Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

20-06-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania   o wydanej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie., której treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 20.06.2014 r. do dnia 04.07.2014 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji tj. od dnia 04.07.2014 r. do dnia 18.07.2014 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres: um_konin@konet.pl.

     

 

        z. up. Prezydenta Miasta Konina

                    Małgorzata Malińska

                                                                                                            Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 18.06.2014 r.

OŚ. 6341.25.2014

 

 

DECYZJA NR 16

 

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 8, art. 123 ust. 2, art.127 ust.1 w związku z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji          Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie z dnia 23.04.2014 r. ( 24.04.2014r. data wpływu)

 

ORZEKAM

 

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie obejmującego odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie.

Warunki realizacji inwestycji:

1. W zasięgu leja depresji znajdują się działki o numerach: 716, 726, 727, 728/1,728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 729, 715/4, 715/7, 715/9, 715/8, 714, 713, 712, 711, 710, 724/3, 724/2 obręb Gosławice Miasto Konin.

2. Odwodnienie wykopów budowlanych tymczasową instalacją igłofiltrową prowadzone będzie w ulicy Gaj w Koninie na obszarze o powierzchni łącznej ok. 0,5442 ha z wydajnością ok. 36,0 m3/d przez okres około 40 dni.

3. Górna krawędź filtrów igieł zapuszczona będzie na głębokość ok. 0,6 m poniżej dna wykopu.  

4. Igłofiltry wpłukiwane będą wzdłuż wykopu, dwustronnie w rozstawie co 1,0 m.

5. Łączna ilość odprowadzanych wód  z odwodnienia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych wyniesie:

Qmax.h = 1,5 m3/h

  Qśr.d  = 36,0 m3/d

Qmaxroczne = 1 400 m3 (przez okres ok. 40 dni)

 

 

6. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów planuje się do kanalizacji sanitarnej w  ul. Gaj w Koninie.

II. Pozwolenie obowiązuje na czas niezbędny do wykonania prac związanych z odwodnieniem wykopów tj. do 31.10.2015 r.

III.  Zobowiązać Inwestora do:

1. Wykonania i prowadzenia odwodnienia zgodnie z założeniami projektowanymi zawartymi w  operacie wodnoprawnym.

2. Nie przekraczania przy odwodnieniu wykopów budowlanych wymaganego poziomu obniżenia zwierciadła wody gruntowej.

3. Uporządkowania terenu wokół planowanej inwestycji po jej zakończeniu.

4. Wyrównania wszelkich szkód, jakie w wyniku objętej pozwoleniem wodnoprawnym działalności wnioskodawcy poniosą osoby trzecie – prawne lub fizyczne.

5. Sprawnego i szybkiego usuwania ewentualnych awarii.

 

UZASADNIENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie   w dniu 23.04.2014 r. ( 24.04.2014 r. data wpływu) wystąpiło wnioskiem do tut. organu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony w kwietniu 2014 r. wraz z opisem prowadzonej zamierzonej działalności sporządzonej w języku nietechnicznym oraz kserokopią pisma znak Ko.WA.5152.422.1.2014 z dnia 24.03.2014 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie. Wniosek spełniał wymagania określone w art. 132 Prawa Wodnego.

Pismem znak OŚ.6341.25.2014 z dnia 05.05.2014 r. Prezydent Miasta Konina zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku  (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.konin.eu.

Podczas prowadzenia robót ziemnych, w obrębie wykopów budowlanych w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych wymagane jest prowadzenie archeologicznych prac dokumentacyjno – zabezpieczających, w zakresie uzgodnionym pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Delegatura w Koninie, które należy uzyskać przed rozpoczęciem robót ziemnych.

Ponieważ teren, na którym planowana jest inwestycja położony jest na obszarze chronionego krajobrazu Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska.

Podstawą prawną do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego są:

1. Wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 23.04.2014 r. (24.04.2014 r. data wpływu).

2. Operat wodnoprawny opracowany przez Panią Urszulę Małek wraz z opisem prowadzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym oraz kserokopią pisma znak Ko.WA.5152.422.1.2014 z dnia 24.03.2014 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.), zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Koninie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Konina pismem znak OŚ.6341.25.2014 z dnia 29.05.2014 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie, strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie”. W obwieszczeniu wskazano miejsce i czas do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań a także ostateczny termin zapoznania się z materiałami w przedmiotowej sprawie - do dnia 16.06.2014 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.bip.konin.eu. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie wodnoprawne może je zmienić.

Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku zmiany celu i zakresu korzystania z wód lub warunków uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

        z. up. Prezydenta Miasta Konina

                       Małgorzata Malińska

                                                                                                                 Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

 

716, 726, 727, 728/1,728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 729, 715/4, 715/7, 715/9, 715/8, 714, 713, 712, 711, 710, 724/3, 724/2 obręb Gosławice Miasto Konin.

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-06-20
Data udostępnienia: 2014-06-20 07:43:54
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-20 07:43:54
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460862
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,