Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-10-2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO na działce nr 297/1 w Koninie, obręb Maliniec dla THEMISTO Rafał Nowacki ul. Przemysłowa 124A 62 - 510 Konin

            Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosła uwagi do złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Uwagi dotyczyły m.in. zagadnień z zakresu: ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, hydrogeologii i gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konin. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy organem właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 21 dni tj. od 22.10.2015 r. do 12.11.2015 r. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 217 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail: elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

            Informację umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2015-10-22
Data udostępnienia: 2015-10-22 07:09:13
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-22 07:09:13
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861613
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,