Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

25-05-2010 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Przydziałki – II etap w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), informuję, że w dniu 25.05.2010 r., została wydana, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, z siedzibą w Koninie, przy ul. Poznańskiej 49, decyzja Prezydenta Miasta Konina Nr 137, zmieniająca decyzję, Nr 32 z dnia 07.02.2008 r., udzielającą Miastu Konin pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla osiedla Przydziałki – II etap w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1356, 1349, 1437, 1587, 1419/2, 923/2, 1368, 1420, 1419/1, 1586 (obręb Przydziałki), przeniesioną w dniu 12.01. 2010 r. decyzją Nr 1 (Nr sprawy UA.73530 -1/2010) na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, z siedzibą w Koninie, przy ul. Poznańskiej 49, na decyzję pozwolenia jw. z uwzględnieniem zmiany trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej, na działach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1437, 1586 i 1587.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 90, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 – 2401153).
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2010-05-25
Data udostępnienia: 2010-05-25 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5529604
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,