Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-12-2015 r.

           OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.27.2015 z dnia 03.12.2015 r., którego treść podaje się poniżej.

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 04.12.2015 r. do dnia 18.12.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia tj. od dnia 18.12.2015 r. do dnia 28.12.2015 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

 Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

          Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Konin, dnia 03.12.2015 r.

OŚ.6220.27.2015

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87 A/1 60-141 Poznań działający z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.09.2015 r. ( 24.09.2015 r. data wpływu, który został w uzupełniony w dniu 27.10.2015 r.)

 

POSTANAWIAM

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową.

II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w szczególności powinien zawierać analizę następujących zagadnień:

  1. Z zakresu ochrony przed hałasem:

- Określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia    27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne;

- Określić parametry eksploatacyjne i technologiczne przedsięwzięcia mające wpływ na wielkość emisji hałasu, w roku oddania inwestycji do użytkowania oraz na dalsze lata prognozy, takie jak: natężenie, struktura i prędkość ruchu z podziałem na porę dzienną ( od godz. 6.00 do godz. 22.00) i nocną (od godz. 22.00 do godz. 6.00), rodzaj nawierzchni, niweleta drogi;

- Określić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu w środowisku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu ewentualnych zabezpieczeń, na rozpatrywany, najdalszy rok prognozy, na mapach w skali odpowiadającej szczegółowości poruszanych zagadnień;

- Dołączyć pełne wydruki komputerowe zawierające dane wejściowe do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu;

- Określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów wymagających ochrony przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

2. Z zakresu ochrony przyrody:

- Uzasadnić skalę planowanej wycinki drzew oraz określić jaką część wszystkich drzew rosnących na terenie przedsięwzięcia stanowią drzewa przeznaczone do wycinki;

- Przedstawić działania minimalizujące skalę planowanej wycinki drzew ( np. jednostronna wycinka);

- Wskazać, które z drzew przeznaczonych do wycinki są miejscem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, w tym porostów. Należy również podać informację kiedy przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą;

- Przedstawić informację, czy w drzewach przeznaczonych do wycinki znajdują się dziuple;

- Przedstawić działania minimalizujące negatywny wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko, np.: termin planowanej wycinki zarówno drzew, jak i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, montaż skrzynek lęgowych dla ptaków, w przypadku stwierdzenia dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki;

- Przedstawić propozycje nasadzeń rekompensacyjnych, w tym miejsce tych nasadzeń.

3. Z zakresu ochrony klimatu:

- Wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przedstawiono rozwiązania łagodzące te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj.: wyjaśnić, czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np: susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne działania minimalizujące.

4. Z zakresu ochrony bioróżnorodności:

- Ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze, w tym wyjaśnić czy przedsięwzięcie wywoła pośrednio szkody, utratę i fragmentację siedlisk, a także czy wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

 

UZASADNIENIE

 

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87 A/1 60-141 Poznań działający z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina wnioskiem z dnia 23.09.2015 r. ( 24.09.2015 r. data wpływu, który został w uzupełniony w dniu 27.10.2015 r.) zwrócili się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, w oparciu o art. 64 ust. 3 i 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.27.2015 z dnia 30.10.2015 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-4524-74/15 z dnia 18.11.2015 r. (data wpływu: 19.11.2015 r.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożonych wraz z wnioskiem informacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulicy Przemysłowej w Koninie od km 0+000 do km ok. 2+523.

Planowana inwestycja będzie obejmować rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi, budowę nawierzchni drogi krajowej ( ok. 2,53 km), budowę nawierzchni pozostałych dróg (ok. 0,84 km), przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącą i projektowaną siecią drogową, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika, budowę zatok autobusowych, budowę wysp segregacyjnych, budowę poboczy utwardzonych i gruntowych, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, budowę i przebudowę przydrożnych rowów drogowych, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę i ewentualną przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę przepustów pod drogami i zjazdami, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę istniejących ogrodzeń, budowę oświetlenia drogowego, budowę murów oporowych, wycinkę drzew i krzewów, urządzenie zieleni.

Swoim zakresem ma objąć odcinek ul. Przemysłowej ( drogi krajowej nr 25) od km 0+000 do km 2+523, tj. od skrzyżowania z ul. Brunatną (droga wewnętrzna) do skrzyżowania z ul. Jana Matejki ( drogą gminną nr 88057 P).

Inwestycja ma rozpoczynać i kończyć się włączeniem oraz dowiązaniem do istniejących jezdni drogi krajowej nr 25.

W sąsiedztwie planowej inwestycji znajdują się zabudowa wielo- i jednorodzinna, usługowa, przemysłowa, a także pola uprawne, łąki, tereny podmokłe oraz tereny kolejowe.

