Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

04-03-2014 r.

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

  1. w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej;
  2. dla wybranych obszarów, w rejonie ulic Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego;
  3. dla wybranych obszarów, przy ulicy Armii Krajowej. 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. nr 1235 ze zm.) oraz uchwałą nr 625  Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r., uchwałą nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013r. zmienioną uchwałą nr 616 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2013r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach:

12.03.2014r. – 11.04.2014r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej odbędzie się w dniu 19.03.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój 18) o godz. 1100.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu dla wybranych obszarów, w rejonie ulic Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego odbędzie się w dniu 18.03.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1100.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu dla wybranych obszarów, przy ulicy Armii Krajowej odbędzie się w dniu 03.04.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1300.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (epuap.gov.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2014 r. Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-03-04
Data udostępnienia: 2014-03-04 07:47:03
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-04 07:47:03
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501993
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,