Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

24-07-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Informujemy, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana  Macieja Nowaka z Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Rynek Jeżycki 1/1 w Poznaniu działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.06.2015 r. ( 23.06.2015 r. data wpływu) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

- wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej;

-  wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu;

- na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni rozbudowywanej ul. Grójeckiej w Koninie do rzeki Warty.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6341.28.2015 z dnia 23.07.2015 r. dot. wszczęcia postepowania, którego treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 24.07.2015 r. do dnia 07.08.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 07.08.2015 r. do dnia 17.08.2015 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

                   Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

                                               Konin, dnia 23.07.2015 r.

OŚ. 6341.28.2015

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku Pana  Macieja Nowaka z Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Rynek Jeżycki 1/1 w Poznaniu działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.06.2015 r. ( 23.06.2015 r. data wpływu) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

- wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej;

-  wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu;

- na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni rozbudowywanej ul. Grójeckiej w Koninie do rzeki Warty

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem znak: ZOO.4411.9.2015.1118 z dnia 14.07.2015 r. ( 15.07.2015 r. data wpływu) wniosek Pana  Macieja Nowaka działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego przekazał Prezydentowi Miasta Konina do rozpatrzenia we własnym zakresie.        

Zestawienie działek, na których będą urządzenia wodne:

- drenaż

Lp.

Ciąg drenażu

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

KD112-D1

58

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

59

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

60

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

61

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

2

KD110-D4

61

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

62

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

63/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

64/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

3

KD120-D6; D7-D8

65/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

66/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

67

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

68/10

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

69

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

70

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

71

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

4

KD122-D11

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

71

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

72

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

96

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

97/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

98/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

5

KD124-D13

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

99/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

99/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

100

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

6

KD100-D15

102/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

102/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

103/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

7

KD74-D17

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

103/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

104/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

105/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

8

KD80-D20, D19-D18

106/3

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

106/6

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

107/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

108/1

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

109

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

132

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

110

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

111

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

- wylot kanalizacji deszczowej wg. KPED 02.16:

 

Lp.

Oznaczenie wylotów

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

Wylot.

221/2

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

- odbiornik rzeka Warta

 

Lp.

Odbiornik

Numer działki

Powiat

Województwo

Obręb

1

rzeka Warta

318

Miasto Konin

Wielkopolskie

Grójec

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

               Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

58, 59, 60, 61, 132, 62, 63/1, 64/1, 132, 65/1, 66/1, 67, 68/10, 132, 69, 70, 71, 72, 96, 97/2, 98/1, 132, 99/2, 99/1, 100, 102/2, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/3, 106/6,107/1, 108/1, 109, 110, 111, 212/2, 318 obręb Grójec w miejscowości Konin.

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-24
Data udostępnienia: 2015-07-24 07:06:44
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-24 07:06:44
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301173
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,