Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

29-06-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 22.06.2015 r. oraz o zawiadomieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 23.06.2015 r., których treść podaje się poniżej.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

___________________________________________________________________________

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 98 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z wnioskiem Pana Leszka Długokęckiego działającego przez Agren Zakład Inżynierii Środowiska Komorowo 19a 62-530 Kazimierz Biskupi, pełnomocnika Farmy Wiatrowej Konin Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa, z dnia 03.02.2012 r.

 

POSTANAWIAM

 

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Leszek Długokęcki działający przez Agren Zakład Inżynierii Środowiska Komorowo 19a 62-530 Kazimierz Biskupi, pełnomocnik Farmy Wiatrowej Konin Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa, wnioskiem z dnia 03.02.2012 r. (data wpływu wniosku 23.02.2012 r., który został uzupełniony dnia 29.03.2012 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie.

Postanowieniem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 27.04.2012 r. Prezydent Miasta Konina nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a następnie postanowieniem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 07.05.2012 r. zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Zatem stosownie do art. 97 § 2 ww. ustawy organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 221 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami postępowania są właściciel działek o numerach:

- 140/9, 141/3, 141/4, 154, 170, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 182, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów,

- 94/3, 94/5, 95/5, 95/6, 95/8, 95/10, 96/3, 96/5, 97/3, 97/5, 98/5, 98/6, 99/3, 99/5, 100/3, 101/2, 102/2, 103/3, 103/4, 104/2, 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 120/1, 266/3, 266/5, 267/1, 268/6, 269/7, 270, 271/6, 272, 279/2, 280/2, 281/2, 284/13, 284/16, 284/19, 418/4, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 431/2, 432/2, 432/4, 433/1, 433/3, 433/4, 434/1, 434/3, 434/5, 434/6, 435/6, 435/8, 436/4, 437/8, 437/10,447/7, 448/2, 450/1, 453/2, 454/1, 455/2, 455/3, 456, 457/1, 545/3, 545/6, 545/7, 545/8, 545/10, 545/14, 545/15, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/22, 545/23, 545/24, 545/25, 545/26, 545/27, 545/28, 546, 547/1, 547/3, 547/5, 547/8, 548/3, 548/4, 548/7, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 600,605, 606, 607 obręb Pątnów.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-06-29
Data udostępnienia: 2015-06-29 10:29:20
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-29 10:29:20
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832195
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,