Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

23-03-2015 r.

          OBWIESZCZENIE

                                                        o powiadomieniu stron postępowania

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie o wysłanych pismach:

- znak OŚ.6220.4.2015 z dnia 19.03.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- znak OŚ.6220.4.2015 z dnia 19.03.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 23.03.2015 r. do dnia 07.04.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim  w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do       15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

         z up. Prezydenta Miasta Konina

                       Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                          Zastępca  Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Konin, dnia 19.03.2015 r.

OŚ.6220.4.2015

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. J. H. Dąbrowskiego 79

60-529 Poznań

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek znak: L.dz.63/T/2015 z dnia 06.03.2015 r. (09.03.2015 r. data wpływu) oraz z dnia 19.03.2015 r. Pana Juliana Kaluba Dyrektora Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie. Zmiana powyższej decyzji dotyczy rozszerzenia planowanej inwestycji o działki o nr 124/16, 135/6, 119/7, 696 obręb Nowy Dwór w miejscowości Konin. Ponadto inwestycja nie będzie realizowana na działkach o nr 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór w Koninie, które były objęte decyzją nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r.

Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

Informujemy, że opinia dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została wydana postanowieniem znak: WOO-IV.4240.308.2014.AM1.3 z dnia 13.06.2014 r.

z. up. Prezydenta Miasta Konina

            Elżbieta Niewiadomska

                                                                                               Zastępca  Kierownika  Wydziału Ochrony Środowiska

 

Konin, dnia 19.03.2015 r.

OŚ.6220.4.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16, 62-500 Konin

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek znak: L.dz.63/T/2015 z dnia 06.03.2015 r. (09.03.2015 r. data wpływu) oraz z dnia 19.03.2015 r.  (data wpływu) Pana Juliana Kaluba Dyrektora Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie. Zmiana powyższej decyzji dotyczy rozszerzenia planowanej inwestycji o działki o nr 124/16, 135/6, 119/7, 696 obręb Nowy Dwór w miejscowości Konin. Ponadto inwestycja nie będzie realizowana na działkach o nr 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór w Koninie, które były objęte decyzją nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

Informujemy, że opinia sanitarna dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została wydana pismem znak: ON.NS-72/2/1-41/14 z dnia 20.05.2014 r.

z. up. Prezydenta Miasta Konina

              Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                 Zastępca  Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

119/7, 126/10, 127/32, 127/27, 134/9, 131/11, 137/3, 137/4, 140/5, 849/1, 134/11, 131/9, 131/7, 130/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 131/3, 134/7, 131/12, 130/8, 127/26, 127/6, 1699, 127/15, 127/20, 127/21, 127/19, 127/25, 127/30, 127/33, 126/8, 126/7, 123/3, 123/5, 126/6, 122/13, 122/7, 122/4, 122/5, 122/10, 122/12, 122/11, 126/5, 126/4, 126/3, 126/1, 126/11, 123/6, 122/14, 122/1, 122/18, 122/16, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 119/5, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 122/20, 123/9, 123/16, 123/17, 124/11, 126/11, 125/17, 125/12, 119/6, 118/12, 118/4, 118/23, 118/24, 118/25, 118/9, 118/30, 118/27, 118/28, 118/29, 118/31, 118/16, 118/15, 118/14, 118/13, 121/13, 121/21, 121/20, 121/22, 121/26, 118/19, 118/20, 118/21, 118/22 obręb Nowy Dwór Miasto Konin.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-03-23
Data udostępnienia: 2015-03-23 07:41:02
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-23 07:41:02
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301826
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,