Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

23-12-2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze. zm.) w dniu 04.12.2015 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Impexmetal S.A. Aluminium Konin ul. Hutnicza 1 62-510 Konin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pieca topielnego i pieca do wygrzewania bloków w instalacji Impexmetal Aluminium Konin w zakładzie zlokalizowanym w Koninie przy ul. Hutniczej 1. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działek 126/31 – Piec Walcowni i 126/34 - Piec Odlewni obręb Maliniec w Koninie.

Informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konin. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy organem właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 23.12.2015 r. do dnia 13.01.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail:elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

            Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

                              Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

        Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-12-23
Data udostępnienia: 2015-12-23 06:15:11
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-23 06:15:11
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598959
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,