Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

16-04-2019 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały nr 214 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r.   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:      

25 kwietnia 2019 r. – 31 maja 2019 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów  odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1600.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Piotr Korytkowski

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Joanna Olczak
Data wytworzenia: 2019-04-16
Data udostępnienia: 2019-04-16 07:08:06
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-25 08:40:26
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831067
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,