Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-04-2008 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie Mostu Toruńskiego w Koninie"

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) o wszczęciu w dniu 3 marca 2008 r. postępowania na wniosek Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie Mostu Toruńskiego w Koninie" zlokalizowanego na działkach o nr ew. 67/1; 68; 87; 146; 148; 149; 227; 227 obręb Starówka w Koninie przy ul. Wojska Polskiego przebiegającego przez obszary Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty i Ostoja Nadwarciańska.

Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stronami są właściciele działek numerach ewidencyjnych 67/1; 68; 87; 148; 149; 227; 218/1; 218/2; 90; 146; 147; 227 obręb Starówka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-04-21
Data udostępnienia: 2008-04-21 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502355
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,