Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

16-05-2008 r.
Wszczęcie postępowania - zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze - obręb Starówka

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2008 r. postępowania na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na działkach o nr. 6/2; 11/2; 12/2; 13/2; 14/6; 15/2; 51/2; 50/2; 905/2; 47/4; 46/2; 34/4, obręb Starówka w Koninie. Działki są położone w obszarze Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty i Ostoja Nadwarciańska.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych 6/2; 11/2; 12/2; 13/2; 14/6; 15/2; 51/2; 50/2; 905/2; 47/4; 46/2; 34/4 obręb Starówka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok.102 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2008-05-16
Data udostępnienia: 2008-05-16 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4500974
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,