Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

19-11-2019 r.

PREZYDENT MIASTA                                                                                                                                  Konin, dnia 19.11.2019 r.

 

          KONINA

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 4 osiedlach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina uchwały Nr 96 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 4 osiedlach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

 

Prezydent Miasta Konina

 

Piotr Korytkowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), dalej jako ustawa o mpzp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy o mpzp – ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 4 osiedlach, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach jest Miasto Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, Plac Wolności 1, 62-500 Konin; tel. 63 240 11 11; sekretariat@konin.um.gov.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 1. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane we wnioskach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.   Osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

 1. Podanie we wnioskach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Bartłomiej Sękowski
Informacja wytworzona przez: Joanna Olczak
Data wytworzenia: 2019-11-19
Data udostępnienia: 2019-11-19 13:10:31
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-22 09:30:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460518
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,