Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

10-10-2014 r.

DECYZJA Nr  4

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) - zwanej dalej „k.p.a.” oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.08.2014 r. (data wpływu: 14.08.2014 r.) złożonego przez Pana Marka Waszkowiaka Zastępcę Prezydenta Miasta Konina, działającego
z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”,

 

udzielam zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej

na rzecz

Prezydenta Miasta Konina

plac Wolności 1

62-500 Konin

 

polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”, na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

Miasto Konin

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0017 Przydziałki

ark. 11, dz. nr ewid.: 774/17, 775/12, 777/10, 781/10, 774/15, 775/15, 777/15, 1253/13, 1253/14, 774/13, 775/17, 773/2, 781/8, 926/3.

 1. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,  z określeniem ich kategorii.
 1. Inwestycję należy realizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych.
 2. Dostępność do przedmiotowej drogi ustalam poprzez ul. Jana Zemełki (droga gminna nr 692P) i ul. Stefanii Esse (droga gminna nr 690P)  do  ul. Szpitalnej (droga powiatowa nr 6079P) oraz ul. Jana Zemełki (droga gminna nr 692P) i ul. Izabelii Łopuskiej (droga gminna nr 692P) do
  ul. Zagórowskiej (droga powiatowa nr 3096P).

 

 1. Określenie linii rozgraniczających teren.

 

 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (linia przerywana koloru czerwonego) na mapie zasadniczej w skali 1:500 (mapa przyjęta przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego w dniu 10 sierpnia 2012 r. i zaewidencjonowana pod nr 559/2012), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 2. Ustalam, że liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęte są następujące nieruchomości:
  1. działki o nr. ewid. 774/17, 775/12, 777/10, 781/10, 774/15, 775/15, 777/15, 774/13, 775/17 ark. 11 obr. 0017 Przydziałki nie podlegające podziałowi, stanowiące już własność Miasta Konin,
  2. działka o nr. ewid. 1253/13 ark. 11 obr. 0017 Przydziałki nie podlegająca podziałowi, stanowiąca własność Skarbu Państwa
  3. nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 w pkt V niniejszej decyzji.

 

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków
  i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa
 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1.1. Ustalam, że w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.

1.2. Gospodarkę  odpadami  należy  prowadzić  zgodnie  z  ustawą  z  dnia   4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21 ze zm.)

 1.  Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej - nie ustalam.
 2. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam.

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
 1. Ostateczna  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  stanowi     podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
 2. Nieruchomości  lub  ich  części,  o  których  mowa  w  punkcie  VI decyzji stają się  z mocy prawa własnością Miasta Konin z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
 3. Decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, wydaje Prezydent Miasta Konina, w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
 4. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
 5. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają.
 6. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność  Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana   w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 7. Odszkodowanie, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
 8. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, za nieruchomości przejęte  z mocy prawa niniejszą decyzją, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy.
 9. Nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Miasta Konin, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu, o którym mowa w pkt.  VIII.1 niniejszej decyzji.
 10. Jeżeli przejęta z mocy prawa na rzecz Miasta Konin jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, Prezydent Miasta Konina jest zobowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Miasta Konin tej części nieruchomości.
 11. Należy zachować warunki i normy wynikające z  obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów szczególnych, a zwłaszcza należy zapewnić osobom trzecim:

- dostęp do drogi publicznej,

- możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,

- ochronę   przed   uciążliwościami   powodowanymi   przez   hałas   oraz   przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

 

 1. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 1, zgodnie
z mapą z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez geodetę uprawnionego Andrzeja Bursztyna, przyjętą przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego dnia 17 czerwca 2014 r. pod nr. ewidencyjnym P.3062.2014.412 oraz mapą z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez geodetę uprawnionego Bogdana  Karykowskiego, przyjętą przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego dnia 11 stycznia 2013 r. pod nr. ewidencyjnym 28/2013 .

2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowią załącznik graficzny nr 2
do niniejszej decyzji.

3. Tłustym drukiem w Tabeli 1 oznaczono części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren.

Tabela 1

Gmina/

Miasto

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Księga wieczysta

Obręb

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin

Przydziałki

11

 

1253/14

1253/15, 1253/16

KN1N/00040148/5

773/2

773/5, 773/6, 773/7

KN1N/00014970/5

 

 

 1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Miasta Konin

1. Ustalam, że części nieruchomości, powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji) stają się z mocy prawa własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

2. Ustalam, że nieruchomość oznaczona w poniższej Tabeli 2 w całości staje się z mocy prawa własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

 

Tabela 2

Oznaczenie nieruchomości

Księga wieczysta

lub inny dokument

Miasto

Obręb

Arkusz

Nr działki

Konin

Przydziałki

11

1253/13

KN1N/00086711/7

 

 

 1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzam projekt budowlany pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

 (kategoria obiektów: XXV, XXVI)

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji obejmujący:

 1. projekt zagospodarowania terenu,
 2. projekt architektoniczno-budowlany:
 • roboty drogowe,
 • ścianki oporowe,
 • kolektor kanalizacji deszczowej, przykanaliki i wpusty deszczowe,
 • oświetlenie uliczne.

