Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

20-01-2015 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina:

1. dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego,

2. dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową,

3. Pątnów – Janów,

4. rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte,

5. w rejonie ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 r., zmienionej uchwałą nr 616 Rady Miasta Konina z 31 lipca 2013 r. oraz uchwały nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. oraz uchwały nr 653 Rady Miasta Konina z dnia 30 październik 2013 r., uchwały nr 652 Rady Miasta Konina z dnia 30 październik 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

                                                                       29.01.2015 r. – 27.02.2015 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 24.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1100.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1100.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 16.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1100.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 

 

Prezydenta Miasta Konina

                

         Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-01-20
Data udostępnienia: 2015-01-20 09:02:28
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-20 09:02:28
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421345
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,