Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

26-08-2015 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem o wysłanych pismach:

  • znak OŚ.6220.18.2015 z dnia 24.08.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  • znak OŚ.6220.18.2015 z dnia 24.08.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 26.08.2015 r. do dnia 09.09.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Konin, dnia 24.08.2015 r.

OŚ.6220.18.2015

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. J. H. Dąbrowskiego 79

60-529 Poznań

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek z dnia     27.07.2015 r., który został uzupełniony w dniu 07.08.2015 r. oraz w dniu 20.08.2015 r. P.P.B.H ”PROMARK – BIS” ul. Bydgoska 10/9 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia:

  • ul. Staromorzysławska działki o nr: 163/1, 103, 70, 121/42, 121/40, 101/1, 69/3, 92/23, 92/10, 92/3, 92/2, 102/1, 67/7, 66/3, 69/2, 64/3, 63/3, 49/1;
  • ul. Graniczna działki nr  92/8, 92/12, 82/1;
  • ul. Działkowa działki nr  62, 51/1, 27/2, 68/2, 67/9, 67/2, 66/2, 65/1, 64/2, 63/2, 45/7, 46/5, 43/1, 40/2, 41/1, 37/10, 37/8, 37/6, 33/11, 48/2, 26/10, 33/9, 33/7, 32/4, 32/3, 10/1, 28/12, 28/10, 28/8, 7/7, 7/8, 2/2, 20, 68 w Koninie obręb Morzysław.

Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Konin, dnia 24.08.2015 r.

OŚ.6220.18.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16, 62-500 Konin

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek z dnia     27.07.2015 r., który został uzupełniony w dniu 07.08.2015 r. oraz w dniu 20.08.2015 r. P.P.B.H ”PROMARK – BIS” ul. Bydgoska 10/9 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia:

  • ul. Staromorzysławska działki o nr: 163/1, 103, 70, 121/42, 121/40, 101/1, 69/3, 92/23, 92/10, 92/3, 92/2, 102/1, 67/7, 66/3, 69/2, 64/3, 63/3, 49/1;
  • ul. Graniczna działki nr  92/8, 92/12, 82/1;
  • ul. Działkowa działki nr  62, 51/1, 27/2, 68/2, 67/9, 67/2, 66/2, 65/1, 64/2, 63/2, 45/7, 46/5, 43/1, 40/2, 41/1, 37/10, 37/8, 37/6, 33/11, 48/2, 26/10, 33/9, 33/7, 32/4, 32/3, 10/1, 28/12, 28/10, 28/8, 7/7, 7/8, 2/2, 20, 68 w Koninie obręb Morzysław.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

 

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Właściciele działek:

163/1, 103, 70, 121/42, 121/40, 101/1, 69/3, 92/23, 92/10, 92/3, 92/2, 102/1, 67/7, 66/3, 69/2, 64/3, 63/3, 49/1, 92/8, 92/12, 82/1, 62, 51/1, 27/2, 68/2, 67/9, 67/2, 66/2, 65/1, 64/2, 63/2, 45/7, 46/5, 43/1, 40/2, 41/1, 37/10, 37/8, 37/6, 33/11, 48/2, 26/10, 33/9, 33/7, 32/4, 32/3, 10/1, 28/12, 28/10, 28/8, 7/7, 7/8, 2/2, 20, 68,  59/1, 75/1, 76, 61/4, 77/2, 61/5, 79/3, 79/2, 419, 616, 81/2, 61/7, 92/7, 92/13, 92/14, 92/2, 92/3, 92/9, 92/22, 92/30, 98/8, 138, 137/1, 137/2, 136, 135, 134/1, 133, 132/4, 131/1, 121/26, 121/3, 121/8, 121/25, 121/11, 121/6, 121/5, 121/28, 121/27, 418, 105/2, 164, 104/1, 165, 141/2, 140/3, 141/3, 100/1, 68/3, 67/13, 67/12, 67/8, 66/3, 65/2, 64/4, 63/4, 67/10, 48/3, 45/8, 41/1, 44/1, 45/5, 40/3, 37/11, 37/9, 36, 33/12, 33/10, 33/13, 32/6, 34/4, 34/5, 30/1, 31/1, 35, 36, 38/1, 38/4, 39/3, 42, 43/2, 46/6, 46/4, 47/1, 50/1, 53/1, 54/3, 54/2, 55, 56/1, 58/4, 58/2, 58/5, 60/1, 61/9, 61/7, 61/6, 65/2, 61/4 w Koninie obręb Morzysław
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-08-26
Data udostępnienia: 2015-08-26 11:17:25
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-26 11:17:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831000
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,