Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-07-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 25.06.2014 r., której treść podaje się poniżej:

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

DECYZJA NR 6

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87A/1 60-141 Poznań znak SMP/274/2014 z dnia 12.03.2014 r. (13.03.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismami z dnia 08.04.2014 r. i 09.04.2014 r.), działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina

 

ORZEKAM

 

I. Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Laskówieckiej w Koninie.

II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87A/1 60-141 Poznań wnioskiem znak SMP/274/2014 z dnia 12.03.2014 r. (13.03.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismami z dnia 08.04.2014 r. i 09.04.2014 r.), działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Laskówieckiej w Koninie.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy budowa drogi publicznej nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie ulicy Laskówieckiej w Koninie na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Grójeckiej. Obecnie przedmiotowa ulica posiada nawierzchnię gruntową. Długość budowanego odcinka drogi wyniesie 1030 m. Szerokość jezdni będzie zmienna i wyniesie od 5,00 do 7,00 m. Przedmiotowa droga gminna posiadać będzie klasę drogi D. Prędkość projektowa wynosi 30 km/h, kategoria ruchu KR2. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana jezdnia o dwóch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z treścią karty informacyjnej natężenie ruchu kołowego na przedmiotowym odcinku drogi w 2016 r. oszacowano na 280 pojazdów/dobę. W sąsiedztwie planowanej drogi znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pola uprawne i łąki. W ramach prac budowlanych po prawej stronie jezdni planowana jest ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m, natomiast po lewej stronie jezdni planowany jest chodnik o szerokości 2,0 m. Chodnik zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej, natomiast ścieżka rowerowa będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną. Wody opadowe i roztopowe
z planowanych nawierzchni będą odprowadzane do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez istniejący wylot do Kanału Warta-Gopło. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych będą podczyszczane do poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Poprzez obwieszczenia organ zapewniał stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obwieszczenia wywieszano na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 10.04.2014 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/1-35/14 z dnia 25.04.2014 r. (29.04.2014 r. data wpływu) uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym, biorąc pod uwagę charakterystykę, lokalizację i skalę planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 10.04.2014 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-IV.4240.216.2014.KL.3 z dnia 22.05.2014 r. (26.05.2014 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Laskówieckiej w Koninie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym: obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy należy uznać, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Z uwagi na szacowane natężenie ruchu pojazdów stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

            W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie związany z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będzie stanowiło ono zagrożenia dla stanu powietrza w rejonie zainwestowania.

            Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

            W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie zależy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego  oddziaływania.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PL B300002. Na zachód od ulicy Laskówieckiej po Kanał Warta-Gopło rozciąga się kompleks torfowisk, torfianek, szuwaru turzycowego i łozowisk, będących potencjalnym siedliskiem między innymi gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (np. bąk, derkacz). Realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością wycinki 76 drzew o obwodach do 119 cm z gatunków: jabłoń domowa, świerk pospolity, orzech włoski, brzoza brodawkowata, jarząb pospolity, topola włoska, sosna zwyczajna, wiśnia ptasia, śliwa domowa oraz krzewów o powierzchni 86 m2 z gatunków: cis pospolity, lilak, ligustr pospolity, żywotnik zachodni i sumak octowiec. Zgodnie z informacjami przestawionymi w uzupełnieniu karty informacyjnej cisy przeznaczone do wycinki zostały wprowadzone przez człowieka jako element zieleni przydomowej, nie są więc roślinami dziko występującymi i jako takie nie podlegają ochronie zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81). Wycinka drzew i krzewów przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio od 15 marca do 15 lipca. W ramach nasadzeń rekompensacyjnych posadzonych zostanie 77 drzew i 86 m2 krzewów.

            Mając na względzie lokalizację inwestycji w pasie istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej, przewidzianą wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków oraz planowane nasadzenie rekompensacyjne, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Postanowieniem znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 27.05.2014 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulicy Laskówieckiej w Koninie.

Pismem znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 30.05.2014 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia – „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie”.

 

Otrzymują:

1. SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.

ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań

2. Wydział Drogownictwa   w/m

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami   w/m

4. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

5. a/a   S.K.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 6 znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 25.06.2014 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie”.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulicy Laskówieckiej (drogi gminnej) na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Grójeckiej od km 0+000 do km 1+030. Długość analizowanej inwestycji wynosi ok. 1,03 km.

Planowana inwestycja obejmuje:

1. Budowę nawierzchni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (ok. 1,03 km).

2. Przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową.

3. Budowę skrzyżowań.

Przewiduje się wykonanie czterech skrzyżowań zwykłych w następującym kilometrażu projektowanej drogi: skrzyżowanie w km 0+082, skrzyżowanie w km 0+602, skrzyżowanie w km 0+718, skrzyżowanie w km 0+832. Zakres ogranicza się do wykonania łuków wyokrąglających o promieniu R=6,0 m z jezdnią o szerokości 5,0 m do końca łuku lub do granicy istniejącego pasa drogowego.

4. Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych.

5. Budowę chodnika i ścieżki rowerowej.

Ścieżka rowerowa (prawa strona jezdni) oraz chodnik (lewa strona jezdni) projektowane są na całej długości drogi. Przewiduje się budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz chodników z betonowej kostki brukowej.

6. Budowę i ewentualną przebudowę kanalizacji deszczowej.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+500 znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa. Przewiduje się wykonanie studni wpustowych i podłączenie ich do istniejącej sieci, dzięki czemu odwodniony zostanie ten odcinek drogi. Wykonana zostanie również regulacja pionowa istniejących studni kanalizacyjnych. Na odcinku od km 0+500 do km 1+025 przewiduje się budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami wpustowymi i włączenie sieci do istniejącej studni kanalizacyjnej w km 0+500. Zrzut wód opadowych oraz roztopowych będzie się odbywał do istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej w km ok. 0+158. Po podczyszczeniu woda odprowadzana będzie do Kanału Ślesińskiego.

7. Przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Przewiduje się regulację pionową istniejących studni kanalizacji sanitarnej oraz ewentualną zmianę lokalizacji kolidujących z układem drogowym studni. Przewiduje się zabezpieczenie sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej rurą ochronną lub jej ewentualne przełożenie w miejscach kolidujących z układem drogowym. Przewiduje się likwidację istniejącej napowietrznej linii energetycznej i wykonanie linii w nowej lokalizacji.

8. Budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą.

9. Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

10. Przestawienie przydrożnej kapliczki.

11. Przebudowę istniejących ogrodzeń.

12. Budowę oświetlenia drogowego.

Przewiduje się przebudowę  zakresie demontażu istniejących opraw oświetleniowych umieszczonych na demontowanych słupach energetycznych i wykonaniu nowego oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanej drogi.

13. Wycinkę drzew i krzewów.

14. Urządzenie zieleni.

Przyjęte parametry projektowe ulicy Laskówieckiej:

- Klasa techniczna drogi                                          D

- Prędkość projektowa                                            Vp = 30 km/h

- Ilość pasów ruchu                                                 2 pasy ruchu

- Szerokość jezdni                                                   5,0 - 7,0 m

- Pochylenie poprzeczne jednostronne                    2%

- Szerokość ścieżki rowerowej                                2,5 m

- Szerokość chodnika                                              2,0 m

- Kategoria ruchu                                                    KR 2

- Długość projektowanego odcinka                        1,03 km.

 

          Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa:

- zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia,

- prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym,

- odsłonięte korzenie drzew osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie,

- zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z wykopów,

- zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę,

Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi. To samo dotyczy terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn roboczych na bazie. Baza zorganizowana na potrzeby budowy ulicy musi być wyposażona w sprawne urządzenia gospodarki wodno – ściekowej. Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

Ścinki, małe gałęzie, konary, resztki po drzewach, krzewy, drobne drzewostany wykonawca przekaże na składowisko odpadów jako odpad ulegający biodegradacji bądź na miejscu budowy zostanie przerobiony na korę drzewną.

Sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych:

- należy przewidzieć miejsca do selektywnego magazynowania odpadów, w odpowiedni sposób i w miejscach do tego celu wyznaczonych, w tym punkty magazynowania odpadów niebezpiecznych muszą mieć szczelne podłoże, zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi wyciekami,

- powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięci odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznaczonych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonych, ogrodzonych, zadaszonych miejscach o utwardzonym podłożu,

- zapewnić właściwe i zgodne z przepisami gospodarowanie wszystkimi wytwarzanymi odpadami na poszczególnych etapach inwestycji poprzez minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

obręb Grójec – 5, 6, 50, 74

obręb Laskówiec – 63/4, 64/1, 65, 66, 67, 157, 158/1, 158/3, 158/4, 158/5, 160, 161, 162, 164/1, 164/2, 166, 167/3, 167/5, 167/6, 173, 175, 181, 204/1, 205, 206/1, 206/2, 216, 217/3, 217/4, 218/2, 218/5, 218/6, 219/2, 219/3, 222/1, 222/2, 223/2, 224/1, 224/2, 225/1, 225/3, 225/4, 225/5, 225/7, 225/8, 225/9, 226/6, 232, 233/15, 234/13, 235/1, 239/1, 240/3, 642, 644, 650, 651, 652, 653, 666, 667.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-07-02
Data udostępnienia: 2014-07-02 06:58:44
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-02 06:58:44
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460924
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,