Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-12-2015 r.

                   OBWIESZCZENIE

  o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.17.2015 z dnia 17.12.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie, której treść podaje się poniżej.

z. up. Prezydenta Miasta Konina

                              Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

   Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 17.12.2015 r.

OŚ.6220.17.2015

 

DECYZJA NR 11

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2015 r., który został uzupełniony w dniu 05.08.2015 r. przez Pana Krzysztofa Wawrzyniaka reprezentującego Biuro PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.o. Pl. Niepodległości 1 w Koninie, działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie

 

 

 

 

 

ORZEKAM

 

I. Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie. 

II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

UZASADNIENIE

 

Pan Krzysztof Wawrzyniak reprezentujący Biuro PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.o. Pl. Niepodległości 1 w Koninie, działający z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie wnioskiem z dnia 08.07.2015 r., (który został uzupełniony w dniu 05.08.2015 r.), zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.17.2015 z dnia 10.08.2015 r. zwrócono się do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o art. 80 ust. 2 ww. ustawy zwrócono się z prośbą o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem znak UA.6727.398.2015 z dnia 17.08.2015 r.  Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie stwierdził, że lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w północnej części miasta, zatwierdzonym uchwałą nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. nr 26, poz.718) oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Pątnów – Strefa Inwestycyjna zatwierdzonym uchwałą nr 59 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2007 r. nr 63, poz.1651).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.17.2015 w dniu 25.08.2015 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-4524-55/15 z dnia 07.09.2015 r. (09.09.2015 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.17.2015 w dniu 25.08.2015 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 16.10.2015 r. przez wnioskodawcę, które zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak OŚ,6220.17.2015 z dnia 20.10.2015r., w dniu 09.11.2015 r. wpłynęło pismo znak: WOO-IV.4240.1035.2015.BZ.3 z dnia 04.11.2015 r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

             Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie na działkach o nr: 140/2, 141/6, 154, 170, 186/19, 186/20, 186/23 w Koninie obręb Mieczysławów oraz na działkach o nr: 29, 78/4, 78/5, 200/1 w Koninie obręb Pątnów, o łącznej długości ok. 3,5 km. Kolektor tłoczny wykonany zostanie z rur PEHD 100 (Ø 160). Z treści uzupełnienia karty wynika, że rurociąg posadowiony zostanie na głębokości od 1,5 m do 2,0 m p.p.t. Inwestycja realizowana będzie w granicach istniejących pasów drogowych. Powierzchnia bezpośrednio przeznaczona pod realizację planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 1,60 ha. Wykopy pod planowaną inwestycję wykonane zostaną metodą mechaniczną. Montaż przewodów planuje się wykonać poprzez połączenia zgrzewane. Planowana przebudowa istniejącej przepompowni ścieków obejmować będzie wymianę pomp zatapialnych, rurociągów, armatury odcinającej i zaporowej, instalacji elektrycznej i wentylacji oraz AKPiA. Ponadto, w ramach przebudowy zakłada się również renowację zbiornika przepompowni części suchej i mokrej, wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz wymianę i rozbudowę nawierzchni utwardzonej w granicach działki, na której znajduje się przepompownia. Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest tłoczenie ścieków do oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie, co jednocześnie pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Janowie.

            Zgodnie z treścią karty przedsięwzięcia ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą gromadzone w ramach tymczasowego węzła sanitarnego, a następnie wywożone przez uprawnionego przewoźnika i kierowane do oczyszczalni ścieków w Koninie. Na etapie prac wykonawczych nie przewiduje się odwodnienia wykopów. Wody opadowe będą natomiast naturalnie infiltrować w grunt. Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych obejmować będzie przeprowadzenie prób szczelności oraz czynności związane z płukaniem kolektora. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się gromadzenia odpadów komunalnych. Masy ziemne powstałe w wyniku prac wykonawczych będą na bieżąco stosowane do zasypywania kolektora. Do czasu zagospodarowania urobku będzie on składowany w specjalnie wydzielonym do tego miejscu. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Z treści przedstawionych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ujęć wód. Wobec powyższego, w odniesieniu art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, i d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze. zm.) uwzględniając charakter przedsięwzięcia i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na ww. obszary. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne, w tym szczelność planowanej sieci kanalizacyjnej, a także fakt, że jej przebieg nie będzie kolidować z ciekami wodnym, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

            Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Tymczasowa emisja może wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będzie związana przede wszystkim z wykonywaniem prac budowlanych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Emisja ta ustąpi jednak po zakończeniu tych prac. Uwzględniając powyższe stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza w rejonie zainwestowania. Z uwagi na rodzaj i stosowaną technologię przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ponadto, przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ( rurociągi posadowione w ziemi) ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

            Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, ze względu na charakter i zastosowaną technologię, nie będzie związana z emisją hałasu do środowiska. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą występować jedynie w fazie budowy i związane będą m. in. z wykonywaniem wykopów oraz montażem rur kanalizacyjnych. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji hałasu i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b, c i e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosownych technologii.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015 r., poz. 1651). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o ok. 3,1 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o ok. 7,4 km od terenu przedsięwzięcia. Inwestor wskazał w dokumentacji, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew.

            Mając na względzie lokalizacje przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znacznego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.  Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Postanowieniem znak OŚ.6220.17.2015 z dnia 16.11.2015 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie. 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Prezydent Miasta Konina pismem OŚ.6220.17.2015 z dnia 17.11.2015 r. zawiadomił poprzez obwieszczenie strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie. 

. W obwieszczeniu wskazano miejsce i czas do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także ostateczny termin zapoznania się z materiałami – do dnia 11.12.2015 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

 Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

    Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 11 znak OŚ.6220.17.2015 z dnia 17.12.2015 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia „Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie na działkach o nr: 140/2, 141/6, 154, 170, 186/19, 186/20, 186/23 w Koninie obręb Mieczysławów oraz na działkach o nr: 29, 78/4, 78/5, 200/1 w Koninie obręb Pątnów, o łącznej długości ok. 3,5 km. Kolektor tłoczny wykonany zostanie z rur PEHD 100 (Ø 160). Rurociąg posadowiony zostanie na głębokości od 1,5 m do 2,0 m p.p.t. Inwestycja realizowana będzie w granicach istniejących pasów drogowych. Powierzchnia bezpośrednio przeznaczona pod realizację planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 1,60 ha. Wykopy pod planowaną inwestycję wykonane zostaną metodą mechaniczną. Montaż przewodów planuje się wykonać poprzez połączenia zgrzewane. Planowana przebudowa istniejącej przepompowni ścieków obejmować będzie wymianę pomp zatapialnych, rurociągów, armatury odcinającej i zaporowej, instalacji elektrycznej i wentylacji oraz AKPiA. Ponadto, w ramach przebudowy zakłada się również renowację zbiornika przepompowni części suchej i mokrej, wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz wymianę i rozbudowę nawierzchni utwardzonej w granicach działki, na której znajduje się przepompownia.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest tłoczenie ścieków do oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie, co jednocześnie pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Janowie.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane według technologii minimalizującej negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

                              Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

140/2, 141/6, 154, 170, 186/19, 186/20, 186/23, 186/18, 120/2, 119/1, 119/2, 163/23, 200/2, 185, 186/6, 139/1, 138, 140/3, 140/6, 140/7, 141/1, 137, 141/4, 141/5, 169, 164, 167, 162, 161, 158, 157, 174/3, 174/1, 173, 154, 155, 153, 152, 150, 149, 148, 147, 145/2, 145/1, 144, 142, 143, 176 w Koninie obręb Mieczysławów oraz 29, 78/4, 78/5, 200/1, 40/2, 39/2, 38/2, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32/2, 31/2, 30/2,  28, 27, 33/3, 34/2, 35/2, 36/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 77/3, 62/3, 77/2 w Koninie obręb Pątnów
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-12-21
Data udostępnienia: 2015-12-21 07:55:46
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 07:55:46
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832557
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,