Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

13-06-2014 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 12 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

że dnia 12 czerwca 2014 r. została wydana decyzja Nr 2 (znak: UA.67401.1.2014)   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w  Koninie”

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A (tel. 63 24 01 270). Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.konin.pl  w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim  w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie, a także w prasie lokalnej.

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                        Józef Nowicki

 

 

DECYZJA Nr  2

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej „k.p.a.” oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu: 30.04.2014 r.) złożonego przez Pana Marka Waszkowiaka Zastępcę Prezydenta Miasta Konina, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w Koninie”,

 

udzielam zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej

na rzecz

Prezydenta Miasta Konina

plac Wolności 1

62-500 Konin

 

polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w Koninie”, na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

Miasto Konin

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0008 Maliniec

ark. 2, dz. nr ewid.: 40/3, 39/7,

ark. 4, dz. nr ewid.: 286/20, 281/3, 281/4, 281/5, 280, 286/38, 282.

 

 1. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,   z określeniem ich kategorii.
 1. Inwestycję należy realizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych.
 2. Należy utrzymać istniejące powiązanie drogi gminnej (ul. Brunatna) z drogą krajową
   nr 25 (ul. Przemysłowa).

 

 1. Określenie linii rozgraniczających teren.

 

 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (linia przerywana koloru czerwonego) na mapie zasadniczej w skali 1:500 (mapa przyjęta przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego w dniu 21 czerwca 2013r. i zaewidencjonowana pod nr 458/2013), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 2. Ustalam, że liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęte są następujące nieruchomości:
  1. działka o nr ewid. 286/20 ark. 4 obr. 0008 Maliniec nie podlegająca podziałowi stanowiąca już własność Miasta Konin,
  2. nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem
   w Tabeli 1 w pkt V niniejszej decyzji.

 

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa

 

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1.1. Ustalam, że w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.

1.2. Gospodarkę  odpadami  należy  prowadzić  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21 ze zm.)

 1.  Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej - nie ustalam.
 2. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam.
 1. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

 

 1. Ostateczna  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  stanowi     podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
 2. Nieruchomości  lub  ich  części,  o  których  mowa  w  punkcie  VI decyzji stają się z mocy prawa własnością Miasta Konin z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
 3. Decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, wydaje Prezydent Miasta Konina, w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
 4. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
 5. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają.
 6. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność  Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana   w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 7. Odszkodowanie, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
 8. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy.
 9. Nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Miasta Konin, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu, o którym mowa w pkt.  IX.1 niniejszej decyzji.
 10. Jeżeli przejęta z mocy prawa na rzecz Miasta Konin jest część nieruchomości,  a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, Prezydent Miasta Konina jest zobowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Miasta Konin tej części nieruchomości.
 11. Należy zachować warunki i normy wynikające z  obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów szczególnych, a zwłaszcza należy zapewnić osobom trzecim:

- dostęp do drogi publicznej,

- możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,

- ochronę   przed   uciążliwościami   powodowanymi   przez   hałas   oraz   przed  zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

 

 1. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

 

1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 1, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Bogdana Karykowskiego, przyjętymi przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego dnia 26 września 2013 r. pod nr ewidencyjny 726/2013.

2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowią załącznik graficzny nr 2 do niniejszej decyzji.

3. Tłustym drukiem w Tabeli 1 oznaczono części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren.

 

Tabela 1

Gmina/

Miasto

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Księga wieczysta

Obręb

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin

Maliniec

2

40/3

40/6, 40/7

KN1N/00066058/5

4

281/3

281/6 , 281/7

KN1N/00064973/1

281/4

281/8, 281/9

KN1N/00054066/7

281/5

281/10, 281/11

KN1N/00065812/2

280

280/1, 280/2

KN1N/00065812/2

 

 

 1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Miasta Konin

 

1. Ustalam, że części nieruchomości, powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji) stają się z mocy prawa własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

 

 1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego

 

Zatwierdzam projekt budowlany pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w Koninie”

 (kategoria obiektów: XXV, XXVI)

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji obejmujący:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany (branża drogowa, branża sanitarna, branża elektryczna),

- projekt organizacji ruchu.

 

Autorzy projektu:

mgr inż. Roman Urbaniak, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych - numer uprawnień GA.N.240/8346/II/28/84, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/5331/01, mgr inż. Dariusz Rogowski, posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu, obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych - numer uprawnień GP.7342/4/94, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IS/4299/01, inż. Bogdan Wróblewski, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych – numer uprawnień GT.8346/II/34/76, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IE/5748/01,
mgr inż. Andrzej Kulesa, posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - numer uprawnień WKP/0271/POOS/04, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IS/0176/03,

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku z art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

 • budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót,
 • przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonania należy przestrzegać  i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,
 • istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie
  po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie,
 • elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:

 • ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

3. Terminy rozbiórek:

 • ustalam, że istniejące obiekty budowlane nie przewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
 • ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

4. Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w odpowiedniej specjalności, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 14 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

5. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  prowadzić  dziennik  budowy  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953
ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego   i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

6. Inwestor  jest  zobowiązany  zawiadomić  o  zamierzonym  terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika  budowy  (robót)  stwierdzające  sporządzenie  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.

7. Inwestor jest zobowiązany:

 • zawiadomić  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla  miasta  Konina o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania.

