Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

11-07-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 08.07.2014 r., której treść podaje się poniżej:

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

DECYZJA NR 9

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Nowaka – Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, znak L.dz. 28/MN/14 z dnia 19.03.2014 r. (21.03.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismami znak L.dz. 36/MN/14 z dnia 24.03.2014 r. – 26.03.2014 r. data wpływu oraz znak L.dz. 41/MN/14 z dnia 11.04.2014 r. – 14.04.2014 r. data wpływu)

 

ORZEKAM

 

I. Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ul. Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie.

II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

            Pan Maciej Nowak - Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, wnioskiem znak L.dz. 28/MN/14 z dnia 19.03.2014 r. (21.03.2014 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismem znak L.dz. 36/MN/14 z dnia 24.03.2014 r. – 26.03.2014 r. data wpływu oraz znak L.dz. 41/MN/14 z dnia 11.04.2014 r. – 14.04.2014 r. data wpływu) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ul. Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie.

            Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

            Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy budowa drogi publicznej nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Poprzez obwieszczenia organ zapewniał stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obwieszczenia wywieszano na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 15.04.2014 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-39/14 z dnia 07.05.2014 r. (09.05.2014 r. data wpływu) uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia i jego lokalizację, nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 15.04.2014 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-IV.4240.247.2014.KL.3 z dnia 05.06.2014 r. (10.06.2014 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ul. Solnej w Koninie na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie drogi (ulicy Solnej) od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie. Prace budowlane będą prowadzone na odcinku około 1017,41 m. Obecnie przedmiotowa ulica posiada nawierzchnię bitumiczną lub utwardzona jest za pomocą płyt drogowych betonowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestor planuje m. in.: wykonanie nawierzchni asfaltowej z SMA, przebudowę istniejących zjazdów, budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m, budowę chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0 m oraz budowę 36 miejsc parkingowych w rejonie galerii handlowej „Kropka” dla samochodów osobowych oraz dwóch miejsc dla autobusów. Szerokość jezdni będzie zmienna i wyniesie od 6,00 do 7,00 m. Przedmiotowa droga gminna posiadać będzie klasę drogi Z. Prędkość projektowa wynosi 50 km/h. Wody opadowe i roztopowe z drogi ujęte wpustami ulicznymi będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci.

            Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia w sąsiedztwie przedmiotowej drogi znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Natężenie ruchu kołowego na przedmiotowym odcinku drogi w 2025 r. oszacowano na 456 pojazdów/dobę. Inwestor deklaruje, że na przedmiotowym odcinku drogi planuje zastosowanie cichej nawierzchni o zakładanej skuteczności obniżania hałasu o 4 dB w stosunku do tradycyjnej nawierzchni. Wobec powyższego, a także z uwagi na szacowane natężenie ruchu pojazdów należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

            W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie związany z powstawaniem pyłków. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będzie stanowiło ono zagrożenia dla stanu powietrza
w rejonie zainwestowania.

            Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

            W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie zależy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o około 900 m. Realizacja inwestycji będzie związana z koniecznością wycinki 32 drzew z gatunków: świerk biały, świerk kłujący, świerk serbski, sosna pospolita, żywotnik wschodni, żywotnik zachodni, żywotnik olbrzymi, sosna czarna, jodła, modrzew europejski, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, orzech włoski, śliwa, grusza, czereśnia, robinia akacjowa, cyprysik nutkajski, głóg dwuszyjkowy oraz krzewy o łącznej powierzchni około 250 m² z gatunków: wierzba babilońska, leszczyna pospolita, żywotnik wschodni, żywotnik zachodni, jałowiec pospolity, jałowiec sabiński, jałowiec wirginijski, bukszpan wieczniezielony, lilak, ligustr jajolistny, berberys pospolity, berberys Thunberga, pęcherznica kalinolistna, tawuła japońska, migdałek trójklapowy, żywotnik olbrzymi, forsycja pośrednia, świerk kłujący, suchodrzew pospolity, śliwa tarnina, śliwa wiśniowa, dzika róża, jabłoń, głóg jednoszyjkowy, cyprysik Lawsona. Drzewa przeznaczone do wycinki mają maksymalnie do 125 cm obwodu. Inwestor w ramach nasadzeń rekompensacyjnych przewiduje posadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz w części gatunków ozdobnych.

            Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, w pasie drogowym, przewidzianą wycinkę drzew i krzewów poza obszarem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio od 15 marca do 15 lipca oraz planowane nasadzenia rekompensacyjne, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

            Postanowieniem znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 12.06.2014 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie drogi w ulicy Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie.

            Pismem znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 13.06.2014 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag.

            Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

            Na niniejszą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia – „Budowa drogi w ulicy Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie”.

Otrzymują:

1. Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.

Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań

2. Wydział Drogownictwa w/m

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m

4. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.).

5. a/a S.K.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 9 znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 08.09.2014 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia – Budowa drogi w ulicy Solnej w odcinku ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie.

 

            Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi w ulicy Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie. Powierzchnia zajmowanych terenów pod planowaną inwestycję wyniesie 19.319 m². Długość przebudowanej drogi bez skrzyżowań wyniesie 1017,41 m.

            Planowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją,

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych,

- przebudowę istniejących zjazdów,

- przebudowę/przestawienie istniejących ogrodzeń wraz z ich odtworzeniem,

- budowę drogi o przekroju ulicznym, o nawierzchni bitumicznej,

- przebudowę istniejących skrzyżowań,

- budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej,

- budowę chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia drogowego, źródło światła LED,

- budowę miejsc parkingowych w rejonie galerii handlowej „Kropka” dla samochodów osobowych oraz dwóch miejsc dla autobusów,

- usunięcie występujących kolizji trasowych z występującymi urządzeniami nadziemnymi oraz podziemnymi.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna i użytkowa drogi: Z

- prędkość projektowa: 50 km/h

- kategoria ruchu:

- na odcinku od ul. Kaliskiej do nieruchomości nr 788 (obręb Starówka): KR3

- na odcinku od nieruchomości nr 788 do ul. Świętojańskiej: KR4

- ilość jezdni: 1

- ilość pasów ruchu: 2

- szerokość pasów ruchu:

- na odcinku od ul. Kaliskiej do nieruchomości nr 788 (obręb Starówka): 3,0 m

- na odcinku od nieruchomości nr 788 do ul. Świętojańskiej: 3,5 m

- szerokość ciągu pieszo – rowerowego: 2,50 m

- długość ciągu pieszo – rowerowego: 995,3 m

- szerokość chodnika dla pieszych: 2,0 m.

Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z nawierzchni asfaltowej typu SMA (mająca zdolności redukcji hałasu w granicach od 3 do 4 dB), ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego, chodnika z płytek betonowych, zjazdów i parkingu z kostki betonowej. Masy bitumiczne będą dowożone na plac budowy w momencie wykonywania robót związanych z układaniem nawierzchni i wykorzystywane na bieżąco w pracach wykonawczych. Nie przewiduje się możliwości magazynowania mas bitumicznych na placu budowy.

            W stanie projektowanym zachowane zostaną wszystkie istniejące skrzyżowania oraz pozostaną wszystkie dotychczasowe relacje ruchowe. Ulica Solna, na projektowanym odcinku, krzyżuje się z następującymi ulicami:

a) ul. Kaliska, skrzyżowanie zwykłe czterowylotowe

            Początek opracowania przebudowy ul. Solnej przewiduję dowiązanie się istniejącego wlotu w ul. Kaliskiej. W stanie istniejącym skrzyżowanie jest typu zwykłego, czterowylotowe. Stan projektowy zakłada korektę łuków  wyokrąglających krawędź jezdni. Zostaną utrzymane dotychczasowe kierunki ruchu na skrzyżowaniu.

b) ul. Sadowa, skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe

            W stanie istniejącym skrzyżowanie jest typu zwykłego, trójwlotowego. Stan projektowy zakłada korektę łuków wyokrąglających krawędź jezdni. Zostaną utrzymane dotychczasowe kierunki ruchu na skrzyżowaniu. Dodatkowo zaprojektowane są dwustronnie chodniki dla pieszych dowiązane do projektowanego ciągu pieszo – rowerowego w ul. Solnej.

c) ul. Taczanowskiego, skrzyżowanie zwykłe czterowylotowe

            W stanie istniejącym skrzyżowanie jest typu zwykłego, czterowlotowe. Stan projektowy zakłada korektę łuków wyokrąglających krawędź jezdni. Zostaną utrzymane dotychczasowe kierunki ruchu na skrzyżowaniu.

d) ul. Podgórna/ul. Pawłówek, skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe

            W stanie istniejącym skrzyżowanie jest typu zwykłego, czterowlotowe. Stan projektowy zakłada korektę łuków wyokrąglających krawędź jezdni. Zostaną utrzymane dotychczasowe kierunki ruchu na skrzyżowaniu.

e) ul. Świętojańska, skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe

            Koniec opracowania przebudowy ul. Solnej przewiduje dowiązanie się do istniejącego wlotu w ul. Świętojańskiej. W stanie istniejącym skrzyżowanie typu zwykłego, trójwlotowe. Stan projektowy zakłada korektę łuków wyokrąglających krawędź jezdni. Zostaną utrzymane dotychczasowe kierunki ruchu na skrzyżowaniu.

            Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi ujmowane będą wpustami ulicznymi projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektuje się trzy odcinki kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie odcinka I przewidziano za pomocą wpustów deszczowych, projektowanym kanałem z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz za pomocą przykanalików o średnicy Dz 200/5,9 mm, łączonych kielichowo. Włączenie w/w kanału projektuje się do istniejącej studzienki na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z Solną na istniejącym kanale Dz 315 mm. Do projektowanego kanału deszczowego należy przełączyć istniejący odcinek kanalizacji deszczowej z ul. Taczanowskiego Dz 315 mm. Długość odcinka około 180m.

Odwodnienie odcinka II przewidziano za pomocą wpustów deszczowych, projektowanym kanałem z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz za pomocą przykanalików o średnicy Dz 200/5,9 mm, łączonych kielichowo. Włączenie w/w kanału projektuje się do istniejącej studzienki na skrzyżowaniu ul. Taczanowskiego z Solną na istniejącym kanale Dz 315 mm. Długość odcinka około 526 m.

Odwodnienie odcinka III przewidziano za pomocą wpustów deszczowych, projektowanym kanałem z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz za pomocą przykanalików o średnicy Dz 200/5,9 mm, łączonych kielichowo. Włączenie w/w kanału projektuje się do istniejącej studzienki na skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej z Solną na istniejącym kanale Dz 400 mm. Długość odcinka około 631 m.

            Na terenie inwestycji elementy uzbrojenia terenu kolidujące z przedmiotową inwestycją to:

a) sieć telekomunikacyjna:

Sieć ORANGE POLSKA S.A.

Opracowanie projektowe obejmuje:

- przełożenie trasowe istniejącego odcinka kanalizacji kablowej z obszaru kolizji tj. wybudowanie nowego odcinka kanalizacji,

- nabudowa studni kablowych SKR-2 z zabezpieczeniem na istniejącej i projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej,

- zwinięcie nadmiarów kabla światłowodowego do skrzynek zapasu umiejscowionych
w projektowanych studniach kablowych,

- pomiary reflektometrem kabla światłowodowego,

- wykonanie próby ciśnieniowej rurociągu po jego przebudowie,

- wykonanie pomiarów przed przebudową kabla światłowodowego i kabli miedzianych oraz po ich przebudowie.

Realizując roboty drogowe w celu usunięcia kolizji należy istniejącą kanalizację kablową operatora ORANGE w obszarze działki nr 166, 222/2, 221/4, 219/2, 218/3 oraz 788 i 789/1 przełożyć w teren nie kolizyjny, sąsiedni, w projektowany zakres pasa drogowego, tj. wybudować nowe przęsła kanalizacji kablowej z nowymi odcinkami kabli miedzianych i kabla światłowodowego wraz złączami.

Sieć MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Opracowanie projektowe obejmuje:

- przełożenie trasowe istniejącego odcinka kanalizacji kablowej z obszaru kolizji, tj. wybudowanie nowego odcinka kanalizacji,

- zwinięcie nadmiarów kabla światłowodowego do skrzynek zapasu umiejscowionych
w projektowanych studniach kablowych,

- pomiary reflektometrem przekładanego kabla światłowodowego,

- wykonanie próby ciśnieniowej rurociągu po jego przebudowie,

- wykonanie pomiarów przed przebudową kabla światłowodowego i kabli koncentrycznych oraz po ich przebudowie.

Realizując roboty drogowe w celu usunięcia kolizji należy wybudować nowe przęsła kanalizacji kablowej z nowymi odcinkami kabli miedzianych i kabla światłowodowego wraz złączami.

b) sieć wodociągowa:

Należy przebudować:

- odcinek magistrali wodociągowej Dn 600 mm z żeliwa szarego na żeliwo sferoidalne, zabezpieczyć przy przejściu przez drogę rurą osłonową, a na załamaniach trasy zastosować połączenia kotwione,

- odcinek wodociągu Dn 150 mm z żeliwa w ul. Solnej i ułożenie poza jezdnią (od km 0+240 do 0+615),

- odcinek wodociągu Dn 150 mm żeliwa w ul. Solnej i ułożenie poza jezdnią (od km 0+708 do 0+786) do połączenia z magistralą wodociągową Dn 600 mm. W przypadku przebudowy odcinków wodociągu Dn 150 mm zostaną przełożone istniejące przyłącza wodociągowe dla posesji w ul. Solnej 32 i 34.

c) kanalizacja sanitarna - należy przebudować odcinek kanalizacji sanitarnej od km 0+218 do 0+283 z przełączeniem istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 893,

d) sieć elektroenergetyczna

Opracowanie projektowe obejmuje:

- w zakresie sieci SN 15 kV ułożenie nowych odcinków kabla po trasie nie kolizyjnej typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm² w izolacji 20 kV. Głębokość ułożenia min. 1 m od płaszczyzny terenu. Połączenia nowych odcinków kabli 15 kV z istniejącymi należy wykonać przy użyciu muf przejściowych żywicznych, termokurczliwych typu RAYCHEM POLJ-24/I x 70-150.