Z karty informacyjnej wynika, iż budowa fragmentu ul. Przemysłowej po nowym śladzie związana jest z planowaną w przyszłości budową wiaduktu kolejowego, w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu nad torami i rozbudową układu komunikacyjnego strefy przemysłowej. Początkowy i końcowy odcinek planowanej budowy znajduje się głównie w istniejącym pasie drogowym. W opracowaniu stwierdzono, iż w związku z istniejącą zabudową przemysłową oraz infrastrukturą techniczną w pobliżu inwestycji proponowana lokalizacja jest jedynym miejscem gdzie w przyszłości można przeprowadzić wiadukt nad linią kolejową i włączyć go do ul. Przemysłowej. Z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość dalszego odsunięcia skrzyżowania od linii kolejowej, jednak nie ma to uzasadnienia ani ekonomicznego ( w związku z wydłużeniem trasy koszty inwestycji by wzrosły) ani społecznego ( w miejscu zmiany przebiegu brak jest zabudowy mieszkaniowej) czy przyrodniczego.

W okolicy terenów przeznaczonych do realizacji inwestycji zlokalizowane są budynki o charakterze mieszkalnym, podlegające ochronie akustycznej. W wyniku przedstawionych w karcie informacyjnej analiz stwierdzono, iż prognozuje się przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu. Ponadto stwierdzono, iż z uwagi na zjazdy bezpośrednie i skrzyżowanie nie ma możliwości budowy skutecznych przegród w postaci ekranów akustycznych, zastosowanie cichej nawierzchni również nie doprowadzi do ograniczenia emisji hałasu, by zapewnić zgodne z prawem standardy akustyczne na terenach chronionych. Nie zaproponowano żadnych rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu. Wskazano, iż na końcowym odcinku drogi można zastosować cichą nawierzchnię SMA 0/8, jednak rozwiązanie to nie pozwoli na dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska. Dlatego zrezygnowano z przedmiotowego rozwiązania.

W wyniku analizy zasięgu oddziaływania prognozowanego ruchu pojazdów samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w otoczeniu przebudowywanego odcinka drogi stwierdzono, iż nie powinny wystąpić przekroczenia stężeń dopuszczalnych.

Wariantowaniu poddano tylko rozwiązania techniczne.

Po przeanalizowaniu akt sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względów sanitarnych i zdrowotnych.

            Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego realizacją i eksploatacją, w szczególności prognozowane przekroczenia dopuszczalnych wartości w zakresie hałasu.

Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi          ( zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. ustawy).

Uwzględnić należy, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi, co winno znaleźć odzwierciedlenie w treści sporządzonego dokumentu.

Należy określić przewidywane działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie prognozowanych uciążliwości wynikających z realizacji przedsięwzięcia oraz ich skuteczność.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wskazuje, że wobec stwierdzenia w informacjach o przedsięwzięciu, iż w proponowanym wariancie lokalizacyjnym nie będzie możliwe zachowanie standardów akustycznych na terenach podlegających ochronie w zakresie hałasu, należy wskazać i przeanalizować alternatywny wariant lokalizacyjny. Ewentualny brak możliwości obrania wariantu lokalizacyjnego, który zapewniłby zachowanie właściwych warunków sanitarnohigienicznych na terenach zabudowy mieszkaniowej wymaga szczegółowego uzasadnienia, wykraczającego poza aspekty ekonomiczne.

W raporcie należy wskazać, iż proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przyjęta lokalizacja, będą odpowiednie dla zachowania właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych oraz zminimalizują w wystarczający/maksymalny sposób ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia.

Dla uzasadnienia wyboru proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, oceniając jego oddziaływanie na środowisko, a tym samym na zdrowie i warunki życia ludzi, przedstawić należy usytuowanie okolicznej zabudowy mieszkalnej. Dla właściwej oceny wpływu inwestycji na warunki życia ludzi, załączniki kartograficzne, w szczególności mapy  obejmujące zakresem tereny realizacji inwestycji w pobliżu mieszkalnej oraz załączniki graficzne - rysunki przedstawiające zasięg prognozowanych poziomów hałasu oraz zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przedstawić należy w skali umożliwiającej czytelne przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wnikliwą analizę obszaru, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie oraz zobrazowanie miejsc stałego przebywania ludzi – lokalizacji zabudowy mieszkalnej.

Należy określić przewidywane działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie prognozowanych uciążliwości wynikających z realizacji przedsięwzięcia oraz ich skuteczność.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w Koninie informuję, iż w związku z prognozowym niedotrzymaniem standardów akustycznych, należy zastosować wszelkie możliwe środki, które pozwolą na maksymalne ograniczenie negatywnych oddziaływań, dla zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych.

