Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-07-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 06.07.2015 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 07.07.2015 r., których treść podaje się poniżej:

 

Z up. Prezydenta Miasta Konina

Sylwia Kaczmarczyk

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak L.dz.27/G/MN/15 z dnia 27.05.2015 r. Pana Macieja Nowaka reprezentującego Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina

 

ORZEKAM

 

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konina w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2014 r. znak OŚ.6220.32.2014

 

UZASADNIENIE

 

Pan Maciej Nowak reprezentujący Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, zwrócił się wnioskiem znak L.dz.275/G/MN/15 z dnia 27.05.2015 r. (28.05.2015 r. data wpływu) o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konina. Zmiana dotyczy innego sposobu odwodnienia drogi. Pismem znak L.dz. 28/G/MN/15 z dnia 08.06.2015 r. wnioskodawca poinformował o zwiększonym zakresie realizacji inwestycji o działki nr 101/6, 151/1, 155, 173/1, 174, 176/1, 177, 183/1, 200/1, 200/2, 203/1, 221/1, 221/2 obręb Grójec w Koninie.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 09.06.2015 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-4524-24/15 z dnia 23.06.2015 r. (25.06.2015 r. data wpływu) uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym, mając na uwadze zakres i skalę planowanych zmian w stosunku do pierwotnych założeń przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w procedurze dotyczącej zmiany uzyskanej przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 09.06.2015 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4240.663.2015.KL.1 z dnia 26.06.2015 r. (01.07.2015 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Grójeckiej w Koninie na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konina w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2014 r. znak OŚ.6220.32.2014, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter zmian związanych z realizacją przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z ich realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Grójeckiej w Koninie na odcinku od ulicy Jana Pawia II do granicy miasta Konina została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskiem z dnia 27 maja 2015 r. pełnomocnik inwestora wystąpił o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2014 r., znak: OŚ.6220.32.2014. Przedmiotem zmiany decyzji jest zmiana rozwiązań dotyczących odwodnienia planowanych nawierzchni. Pierwotnie inwestor planował, że ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia poddano, że po uwzględnieniu planowanych zmian ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych ujmowane poprzez wpusty będą kierowane do planowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do rzeki Warty. Przed planowanym wylotem do odbiornika przewiduje się montaż separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika. W związku z planowanymi zmianami w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zwiększy się obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia. Będą to działki o numerach ewidencyjnych: 101/6, 151/1, 155, 173/1, 174, 176/1, 177, 203/1, 200/1, 200/2, 183/1, 221/1 i 221/2 obręb Grójec.

Pozostałe warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2014 r., znak: OŚ.6220.32.2014 pozostają bez zmian.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z planowanych nawierzchni przed odprowadzeniem do rzeki Warty będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku. Parametry do jakich będą oczyszczane ścieki reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust, l pkt 2 lit. a-j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że ze względu na rodzaj i skalę zmian w realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe.

Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres zmian w realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania urządzania podczyszczające ścieki nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, w tym na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych.

W związku z prowadzeniem robót ziemnych związanych z posadowieniem rurociągów kanalizacyjnych - etap prac budowlanych będzie związany z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będę także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 3 lit. c ww. ustawy należy uznać, iż wielkość i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie planowanych zmian jest niewielka. Ze względu na technologię wykonania planowanej kanalizacji deszczowej, w trakcie jej eksploatacji nie będzie dochodzić do emisji hałasu do środowiska oraz zanieczyszczeń do powietrza.

Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, a także z uwagi na charakter i zakres zmian w jego realizacji należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu. Nie przewiduje się również znaczącego wpływu zmian klimatu na przedsięwzięcie.

Uwzględniając art. 63 pkt 1 lit. c ww. ustawy należy stwierdzić, iż planowane zmiany w zakresie realizacji inwestycji nie będą związane z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Z uwagi na zakres i charakter zmian w realizacji planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. l pkt 3 lit. b ww. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 2 ww. ustawy na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na terenie Goplańsko - Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów oraz na obszarze Natura 2000, tj. obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty.

Mając na uwadze zakres zmian w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które nie będą związane ze zwiększeniem liczby drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z up. Prezydenta Miasta Konina

Sylwia Kaczmarczyk

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

1. Pan Maciej Nowak

Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.

Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań

2. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

3. a/a  

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 221 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. Prezydenta Miasta Konina

Sylwia Kaczmarczyk

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

1. Pan Maciej Nowak

Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.

Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań

2. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

3. a/a   S.K.

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

-88, 227/3, 228/1, 228/5, 228/7, 228/8, 228/11, 228/17, 228/18, 228/19, 228/20, 229/1, 229/3, 229/4, 230/1, 230/3, 230/5, 230/6, 230/7, 231, 232, 233/3, 233/4, 233/5, 233/7, 233/8, 233/14, 233/15, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 235/1, 236, 237/1, 238, 239/1, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 241/4, 241/3, 605/10, 606, 607, 642, 645, 646, 648, 652, 664, 665 - obręb Laskówiec,

- 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/8, 37/9, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/3, 48/4, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 66/8, 67, 68/9, 68/10, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/5, 101/6, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/5, 103/6, 104/1, 105/1, 105/7, 106/3, 106/4, 106/6, 107/1, 108/1, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 115/1, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119/1, 119/2, 119/7, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 143/1, 143/2, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 145, 146/1, 146/4, 147/3, 147/4, 148, 149/1, 149/2, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 158/4, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 184/1, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/4, 187/5, 190, 191, 192, 193, 194/2, 195, 196/2, 197/1, 198/1, 198/5, 198/6, 198/7, 199, 200/1, 200/2, 201, 203/1, 204, 205, 206/1, 206/3, 206/4, 207/1, 209/1, 209/3, 209/4, 210/1, 211/1, 212/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 218, 221, 221/1, 221/2, 307/1, 307/2, 315/1, 316/1, 316/2, 318, 319, 321, 322, 328, 329, 330/1, 331/1, 331/3, 332, 339 - obręb Grójec.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-09
Data udostępnienia: 2015-07-09 08:52:47
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-09 08:53:29
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833522
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,