Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

29-04-2010 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 32 z dnia 07.02.2008 r. (Nr sprawy UA.7353-403/07) udzielającej Miastu Konin pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla osiedla Przydziałki – II etap w Koninie

Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 32 z dnia 07.02.2008 r. (Nr sprawy UA.7353-403/07) udzielającej Miastu Konin pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla osiedla Przydziałki – II etap w Koninie, przeniesionej w dniu 12.01.2010 r. decyzją Nr 1 (Nr sprawy UA.73530-1/2010) na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, z siedzibą w Koninie, przy ul. Poznańskiej 49, dotyczącej zmiany trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Koninie, z siedzibą w Koninie, przy ul. Poznańskiej 49, postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 32 z dnia 07.02.2008 r. (Nr sprawy UA.7353-403/07), udzielającej Miastu Konin pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla osiedla Przydziałki – II etap w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1356, 1349, 1437, 1587, 1419/2, 923/3, 1368, 1420, 1419/1, 1586 (obręb Przydziałki), przeniesionej w dniu 12.01.2010 r. decyzją Nr 1 (Nr sprawy UA.73530-1/2010) na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, z siedzibą w Koninie, przy ul. Poznańskiej 49, dotyczącej zmiany trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 5 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się przed wydaniem decyzji z dokumentacją dotyczącą ww. inwestycji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 (tel. 063 – 2401153).
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można składać na piśmie do dnia 18.05.2010 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-04-29
Data udostępnienia: 2010-04-29 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5530770
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,