Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

08-04-2014 r.

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

  1. osiedle Wilków Etap 2
  2. dla wybranych obszarów, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki   

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. nr 1235 ze zm.) oraz uchwałą nr 77  Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 r.  zmienioną uchwałą nr 616 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2013 r, uchwałą nr 561 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach:

17.04.2014r. – 22.05.2014r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu osiedla Wilków Etap 2 odbędzie się w dniu 20.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 930.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu dla wybranych obszarów, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki odbędzie się w dniu 22.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1200.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (epuap.gov.pl), w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2014 r. Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Marek Waszkowiak
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-04-08
Data udostępnienia: 2014-04-08 09:32:54
Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-08 09:32:54
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501199
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,