Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-11-2015 r.

                               OBWIESZCZENIE

      o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana  Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową o wysłanych pismach:

- znak OŚ.6220.27.2015 z dnia 30.10.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- znak OŚ.6220.27.2015 z dnia 30.10.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 04.11.2015 r. do dnia 18.11.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do       15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

 

             z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Konin, dnia 30.10.2015 r.

OŚ.6220.27.2015

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. J. H. Dąbrowskiego 79

60-529 Poznań

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wszczęto na wniosek znak SMP/1084/2015 z dnia 23.09.2015 r. ( 24.09.2015 r. data wpływu, uzupełniony w dniu 27.10.2015 r.), SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87 A/1 60-141 Poznań działający z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek ul. Przemysłowej (drogi krajowej nr 25) od km 0+000 do km 2+523, tj. od skrzyżowania z ul. Brunatną (droga wewnętrzna) do skrzyżowania z ul. Jana Matejki (droga gminna).

Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

 

           z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 30.10.2015 r.

OŚ.6220.27.2015

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16

 62-500 Konin

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wszczęto na wniosek znak SMP/1084/2015 z dnia 23.09.2015 r. ( 24.09.2015 r. data wpływu, uzupełniony w dniu 27.10.2015 r.), SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87 A/1 60-141 Poznań działający z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek ul. Przemysłowej (drogi krajowej nr 25) od km 0+000 do km 2+523, tj. od skrzyżowania z ul. Brunatną (droga wewnętrzna) do skrzyżowania z ul. Jana Matejki (droga gminna).

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

 

               z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik

                                                                                                                           Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Właściciele działek:

214, 216/6, 215, 363, 362/2, 362/1, 369/14, 364/3, 364/2, 364/1,592, 553, 559, 557/13, 555/1,555/3, 554/2, 554/1, 556/8, 556/11, 556/19, 565/4, 564, 563/8, 563/2, 563/4, 562, 361/2, 361/1, 360/2, 216/2, 216/3, 217/2, 217/4, 218, 223, 269, 360/1, 357, 582, 583, 584, 585, 365/3, 365/2, 365/1, 592, 369/5, 369/6, 369/4, 369/8, 369/9, 369/10, 365/1, 577, 568/17, 568/16, 557/17, 558, 568/14, 567, 561, 301, 557/6, 556/15, 556/20, 556/6, 563/5, 563/6, 563/7 miasto Konin obręb Niesłusz, 42/1, 310, 311, 6/3, 42/2, 91/2, 230/1 88/12, 88/6, 237/4, 238/1, 248/8, 312, 280/2, 248/7, 248/6, 229/1, 88/5, 89/1, 88/9, 39/3, 42/5, 88, 88/7, 211/1, 197/3, 88/11, 202/1 miasto Konin obręb Maliniec. 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-11-04
Data udostępnienia: 2015-11-04 06:15:53
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 06:15:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598858
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,