Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

08-09-2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 4 września 2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0017 – Przydziałki, ark. 11,  dz. nr ewid. : 774/17, 775/12, 777/10, 781/10, 774/15, 775/15, 777/15, 1253/13, 1253/14 (1253/15, 1253/16), 774/13, 775/17, 773/2 (773/6, 773/5, 773/7).

  1. Niezbędne do budowy kolektora kanalizacji deszczowej, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela.

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0017 – Przydziałki, ark. 11, dz. nr ewid.  781/8 i 926/3.

 

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
  • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A  (tel. 63 24 01 270), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia  30 września 2014 r.,
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                    Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-09-08
Data udostępnienia: 2014-09-08 14:40:52
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-08 14:40:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501949
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,