Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-07-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.4.2015 z dnia 20.07.2015 r., której treść podaje się poniżej:

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                   Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 20.07.2015 r.

OŚ.6220.4.2015

 

DECYZJA NR 2

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak: L.dz.63/T/2015 z dnia 06.03.2015 r. (09.03.2015 r. data wpływu) oraz z dnia 19.03.2015 r. ( data wpływu) Pana Juliana Kaluba Dyrektora Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina

 

ORZEKAM

 

Zmienić Decyzję nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie. Zmiana powyższej decyzji dotyczy rozszerzenia planowanej inwestycji o działki 124/16, 135/6, 119/7, 696 w miejscowości Konin obręb Nowy Dwór. Ponadto inwestycja nie będzie realizowana na działkach o nr 131/8, 134/11 w Koninie obręb Nowy Dwór, które były objęte decyzją nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r.

 

 

UZASADNIENIE

 

Pan Julian Kaluba Dyrektor Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM   Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań działający z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wnioskiem znak: L.dz.63/T/2015 w dniu 06.03.2015 r. (09.03.2015 r. data wpływu) oraz z dnia 19.03.2015 r. (data wpływu) zwrócił się do tutejszego organu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie. Zmiana powyższej decyzji dotyczy rozszerzenia planowanej inwestycji o działki o nr 124/16, 135/6, 119/7, 696 obręb Nowy Dwór w miejscowości Konin. Ponadto inwestycja nie będzie realizowana na działkach o nr 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór w Koninie, które były objęte decyzją nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) przepisy działu V – Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obszar Natura 2000, a także działu VI – Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.4.2015 w dniu 19.03.2015 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-4524-14/15 z dnia 31.03.2015 r. (02.04.2015 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.4.2015 w dniu 19.03.2015 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 11.05.2015 r. wpłynęło postanowienie znak: WOO-IV.4240.317.2015.AM1.4 z dnia 06.05.2015 r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie, w toku zmiany decyzji nr 10 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Konina w dniu 29.07.2014 r., znak: OŚ.6220.13.2014, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulic Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej i Zawilcowej w Koninie.

Pierwotnie inwestycja miała zostać zrealizowana na działkach o nr 214, 121/14, 121/16, 118/18, 118/26, 121/18, 119/6, 122/19, 120/12, 119/4, 122/8, 123/4, 122/17, 119/3, 119/2, 119/1, 126/9, 127/31, 131/10, 134/10, 136, 122/14, 123/14, 123/15, 123/12, 123/10, 123/18, 125/17, 126/2, 126/11, 127/28, 127/29, 127/24, 130/2, 131/2, 130/3, 131/3, 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór Miasto Konin. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę ulicy Storczykowej o długości 897,0 m, a także budowę pozostałych ulic, tj. Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej oraz Zawilcowej o łącznej długości 1930, 0 m.

Obecnie prowadzona jest procedura dla uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotycząca rozszerzenia planowanej inwestycji o działki  o nr 124/16, 135/6, 119/7 i 696 obręb Nowy Dwór w Koninie. Jednocześnie, w związku z rezygnacją z lokalizacji przedsięwzięcia na działkach o nr 131/8 i 134/11 obręb Nowy Dwór w Koninie, zmianie uległa długość planowanych do budowy ulic Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej i Zawilcowej i wyniesie ona 1835,0 m. Ponadto w związku z planowanymi zmianami przewiduje się zmniejszenie skali wycinki drzew. Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, że pozostałe uwarunkowania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29.07.2014 r., znak: OŚ.6220.13.2014 nie ulegną zmianie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie zatem na działkach o nr: 121/14, 121/16, 118/18, 118/26, 119/6, 121/18, 122/19, 120/12, 119/4, 123/18, 123/10, 124/16, 135/6, 126/11, 122/8, 123/4, 122/14, 123/14, 123/15, 123/12, 126/2, 127/28, 127/24, 130/2, 131/2, 130/3, 131/3, 127/29, 136, 134/10, 131/10, 125/17, 127/31, 126/9, 119/2, 119/1, 119/3, 119/7, 122/17, 214, 696 obręb Nowy Dwór, Miasto Konin.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na planowaną zmianę nie przewiduje się emisji substancji do powietrza oraz wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała również emisji hałasu do środowiska.

Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres planowanych zmian odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

            Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając zakres i charakter planowanych zmian, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009, oddalone ok. 150 m od inwestycji.

Zakres zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje zmniejszenie skali wycinki drzew na działkach o nr 130/3 i 131/3 w Koninie obręb Nowy Dwór oraz rezygnację z wcześniej planowanej wycinki drzew na działkach nr 131/8 i 134/11 w Koninie obręb Nowy Dwór. Liczba drzew przeznaczonych do wycinki zmniejszy się ogółem z 73 szt. do 66 szt. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz zakres jego zmian obejmujący zmniejszenie skali planowanej wycinki drzew, nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na zakres i charakter zmian przedmiotowej inwestycji, należy uznać, że nie pociągnie ona za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.       

Biorąc powyższe pod uwagę, a także rodzaj i niewielki zakres zmiany realizacji inwestycji oraz fakt, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia została już dokonana ocena oddziaływania na środowisko w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w opinii Prezydenta Miasta Konina dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem znak OŚ.6220.4.2015 z dnia 14.05.2015 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konina pismem OŚ.6220.4.2015 z dnia 15.05.2015 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie, strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie zmiany decyzji nr 10 o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie.

W dniu 02.05.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło pismo Pana Romualda Głowackiego dotyczące prośby o cofnięcie decyzji o odstąpieniu od realizacji inwestycji na działce o nr 131/8 ( przedłużenie ulicy Begoniowej) podjętej w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 10 Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie.

Pismem znak OŚ.6220.4.2015 z dnia 09.06.2015 r. organ prowadzący przedmiotowe postępowanie poinformował Pana Romualda Głowackiego, iż na etapie wykonywania dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie wystąpił Pan do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie o ograniczenie zakresu poprzez rezygnację z zaprojektowania ciągu pieszo – rowerowego i placu manewrowego stanowiącego zakończenie sięgacza dojazdowego KJ (ul. Begoniowa) na działce 134/11 w Koninie obręb Nowy Dwór. Prośba Pana została pozytywnie rozpatrzona w dniu 11.09.2014 r. na posiedzeniu Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie. O powyższym został Pan poinformowany pismem WI.7011.16.2013 z dnia 07.10.2014 r., w którym wyjaśniono, że w konsekwencji przyjętych na Pana prośbę zmian, oraz w oparciu o opinię Wydziału Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Projektanta skrzyżowanie ulic Begoniowa – Bluszczowa w sporządzanym obecnie opracowaniu na budowę ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa, zostanie zaprojektowane jako trzywlotowe. 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konina pismem OŚ.6220.4.2015 z dnia 17.06.2015 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie, strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie. W obwieszczeniu wskazano miejsce i czas do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także ostateczny termin zapoznania się z materiałami – do dnia 09.07.2015 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                    Wydziału Ochrony Środowiska

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia – „Budowa ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie”.

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

119/7, 126/10, 127/32, 127/27, 134/9, 131/11, 137/3, 137/4, 140/5, 849/1, 134/11, 131/9, 131/7, 130/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 131/3, 134/7, 131/12, 130/8, 127/26, 127/6, 1699, 127/15, 127/20, 127/21, 127/19, 127/25, 127/30, 127/33, 126/8, 126/7, 123/3, 123/5, 126/6, 122/13, 122/7, 122/4, 122/5, 122/10, 122/12, 122/11, 126/5, 126/4, 126/3, 126/1, 126/11, 123/6, 122/14, 122/1, 122/18, 122/16, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 119/5, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 122/20, 123/9, 123/16, 123/17, 124/11, 126/11, 125/17, 125/12, 119/6, 118/12, 118/4, 118/23, 118/24, 118/25, 118/9, 118/30, 118/27, 118/28, 118/29, 118/31, 118/16, 118/15, 118/14, 118/13, 121/13, 121/21, 121/20, 121/22, 121/26, 118/19, 118/20, 118/21, 118/22 obręb Nowy Dwór Miasto Konin.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-22
Data udostępnienia: 2015-07-22 07:45:31
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-22 07:45:31
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429787
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,