Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

18-09-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 17.09.2014 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 18.09.2014 r., których treść podaje się poniżej:

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Zastępca Kierownika

                Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak L.dz.15/G/MN/14 z dnia 22.07.2014 r. (28.07.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismem znak L.dz.21/G/MN/14 z dnia 25.08.2014 r. - data wpływu) Pana Macieja Nowaka reprezentującego Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina

 

ORZEKAM

 

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Maciej Nowak reprezentujący Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, zwrócił się wnioskiem znak L.dz.15/G/MN/14 z dnia 22.07.2014 r. (28.07.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismem znak L.dz.21/G/MN/14 z dnia 25.08.2014 r. - data wpływu) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie ulicy Grójeckiej w Koninie na odcinku o długości 2361 m. W miejscu przecięcia się ulic Jana Pawła II i Grójeckiej przewiduje się budowę skrzyżowania czterowlotowego. Przedmiotowa droga gminna posiadać będzie klasę drogi L, natomiast prędkość projektowa wyniesie 40 km/h. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana m.in. jezdnia o dwóch pasach ruchu i nawierzchni asfaltowej z SMA, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej oraz zatoki autobusowe. W sąsiedztwie planowanej drogi znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pola uprawne i łąki. Wody opadowe i roztopowe z drogi będą ujmowane poprzez wpusty uliczne i kierowane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 27.08.2014 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-68/14 z dnia 12.09.2014 r. (17.09.2014 r. data wpływu) uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym, biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 27.08.2014 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-IV.4240.799.2014.KL.1 z dnia 12.09.2014 r. (15.09.2014 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej natężenie ruchu kołowego na przedmiotowym odcinku drogi w 2025 r. oszacowano na 814 pojazdów/dobę. W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego przedmiotowego przedsięwzięcia inwestor planuje zastosowanie cichej nawierzchni o zakładanej skuteczności obniżenia hałasu do 4 dB w stosunku do tradycyjnej nawierzchni. Nawierzchnia z SMA zostanie wykonana na całym odcinku objętym wnioskiem. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) należy uznać, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Z uwagi na szacowane natężenie ruchu pojazdów, a także planowaną do zastosowania nawierzchnię z SMA stwierdzono, że akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zostaną zachowane.

            W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie związany z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będzie stanowiło ono zagrożenia dla stanu powietrza w rejonie zainwestowania.

            Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji  będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem wody na potrzeby technologiczne, kruszywa łamanego oraz piasku.

            W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy ustalono, że przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdują się krzewy i drzewa, które częściowo kolidują z inwestycją. Realizacja inwestycji będzie związana z koniecznością wycinki 3 lip drobnolistnych, 33 wierzb, 17 brzóz brodawkowatych, 12 grusz polnych, 12 klonów jesionolistnych, 8 świerków pospolitych, 6 jarząbów pospolitych, 21 drzew innych gatunków i 36 drzew owocowych. Drzewem o największym obwodzie (204 cm) jest grusza polna. Oprócz tego do wycinki przeznaczonych jest około 1070 m² siewek drzew, krzewów gatunków rodzimych oraz krzewów gatunków ozdobnych i owocowych rosnących w przydomowych ogródkach. Wycinka zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, w terminie od 16 sierpnia do 14 marca. Drzewa nie przeznaczone do wycinki zostaną odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami. Planowane są również nasadzenia rekompensacyjne.

            Mając na względzie rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, niewielką wycinkę drzew i krzewów oraz planowane nasadzenia rekompensacyjne, nie przewiduje się negatywnego oddziaływani inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

-88, 227/3, 228/1, 228/5, 228/7, 228/8, 228/11, 228/17, 228/18, 228/19, 228/20, 229/1, 229/3, 229/4, 230/1, 230/3, 230/5, 230/6, 230/7, 231, 232, 233/3, 233/4, 233/5, 233/7, 233/8, 233/14, 233/15, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 235/1, 236, 237/1, 238, 239/1, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 241/4, 241/3, 605/10, 606, 607, 642, 645, 646, 648, 652, 664, 665 - obręb Laskówiec,

- 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/8, 37/9, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/3, 48/4, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 66/8, 67, 68/9, 68/10, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/6, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/5, 103/6, 104/1, 105/1, 105/7, 106/3, 106/4, 106/6, 107/1, 108/1, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 115/1, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119/1, 119/2, 119/7, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 143/1, 143/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 145, 146/4, 148, 149/1, 151/1, 152, 155, 156/1, 158/2, 159/1, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 172, 173/1, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 184/1, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/4, 190, 191, 192, 193, 194/2, 195, 196/2, 197/1, 198/1, 198/5, 199, 200/1, 200/2, 204, 205, 206/1, 206/3, 206/4, 207/1, 209/1, 209/3, 209/4, 210/1, 211/1, 212/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 307/1, 307/2, 315/1, 316/1, 316/2, 319, 321, 322, 328, 329, 330/1, 331/1, 331/3, 332, 339 - obręb Grójec.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-09-18
Data udostępnienia: 2014-09-18 12:15:58
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-18 12:15:58
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460945
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,