Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

25-09-2015 r.

OBWIESZCZENIE

      o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic:Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.18.2015 z dnia 23.09.2015 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.18.2015 z dnia 24.09.2015 r. których treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 25.09.2015 r. do dnia 08.10.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 08.10.2015 r. do dnia 15.10.2015 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

 Elżbieta Niewiadomska

Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 23.09.2015 r.

OŚ.6220.18.2015

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.07.2015 r., który został uzupełniony w dniu 07.08.2015 r. oraz w dniu 20.08.2015 r. P.P.B.H ”PROMARK – BIS” ul. Bydgoska 10/9 62-510 Konin działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina

 

ORZEKAM

 

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

 

 

UZASADNIENIE

 

P.P.B.H ”PROMARK – BIS” ul. Bydgoska 10/9 62-510 Konin działający z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wnioskiem z dnia 27.07.2015 r., który został uzupełniony w dniu 07.08.2015 r. oraz w dniu 20.08.2015 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.18.2015 w dniu 24.08.2015 r.

zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-4524-53/15 z dnia 07.09.2015 r. (09.09.2015 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.18.2015 w dniu 24.08.2015 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 17.09.2015 r. wpłynęła pismo znak: WOO-IV.4240.1029.2015.MW.2 z dnia 10.09.2015 r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

             Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie ulic: Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na działkach o nr ewid.: 163/1, 103, 70, 121/42, 121/40, 101/1, 69/3, 92/23, 92/10, 92/3, 92/2, 102/1, 67/7, 66/3,69/2, 64/3, 63/3, 49/1, 92/8, 92/12, 82/1, 62, 51/1, 27/2, 68/2, 67/9, 67/2, 66/2, 65/1, 64/2, 63/2, 45/7, 46/5, 43/1, 40/2, 41/1, 37/10, 37/8, 37/6, 33/11, 48/2, 26/10, 33/9, 33/7, 32/4, 32/3, 10/1, 28/12, 28/10, 28/8, 7/7, 7/8, 2/2, 20, 68 obręb Morzysław w Koninie. Długość przebudowywanego odcinka dróg wyniesie 2343 m. Przedmiotowe drogi będą drogami jednojezdniowymi, dwupasmowymi i dwukierunkowymi, o szerokości jezdni 4,5- 6,4 m. W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa, chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca postojowe. Nawierzchnia dróg wykonana zostanie z betonu asfaltowego lub kostki betonowej, natomiast chodników i ścieżek rowerowych z betonowej kostki brukowej. Szerokość chodników wyniesie 1,25 - 2,0 m, a szerokość ścieżki rowerowej 1,5 m. Planuje się także wykonanie parkingu i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej i łącznej powierzchni 3690 m2  przy ul. Staromorzysławskiej.  Przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogowego. Długość projektowanego kolektora deszczowego wyniesie 2300 m. Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur GRC z żywic poliestrowych o średnicy 300-500 m, a studzienki wodnościekowe z rur betonowych o średnicy 500 mm.

            Planowane ulice będą drogami klasy „L” i „D” kategorii ruchu KR 2 i prędkości projektowanej 40 km/h. Jak wynika z przedłożonych dokumentów po przedmiotowej drodze porusza się ok. 900 pojazdów lekkich i  48 ciężkich w porze dnia oraz ok. 81 pojazdów lekkich i 4 ciężkie w porze nocy. Wody opadowe z powierzchni dróg odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych i przykanalików, a dalej do istniejącego i projektowanego kolektora deszczowego.

            Plac budowy zlokalizowany zostanie w pasie drogowym. Wykorzystywany na budowie sprzęt mechaniczny będzie sprawny technicznie. Ścieki bytowe powstające na etapie budowy magazynowane będą w przenośnych sanitariatach. Prace budowlane prowadzone będą  wyłącznie w porze dziennej. Materiały, z których wykonany zostanie kolektor deszczowy będą gwarantować szczelność co zabezpieczy przed infiltracją wody gruntowej do kolektora, a także ścieków do gruntu. Przy budowie kanalizacji deszczowej nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów.

Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy uznać, iż na skutek jego realizacji nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów, a także zmniejszenia emisji hałasu oraz polepszenia warunków  akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. Planowane przedsięwzięcie należy do źródeł o stosunkowo niewielkiej emisji hałasu i emisji substancji do powietrza. Biorąc pod uwagę klasę drogi oraz natężenie ruchu pojazdów, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z  2014 r., poz.112), na terenach objętych ochroną akustyczną.

            Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał ze zwiększoną emisją hałasu, wibracji  i zanieczyszczeń do powietrza. W związku z prowadzeniem robót zmiennych etap prac budowlanych będzie wiązał się z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Ponadto z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego istotnego wpływu na zmiany klimatu w skali globalnej na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Odpady powstające podczas prac budowlanych magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

            Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 ptk 2 lit. a, c i d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze. zm.) ze względu na lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych  i obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód, a także wody podziemne i powierzchniowe. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

            Uwzględniając art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z nieznacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych tj. wody i kruszywa budowlanego. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy należy stwierdzić, iż w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie występowało zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

            W związku z zapisami art. 63 ust 1 ptk 1 lit. e ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowego przedsięwzięcia odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2013 r., poz. 627, ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są : obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o ok. 0,4 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009, oddalony o ok. 2,9 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w pasach drogowych i wiązać się będzie z konicznością wycinki 6 topól i krzewów na powierzchni 200 m2 . Zgodnie z przedstawionymi informacjami, inwestor uzyskał już wymagane zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.

            Mając na względzie lokalizacje przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz niewielką skalę wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znacznego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.  Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

              Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik   Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 24.09.2015 r.

OŚ. 6220.18.2015

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

                    Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                    Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Właściciele działek:

163/1, 103, 70, 121/42, 121/40, 101/1, 69/3, 92/23, 92/10, 92/3, 92/2, 102/1, 67/7, 66/3, 69/2, 64/3, 63/3, 49/1, 92/8, 92/12, 82/1, 62, 51/1, 27/2, 68/2, 67/9, 67/2, 66/2, 65/1, 64/2, 63/2, 45/7, 46/5, 43/1, 40/2, 41/1, 37/10, 37/8, 37/6, 33/11, 48/2, 26/10, 33/9, 33/7, 32/4, 32/3, 10/1, 28/12, 28/10, 28/8, 7/7, 7/8, 2/2, 20, 68,  59/1, 75/1, 76, 61/4, 77/2, 61/5, 79/3, 79/2, 419, 616, 81/2, 61/7, 92/7, 92/13, 92/14, 92/2, 92/3, 92/9, 92/22, 92/30, 98/8, 138, 137/1, 137/2, 136, 135, 134/1, 133, 132/4, 131/1, 121/26, 121/3, 121/8, 121/25, 121/11, 121/6, 121/5, 121/28, 121/27, 418, 105/2, 164, 104/1, 165, 141/2, 140/3, 141/3, 100/1, 68/3, 67/13, 67/12, 67/8, 66/3, 65/2, 64/4, 63/4, 67/10, 48/3, 45/8, 41/1, 44/1, 45/5, 40/3, 37/11, 37/9, 36, 33/12, 33/10, 33/13, 32/6, 34/4, 34/5, 30/1, 31/1, 35, 36, 38/1, 38/4, 39/3, 42, 43/2, 46/6, 46/4, 47/1, 50/1, 53/1, 54/3, 54/2, 55, 56/1, 58/4, 58/2, 58/5, 60/1, 61/9, 61/7, 61/6, 65/2, 61/4 w Koninie obręb Morzysław.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-09-25
Data udostępnienia: 2015-09-25 06:20:51
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-25 06:20:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460852
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,