Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

03-01-2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 02  stycznia 2014r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: Budowa drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie”

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono działki objęte wnioskiem.

I.  Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0001 – Chorzeń, ark. 8, dz. nr ewid.: 336 (336/1, 336/2), 337 (337/1, 337/2, 337/3), 338/9 (338/10, 338/11, 338/12), 339/2 (339/3, 339/4, 339/5), 360/2 (360/4, 360/5, 360/6),  328, 329, 330, 331, 332, 1149 (1149/1, 1149/2), 359/5 (359/6, 359/7), 288/3 (288/4, 288/5).

II. Niezbędne dla dokonania przebudowy części skrzyżowania, przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0001 – Chorzeń, ark. 8, dz. nr ewid.: 1148, 346/4, 1149 (1149/1, 1149/2), 336 (336/1, 336/2), 360/2 (360/4, 360/5, 360/6).

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A  (tel. 63 24 01 270), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia 27 stycznia 2014r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                    Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-01-03
Data udostępnienia: 2014-01-03 12:56:25
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-03 12:56:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501943
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,