 

Autorzy projektu:

mgr inż. Bartosz Urbaniak, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej - numer uprawnień WKP/0099/PWOD/10, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/0408/10, mgr inż. Dariusz Rogowski, posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu, obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych - numer uprawnień GP.7342/4/94, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IS/4299/01, inż. Bogdan Wróblewski, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych – numer uprawnień GT.8346/II/34/76, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IE/5748/01, mgr inż. Krzysztof Szymaniak, posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - numer uprawnień GPB.I.7342-24/98, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BO/0113/03,

 

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku z art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

 • budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót,
 • przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonania należy przestrzegać  i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,
 • istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie,
 • elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:

 • ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

3. Terminy rozbiórek:

 • ustalam, że istniejące obiekty budowlane nie przewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
 • ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

4. Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w odpowiedniej specjalności, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 14 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

5. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  prowadzić  dziennik  budowy  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953
ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

6. Inwestor  jest  zobowiązany  zawiadomić  o  zamierzonym  terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika  budowy  (robót)  stwierdzające  sporządzenie  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.

7. Inwestor jest zobowiązany:

 • zawiadomić  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla  miasta  Konina o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania.

 

 1. Określenie terminu wydania nieruchomości
 1. Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń
  na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 12.08.2014 r. (data wpływu: 14.08.2014 r.), Pan Marek Waszkowiak Zastępca Prezydenta Miasta Konina, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina – zwany dalej wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:

1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 24/14 z dnia 9.04.2014 r. znak: DI-IV.8012.24.2014 - opinia pozytywna z uwagą : „w projekcie drogi należy uwzględnić wymagania § 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z później. zm.)”,

2. Prezydenta Miasta Konina - opinia z dnia 18.04.2014 r. znak: DR.7012.3.9.2012 - opinia pozytywna.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:

1. mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu  niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzoną na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 , przyjętą do właściwego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

5. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

6. opinie:

 • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie z dnia 04.04.2014 r. (znak: Ko.WA.5152.512.1.2014) z informacją, że na terenie objętym postępowaniem nie występują obiekty zabytkowe, brak też zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w pkt. III.2 niniejszej decyzji nie ustalono warunków konserwatorskich,
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu  z dnia 08.04.2014 r. Nr 1072/14
  - opinia bez uwag. W związku z powyższym w pkt. III.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11 d ust. 1 pkt 6, 7 i 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, d,  e, g, h ustawy.

Wnioskodawca dołączył aktualne dane z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 781/8 i nr 926/3 (obręb Przydziałki).

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wysłano zawiadomienie (pismo z dnia 09.09.2014r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz właścicielom nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w terminie od dnia 08.09.2014 r. do dnia 23.09.2014 r.. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane
w prasie lokalnej („Przegląd Koniński”) dnia 09.09.2014 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy, zawiadomienie zawierało oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia związane z planowaną inwestycją.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie nie pojawiły się żadne nowe dowody i materiały oraz nie zostały zgłoszone żadne żądania.

W ocenie organu, dopuszczalne jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2554/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 960/12).

W odniesieniu do dz. o nr. ewid 781/8 i  nr 926/3 (obręb Przydziałki), dla których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, opróżnieniem lokali i innych pomieszczeń oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 3 pkt 2, art. 19, art. 20 ustawy).

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami, a biorąc pod uwagę zakres i lokalizację planowanej inwestycji uznano, że jej realizacja nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla środowiska.

W związku z czym nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…).

Załączony projekt budowlany spełnia wymagania:

 • określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję,
 •  nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zmianami).

Mając na uwadze powyższe organ po dokonaniu sprawdzeń w myśl art. 35 ustawy Prawo budowlane dokonał zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie VIII.1. niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości, na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

 

Małgorzata Sztuba

pełniąca obowiązki Kierownika

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.).

 

 

Załączniki:

 1.  Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren   inwestycji.
 2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.
 3.  Projekt budowlany.

 

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Konina

    plac Wolności 1, 62-500 Konin

2. aa UA Z.P.

 

Do wiadomości:

1. Wydział  Gospodarki Nieruchomościami

    w miejscu – decyzja ostateczna

2. Wydział Geodezji i Katastru

w miejscu – decyzja ostateczna

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Konina

ul. Wodna 1, 62-500 Konin – decyzja ostateczna

4. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział VI Ksiąg Wieczystych

ul.  Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin – decyzja ostateczna
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2014-10-10
Data udostępnienia: 2014-10-10 12:52:07
Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-10 12:52:07
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501301
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,