Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

08-07-2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie:

  1. ulic Przemysłowej – Gajowej
  2. ulicy Jana Pawła II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz następujących uchwał Rady Miasta Konina:

-    Uchwały Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia 30.03.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Przemysłowej – Gajowej

-    Uchwały Nr 579 Rady Miasta Konina z dnia 29.05.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Jana Pawła II

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie: ulic Przemysłowej – Gajowej oraz ulicy Jana Pawła II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach:

16.07.2014r. – 14.08.2014r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemysłowej – Gajowej odbędzie się w dniu 21.07.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1(sala 101) o godz. 1000.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Jana Pawła II odbędzie się w dniu 31.07.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1(sala 101) o godz. 1000.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2014r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 

Prezydent Miasta Konina

                

                  Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-07-08
Data udostępnienia: 2014-07-08 07:01:48
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-08 07:01:48
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501957
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,