Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

15-01-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 12.01.2015 r., której treść podaje się poniżej:

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Zastępca Kierownika

         Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

DECYZJA NR 18

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku Pana Szymona Kosmalskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ESKA-Projekt” ul. Polanka 20D/10 61-131 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, z dnia 25.08.2014 r. (28.08.2014 r. data wpływu)

 

ORZEKAM

 

I. Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Jana Pawła II w Koninie.

II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Szymon Kosmalski reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ESKA-Projekt” ul. Polanka 20D/10 61-131 Poznań, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, wnioskiem z dnia 25.08.2014 r. (28.08.2014 r. data wpływu) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Jana Pawła II w Koninie.

            Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy budowa drogi publicznej nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Poprzez obwieszczenia organ zapewniał stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obwieszczenia wywieszano na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 08.09.2014 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS–72/2/1–71/14 z dnia 29.09.2014 r. (02.10.2014 r. data wpływu) uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 08.09.2014 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-IV.4240.853.2014.KL.6 z dnia 09.12.2014 r. (11.12.2014 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Jana Pawła II w Koninie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Zgodnie z treścią karty informacyjnej planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie, na odcinku o długości 1,3 km. Prace budowlane będą prowadzone od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki (w postaci ronda) do mostu nad Kanałem Warta – Gopło. W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor planuje m.in.: przebudowę istniejącej jezdni poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni drogi i wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, a także przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych. Zgodnie z treścią karty informacyjnej chodniki zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej, natomiast ścieżka rowerowa z mieszanki bitumicznej oraz z kostki betonowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zaplanowano wykonanie wysp azylu w miejscu występowania przejść dla pieszych oraz dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Jana Pawła II w drogi podporządkowane. Po obu stronach drogi zostaną wykonane krawężniki betonowe. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych ze wszystkich planowanych nawierzchni będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci. Szerokość jezdni będzie zmienna i będzie wynosiła od 7,0 m do 14,0 m. Droga będzie posiadała klasę Z i prędkość projektową 50 km/h.

            Tereny wymagające ochrony akustycznej, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) zlokalizowane są po obu stronach przedmiotowej drogi. Szacowane natężenie ruchu pojazdów w roku 2014 wynosi 5285 pojazdów/dobę. Przedstawiona w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia określiła zasięgi oddziaływania hałasu oraz poziomy hałasu w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych na granicy terenów chronionych akustycznie.
Z przedstawionej analizy wynika, że przewiduje się możliwość zaistnienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w ww. rozporządzeniu, przy czym przekroczenia dotyczą głównie pory dnia. Wielkość  prognozowanego przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocy wyniesie do 0,5 dB, natomiast w porze dnia do 3,4 dB. Wobec powyższego inwestor przewidział zastosowanie rozwiązań ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji na całym analizowanym odcinku drogi zostanie zastosowana nawierzchnia ścieralna z mieszanki mastyksu grysowego SMA o zakładanej skuteczności obniżania hałasu o 2 dB w stosunku do nawierzchni asfaltobetonowej. Natomiast na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z ul. Graniczną inwestor planuje zastosowanie nawierzchni porowatej o zakładanej skuteczności obniżania hałasu o 3,5 dB w stosunku do nawierzchni SMA. Wobec powyższego, z uwagi na planowane do zastosowania rozwiązania ograniczające emisję hałasu do środowiska należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się, że ze względu na rodzaj i skale przedsięwzięcia nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.

            W oparciu o zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a – j ww. ustawy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj oraz lokalizację nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

            W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystanie zasobów naturalnych.

            W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. Innym najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009, oddalony o ok. 2,3 km. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się usunięcie ok. 8 drzew z gatunków: klon, jesion oraz lipa. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że podczas inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania gniazd ptasich. Inwestor przewiduje wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew. Planowana wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków.

            Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, w istniejącym pasie drogowym, niewielką skalę wycinek drzew poza okresem lęgowym ptaków oraz planowane nasadzenia rekompensacyjne, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Postanowieniem znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 15.12.2014 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie ul. Jana Pawła II w Koninie.