 

 1. Określenie przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu

 

 1. Ustalam obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 2, w zakresie oznaczonym liniami przerywanymi koloru: zielonego (przyłączenie linii energetycznej), malinowego (przebudowa sieci cieplnej), niebieskiego (zabezpieczenie istniejącej linii energetycznej)

Tabela 2

Gmina/

Miasto

Obręb

Ark.

Nr działki

 

Cel zajęcia nieruchomości

Księga wieczysta

Konin

Maliniec

2

39/7

Przebudowa sieci ciepłowniczej

KW 65812

4

286/38

Przyłączenie linii energetycznej

KN1N/00081498/2

282

Zabezpieczenie istniejącej linii energetycznej

brak

 

 1. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach, o których mowa w punkcie VIII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że:

2.1. Na Prezydencie Miasta Konina ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości, do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu powyższych robót.

2.2. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518.). Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

2.3. Jeżeli dokonana przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Prezydent Miasta Konina nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2.4. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem ich awarii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

2.5. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

2.6. Zezwalam na wykonanie obowiązku wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w punkcie VIII.1.

 

 1. Określenie terminu wydania nieruchomości oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

 

 1. Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
 2. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wobec powyższego, niniejsza decyzja:

 • zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
 • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
 • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu: 30.04.2014 r., znak WI.7011.4.2013) Pan Marek Waszkowiak Zastępca Prezydenta Miasta Konina, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina – zwany dalej wnioskodawcą, wystąpił
z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w Koninie”.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:

1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 79/13 z dnia 12.09.2013 r. znak: DI-IV.8012.79.2013 - opinia pozytywna,

2. Prezydenta Miasta Konina - opinia z dnia 16.09.2013 r. znak: DR.7012.1.5.2013 - opinia pozytywna.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:

1. mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu  niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

5. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

6. opinie:

 • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie z dnia 04.09.2013 r. (znak: Ko.WA.5152.1422.1.2013) z informacją, że planowana inwestycja obejmuje teren, na którym nie występują obiekty zabytkowe, brak też zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym
  w pkt. III.2 niniejszej decyzji nie ustalono warunków konserwatorskich,
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu  z dnia 05.09.2013 r. Nr 2782/13
  - opinia bez uwag. W związku z powyższym w pkt. III.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa,
 • Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z dnia 03.10.2013 r.  (znak: NPo13.655.121.2013.MC/3) z informacją, że teren objęty inwestycją, nie znajduje się w ewidencji terenów PKP S.A.

7. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955ze zmianami).

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11 d ust. 1 pkt 6, 7 i 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, d,  e,  h ustawy.

Wnioskodawca dołączył aktualne dane z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wysłano zawiadomienie (pismo z dnia 14.05.2014r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz właścicielom nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w terminie od dnia 15.05.2014 r. do dnia 29.05.2014 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane
w prasie lokalnej („Przegląd Koniński”) dnia 20.05.2014 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy, zawiadomienie zawierało oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi związane z planowaną inwestycją.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie nie pojawiły się żadne nowe dowody i materiały oraz nie zostały zgłoszone żadne żądania.

Pismem z dnia 14.05.2014 r. wystąpiono do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie dopuszczenia realizacji przedmiotowej inwestycji obejmującej poprawę stanu technicznego i parametrów nawierzchni jezdni, utwardzenie pobocza, wykonanie rur osłonowych dla kabli energetycznych i teletechnicznych w odległości mniejszej niż określone w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Pismem z dnia 23 maja 2014 r. (znak: IZIW2-505-95.1/14) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu zaopiniował inwestycję pozytywnie pod warunkiem przestrzegania przez Inwestora/Wykonawcę uzgodnienia IZIW2-505-230/13 z dnia 18 listopada 2013 r.

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 02.06.2014 r. udzielono zgody na wnioskowane odstępstwo.

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami, a biorąc pod uwagę zakres i lokalizację planowanej inwestycji uznano, że jej realizacja nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla środowiska.

W związku z czym nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…

Załączony projekt budowlany spełnia wymagania określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję, spełnia również wymogi nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Mając na uwadze powyższe organ po dokonaniu sprawdzeń w myśl ar. 35 ustawy Prawo budowlane dokonał zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, g, h ustawy, ustalono obowiązek i udzielono zezwolenia na: przebudowę sieci ciepłowniczej, przyłączenie linii energetycznej, zabezpieczenie istniejącej linii energetycznej, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie IX.1. niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości, na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając, ze przemawia za tym znaczna poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg, a także interes społeczny, jakim jest zapewnienie dojazdu do budowanego zakładu produkcyjnego, który w najbliższym okresie utworzy nowe miejsca pracy. W ocenie organu nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione  interesem społecznym i gospodarczym (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1447/06; wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. akt I OSK 30/08; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Gd 48/11; wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 2113/11).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Sztuba

pełniąca obowiązki Kierownika

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.).

Załączniki:

 1.  Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren   inwestycji.
 2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.
 3.  Projekt budowlany.

 

Otrzymują:

1. Pan Marek Waszkowiak – pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina

    plac Wolności 1, 62-500 Konin

2. aa UA Z.P.

 

Do wiadomości:

1. Wydział  Gospodarki Nieruchomościami

    w miejscu – decyzja ostateczna

2. Wydział Geodezji i Katastru

w miejscu – decyzja ostateczna

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Konina

ul. Wodna 1, 62-500 Konin – decyzja ostateczna

4. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział V Ksiąg Wieczystych

ul.  Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin – decyzja ostateczna

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-06-13
Data udostępnienia: 2014-06-13 12:29:24
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-13 12:38:05
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4500588
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,