Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

20-01-2015 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie   ulicy Gajowej,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie   ulicy Kazimierza Błaszaka,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Nowy Dwór.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina:

- uchwały nr 885 z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie   ulicy Gajowej,

- uchwały nr 886 z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie   ulicy Kazimierza Błaszaka,

- uchwały nr 887 z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Nowy Dwór.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 27.02.2015r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl . Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

 

Prezydent Miasta Konina

 

                      Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-01-20
Data udostępnienia: 2015-01-20 14:32:03
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-20 14:32:03
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236580
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,