Ponadto należy wskazać, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne usytuowanie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz m. in. określenie granic takiego obszaru i ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) wymóg zawartości w raporcie informacji w ww. zakresie nie dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej, jednakże w zakres inwestycji wchodzą także drogi powiatowa i gminna.

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Ponadto należy przeanalizować możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, co winno być oparte na zbadaniu nastrojów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz ocenie poziomu akceptacji. Należy przeanalizować w jakich aspektach i w jakim stopniu realizacja inwestycji może wpłynąć na pogorszenie lub poprawę warunków sanitarnych ludzi, w szczególności mieszkańców zlokalizowanej w pobliżu inwestycji zabudowy mieszkalnej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, w oparciu o art. 64 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.27.2015 z dnia 30.10.2015 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak:WOO-IV.4240.1396.2015.KL.1 z dnia 19.11.2015 r. (23.11.2015 r. data wpływu) wyraził opinię, ze dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który zawarto w sentencji postanowienia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy ulicy Przemysłowej w Koninie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brunatną do skrzyżowania z ulicą Jana Matejki. W ramach prac budowlanych inwestor planuje m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 25 (ulicy Przemysłowej), budowę nawierzchni drogi krajowej ( na odcinku o długości około 2,53 km), budowę nawierzchni pozostałych dróg ( o długości około 0,84 km), przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącą i projektowaną siecią drogową, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika, budowę zatok autobusowych, budowę wysp segregacyjnych, a także przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej załącznikach wynika, że w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu będą znajdowały się tereny wymagające ochrony akustycznej zlokalizowane wzdłuż drogi. Na terenach tych mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Podstawowym parametrem wpływającym na wielkość emisji hałasu jest natężenie ruchu pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze. Prognozowane natężenie ruchu pojazdów w 2027 r. wynosi 15080 pojazdów/dobę. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano, że prognozuje się możliwość wystąpienia przekroczonego dopuszczalnego poziomu hałasu w wysokości 8,1 dB. Negatywne oddziaływanie będzie miało charakter ciągły, przy czym poziom emisji hałasu w ciągu doby będzie się zmieniał. Spodziewać się można także zmian poziomu emisji hałasu w większej skali czasowej (miesięcy i lat), związanych ze zmianą warunków eksploatacji. Wobec powyższych zagrożeń związanych z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia uznano za konieczne przeprowadzenie szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu. W niniejszej opinii wskazano, aby w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedstawić informacje dotyczące parametrów eksploatacyjnych przedsięwzięcia, takich jak struktura, natężenie i prędkość ruchu oraz elementów środowiskowych, jak ukształtowanie terenu i na tej podstawie, ocenić wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny, m.in.: w postaci podania wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów położonych wzdłuż inwestycji wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ocenie poddane zostaną działania, które inwestor podejmie w celu ograniczenia przewidywanego oddziaływania oraz określona zostanie ich skuteczność.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1651). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o około 1,9 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009, oddalony o około 2,4 km. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z koniecznością wycinki 339 drzew. Wobec powyższego w niniejszej opinii wskazano m.in.: na konieczność przedstawienia działań minimalizujących skalę planowanej wycinki drzew, a także wskazania drzew przeznaczonych do wycinki, które są miejscem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, w tym porostów.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Ustalając zakres raportu wskazano, ze powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przed hałasem oraz ochroną przyrody, a także wpływem planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu i bioróżnorodność. Ponadto wskazano konieczność odniesienia się do możliwości ewentualnego wpływu inwestycji na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania na obszarze dorzecza Odry”.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

 Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

        Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Właściciele działek nr: 214, 216/6, 215, 363, 362/2, 362/1, 369/14, 364/3, 364/2, 364/1,592, 553, 559, 557/13, 555/1,555/3, 554/2, 554/1, 556/8, 556/11, 556/19, 565/4, 564, 563/8, 563/2, 563/4, 562, 361/2, 361/1, 360/2, 216/2, 216/3, 217/2, 217/4, 218, 223, 269, 360/1, 357, 582, 583, 584, 585, 365/3, 365/2, 365/1, 592, 369/5, 369/6, 369/4, 369/8, 369/9, 369/10, 365/1, 577, 568/17, 568/16, 557/17, 558, 568/14, 567, 561, 301, 557/6, 556/15, 556/20, 556/6, 563/5, 563/6, 563/7 miasto Konin obręb Niesłusz, 42/1, 310, 311, 6/3, 42/2, 91/2, 230/1 88/12, 88/6, 237/4, 238/1, 248/8, 312, 280/2, 248/7, 248/6, 229/1, 88/5, 89/1, 88/9, 39/3, 42/5, 88, 88/7, 211/1, 197/3, 88/11, 202/1 miasto Konin obręb Maliniec.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-12-04
Data udostępnienia: 2015-12-04 06:12:07
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-04 06:12:07
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301463
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,