godz. od 7³º do 15³º oraz na adres e-mail: mmalinska@konet.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 poz. 262)

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

            Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono w miejscu realizacji planowanej inwestycji.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

      Małgorzata Malińska

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-06-02
Data udostępnienia: 2014-06-02 06:48:31
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-02 06:48:31
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460850
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,