Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

15-05-2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 14 maja 2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w  Koninie”

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0008 Maliniec

ark. 2,  dz.  nr  ewid.: 40/3 (40/6 ; 40/7),

ark. 4, dz. nr ewid.: 286/20, 281/3 (281/6 ; 281/7), 281/4 (281/8 ; 281/9), 281/5 (281/10 ; 281/11), 280 (280/1 ; 280/2).

 

  1. Niezbędne dla dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0008 Maliniec

ark. 2,  dz.  nr  ewid.: 39/7,

ark. 4, dz. nr ewid.: 286/38, 282.

 

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów  o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
  • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A  (tel. 63 24 01 270), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia  10 czerwca 2013 r.
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

                                                                                              

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                    Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-05-15
Data udostępnienia: 2014-05-15 13:23:18
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-09 06:49:01
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501935
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,