Pismem znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 16.12.2014 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Zastępca Kierownika

                  Wydziału Ochrony Środowiska

 

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia – „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie”.

 

Otrzymują:

1. Pan Szymon Kosmalski

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ESKA-Projekt”

ul. Polanka 20D/10, 61-131 Poznań

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

3. a/a S.K.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 18 znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 12.01.2015 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie”.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ul. Jana Pawła II w Koninie na działkach nr 139/1, 147/1, 147/2, 148/3, 148/4, 150/9, 151/1, 151/3, 151/7, 151/8, 157/1, 213/1, 214/1, 221/1, 222/1, 223, 232/2, 232/5, 232/12, 232/13, 232/14, 237/1, 241/1, obręb Morzysław oraz na działkach nr 73/1, 76/8, 265/7 obręb Glinka.

Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie obejmuje:

- przebudowę drogi na długości ok. 1,3 km,

- przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych,

- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarka drogową (np. sieć gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna),

- przebudowę ogrodzeń i budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,

- wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi elementami,

- przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod inwestycję wynosi:

- powierzchnia pasa drogowego: 3,60 ha,

- powierzchnia nawierzchni jezdni: 1,5 ha,

- powierzchnia nawierzchni chodnika: 0,80 ha,

- powierzchnia ścieżki rowerowej: 0.18 ha,

- powierzchnia trenów zielonych: 0,70 ha.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczne i użytkowa drogi: Z,

- prędkość projektowa: 50 km/h,

- szerokość jezdni: od 7,0 m do 14,0 m,

- szerokość chodników: od 1,5 m do 4,0 m,

- szerokość ścieżki rowerowej: 2,0 m.

Wykonanie przebudowy istniejącej jezdni planuje się wykonać poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie pełnej nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej z mieszanki mastyksu grysowego SMA, która charakteryzuje się tym, że pojazdy poruszające się po niej wytwarzają mniejszy hałas w stosunku do nawierzchni z betonu asfaltowego. Projekt zakłada również przebudowę istniejących chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych oraz wykonanie nowych chodników z betonowej kostki brukowej a ścieżek rowerowych z mieszanki bitumicznej i kostki betonowej o łącznej długości ok 1500 m. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonane zostaną dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Jana Pawła II w drogi podporządkowane oraz wysp azylu dla pieszych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia założono przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wymianę wpustów oraz przykanalików na nowe oraz rozbudowę istniejącego kolektora. Rozbudowywany odcinek kolektora przewidziano podłączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Jana Pawła II.

W trakcie realizowanych robót budowlanych prowadzona będzie segregacja powstających odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych. Wytwarzane w trakcie budowy odpady składowane będą w szczelnych zamkniętych kontenerach, a następnie wywożone na składowisko odpadów.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Zastępca Kierownika

            Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

- 73/1, 76/8, 76/34, 265/6, 265/7, 346/1, 359/1, 359/3, 362/1, obręb Glinka

- 109/1, 109/4, 109/5, 110/1, 111, 112/1, 113/1, 114/2, 114/3, 115/1, 116, 117, 119, 124/1, 125/2, 125/3, 126/1, 127, 128/1, 129/1, 139/1, 144/14, 144/16, 144/17, 147/1, 147/2, 148/2, 148/3, 148/4, 150/5, 150/9, 150/11, 151/1, 151/3, 151/5, 151/7, 151/8, 152/1, 154, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 161, 162, 190, 191/1, 192/1, 193, 196/1, 197, 199, 200/1, 201, 202, 203, 204/1, 205/1, 206/1, 207/2, 208/1, 209, 210/2, 211, 212/2, 212/3, 213/1, 214/1, 216/2, 216/3, 217/2, 217/3, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223, 224, 224/1, 225/1, 226/1, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/2, 232/5, 232/13, 232/14, 232/12, 233, 234/1, 235/1, 235/4, 235/5, 236/1, 237/1, 238/2, 238/3, 239, 240/1, 240/2, 241/1, 242/4, 242/6, 242/7, 243/1, obręb Morzysław.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-01-15
Data udostępnienia: 2015-01-15 07:07:14
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-15 07:13:38
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301776
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,