Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-01-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 07.01.2015 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 08.01.2015 r., których treść podaje się poniżej:

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Chmielewskiego reprezentującego firmę AC DROGA Adam Chmielewski ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, z dnia 03.10.2014 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniu 30.10.2014 r.)

 

ORZEKAM

 

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Adama Chmielewski reprezentujący firmę AC DROGA Adam Chmielewski ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, wnioskiem z dnia 03.10.2014 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniu 30.10.2014 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 10.11.2014 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-84/14 z dnia 25.11.2014 r. (28.11.2014 r. data wpływu) uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym, biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 10.11.2014 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-IV.4240.1092.2014.MW.3 z dnia 2912.2014 r. (02.01.2015 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania,
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie. Długość planowanego do budowy odcinka dróg wyniesie 1300 m. Obecnie w miejscu planowanych dróg znajdują się drogi o nawierzchni gruntowej, z kostki brukowej, trylinki i betonu. W ramach realizacji inwestycji planuje się: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4 - 8 m z betonu asfaltowego oraz wykonanie chodników i miejsc postojowych. Jako początek planowanej inwestycji przyjęto skrzyżowanie z ulicą Gosławicką w miejscowości Konin. Planuje się także wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 995 m.

Planowane drogi będą drogami gminnymi klasy „D" i kategorii ruchu KR-2 i prędkości projektowej - 30 km/h. Prognozowane dobowe natężenie ruchu w roku 2024 wyniesie około 210 pojazdów lekkich i 4 pojazdy ciężkie. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora zbiorczego zlokalizowanego w ul. Gosławickiej.

Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy uznać, iż na skutek jego realizacji nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów, a także zmniejszenie emisji hałasu oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. Planowane przedsięwzięcie należy do źródeł o niewielkiej emisji hałasu i substancji do powietrza. Biorąc pod uwagę klasę drogi oraz natężenie ruchu pojazdów, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), na terenach objętych ochroną akustyczną.

Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał ze zwiększoną emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza. W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie wiązał się z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będę także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, na uszczelnionym podłożu pod zadaszeniem i będą regularnie odbierane przez uprawnione podmioty. Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą w szczelnych bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika. Wszelkie prace wykonywane będą wyłącznie przy użyciu sprawnych urządzeń i pojazdów. Plac budowy zostanie utwardzony i wyposażony w sorbenty w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zanieczyszczających do gruntu. Teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Uwzględniając art. 63 ust. l pkt l lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z nieznacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych tj. wody i kruszywa budowlanego. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy należy stwierdzić, iż w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie występowało zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a – j ww. ustawy ze względu na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W związku z zapisami art. 63 ust l pkt l lit. e ww. ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. l pkt 3 lit. b ww. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o około 3,8 km od inwestycji. Przedsięwzięcie wiązać się będzie z koniecznością wycinki ok. 90 drzew o średnicach do 100 cm, stanowiących ok. 20% wszystkich drzew rosnących na terenie inwestycji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ani rzadkich. Planuje się wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w stosunku drzew wyciętych do nasadzanych wynoszącym co najmniej 1:1.

Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, w terenie zabudowanym oraz planowane nasadzenia rekompensacyjne, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Puszcza Bieniszewska, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Drzewa przeznaczone do wycinki mogą być miejscem gniazdowania chronionych gatunków ptaków. W Polsce większość gatunków ptaków objęta jest ochroną prawną, wobec których obowiązują zakazy wymienione w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), między innymi zakaz niszczenia ich gniazd i siedlisk. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, w razie stwierdzenia obecności na nich gniazd lub zajętych przez ptaki dziupli, należy przełożyć termin wycinki drzew poza okres lęgowy ptaków lub wystąpić do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska o stosowne zezwolenie, jednakże po spełnieniu warunków określonych w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

            Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

_______________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

- 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632, 633/2, 639, 643, 644/3, 645/1, 645/2, 647, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/9, 648/10, 648/11, 648/13, 648/14, 648/15, 648/16, 648/17, 648/18, 648/19, 648/20, 648/21, 648/22, 648/23, 648/24, 648/25, 648/26, 648/27, 648/28, 648/29, 648/30, 648/31, 648/32, 648/33, 648/34, 648/35, 648/36, 648/37, 648/38, 648/39, 648/40, 648/41, 648/42, 648/43, 648/45, 648/46, 648/48, 648/49, 648/50, 648/51, 648/52, 648/53, 648/54, 648/55, 648/56, 648/57, 648/58, 648/59, 648/60, 648/61, 648/62, 648/63, 648/64, 648/66, 648/67, 648/68, 648/70, 648/71, 648/72, 648/73, 648/74, 648/75, 648/76, 648/77, 648/78, 648/79, 646, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 664, 670/2, 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, obręb Gosławice.

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-01-09
Data udostępnienia: 2015-01-09 07:06:18
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-09 07:06:18
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301670
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,