- w zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV ułożenie nowych odcinków kabli typu YAKXS 4x120 mm² lub YAKXS 4x240 mm².

Połączenia nowych odcinków kabli 0,4 kV z istniejącymi należy wykonać przy użyciu muf nn. W zakresie usunięcia kolizji linii napowietrznej nn 0,4 kV przewiduje się przebudowę polegającą na:

- demontażu kolizyjnych przęseł i montażu nowych odcinków linii napowietrznej nn wraz z wymianą słupów na żerdzie ŻN.

Budowa nowych odcinków kabli 15 kV występuje w jednym obszarze budowanej ul. Solnej w Koninie:

- od działki nr 836/15 – stacja transformatorowa nr 51198 do odłącznika nr 1940 w linii napowietrznej SN 15 kV,

- od działki nr 836/15 – stacja transformatorowa nr 51198 do stacji transformatorowej nr 51048, mufy projektowane w pasie drogowym ulicy Solnej, przy działce nr 890/skrzyżowanie z ul. Taczanowskiego.

W obszarze kolizyjnym istniejące kable 15 kV zostaną zdemontowane i w to miejsce budowane będą kable sieciowane typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm²:

- odcinki kabli: 3x70 m i 3x270 m dla napięcia 15 kV.

Połączenia nowych odcinków kabli z istniejącymi należy realizować przy pomocy muf przejściowych żywicznych, termoutwardzalnych typu RAYCHEM POLJ-24/Ix70-150.

Przejście projektowanymi kablami pod jezdniami i wjazdami przewidzieć w przepustach wykonanych z rur osłonowych AROT SRS 160. Kolizyjne słupy linii napowietrznych nn należy zdemontować ustawiając w to miejsce nowe słupy z żerdzi ŻN 10 z nowymi przęsłami – odcinkami napowietrznymi w oparciu o przewód Al. 4x50 mm², oraz odtworzeniem przyłączy napowietrznych do odbiorców przewodem izolowanym AsXSn 4x25 mm² i kablem doziemnym YAKY 4x25 mm²/

            Na terenie istniejącego pasa drogowego występują dwa drzewa kolidujące z inwestycją: brzoza brodawkowata (Betula pendula), zlokalizowana w km około 0+160 oraz czereśnia (Prunus avium), zlokalizowana w km około 0+840. W związku z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego kolidować będą z inwestycją drzewa i krzewy znajdujące się na terenie prywatnych posesji, rosnące wzdłuż ogrodzeń.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się nasadzenie drzew będącymi gatunkami rodzimymi, a w miejscach reprezentacyjnych (np. teren zabudowany) gatunkami ozdobnymi. Drzewa przeznaczone do nasadzeń należeć będą do rodzaju: klon, jesion, lipa, śliwa (gatunki ozdobne). Drzewa, które nie kolidują z inwestycją będą zabezpieczone poprzez odeskowanie, a prace prowadzone będą tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji inwestycji należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu czy innych odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, nie naruszać i odkrywać ich systemów korzeniowych oraz nie doprowadzić do składowania sprzętu
i materiałów budowlanych pod koronami drzew.

            Usunięta wierzchnia warstwa gleby (humus) wykorzystana zostanie na terenie budowy m.in. do zagospodarowania terenów zieleni.

            Odpady powstające podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miarę możliwości wykorzystywane będą na terenie inwestycji, pozostałe przekazywane będą innym posiadaczom, uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Na etapie realizacji inwestycji odpady gromadzone będą na placu budowy. W przypadku odpadów niebezpiecznych miejsca ich magazynowania będą wyposażone w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, zadaszone oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

obręb Wilków – 592,

obręb Pawłówek – 1, 2, 166, 167, 168, 169, 170, 171/4, 173/3, 174/3, 175/14, 176/7, 179, 180/2, 181, 183/1, 211, 212, 213, 214/1, 215/1, 215/3, 216/1, 216/3, 217/1, 217/2, 218/3, 219/2, 221/4, 222/2, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/4, 493,

obręb Starówka – 734/1, 734/4, 734/5, 734/7, 735/1, 735/9, 735/10, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 740/1, 740/2, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/3, 746/13, 746/14, 780/3, 780/4, 780/5, 781/2, 782/2, 782/5, 783/2, 783/4, 784, 785, 788, 789/1, 789/2, 790, 793, 817, 822, 836/16, 838/2, 845/1, 846, 861, 879, 880, 881/5, 888, 890, 895, 896, 909, 910, 919/3, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1026, 1027.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-07-11
Data udostępnienia: 2014-07-11 10:02:00
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-11 10:02:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501679
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,