Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-07-2015 r.

OŚ.621.3.2014                                                                                                                       Konin, dnia 28.07.2015 r.

                                                                                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję że przystąpiliśmy do opracowania projektu dokumentu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 od dnia 28.07.2015 r. do dnia 18.08.2015 r. w godz. od 730 do 1530.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres email: elzbieta.niewiadomska@konin.gov.pl.

                Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

                Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej i w gazecie „Przegląd Koniński” .

 

Prezydent Miasta Konina

                                                                                                        
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-07-28
Data udostępnienia: 2015-07-28 10:09:50
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-28 10:09:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833546
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,