Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

16-03-2015 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 13 marca 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”,

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

 

pn. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w planie symbolem KD stanowiącej podłączenie z ulicą Hurtową w Koninie”

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji
 o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0002 – Czarków

ark. 12,  dz. nr ewid.: 329/2, 286/1 (286/3, 286/4), 286/2 (286/5, 286/6),

Obręb: 0001 Chorzeń

ark. 9, dz. nr ewid.: 384/1, 384/4 (384/8, 384/9, 384/10), 384/6 (384/14, 384/13), 384/7 (384/15,  384/16, 384/17), 386/2 (386/3, 386/4), 387/3, 387/4 (387/10, 387/11), 387/5 (387/12, 387/13),

 

  1. Niezbędne dla dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0002 – Czarków,

ark. 12, dz. nr ewid.:  286/2 (286/5, 286/6),

Obręb: 0001 Chorzeń,

ark. 9, dz. nr ewid.: 387/5 (387/12, 387/13),

 

oraz

 

pn. „Rozbudowa ulicy Spółdzielców w Koninie”

 

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0001 – Chorzeń

ark. 11,  dz. nr ewid.: 527,

ark. 9, dz. nr ewid.: 384/4 (384/8, 384/9, 384/10), 384/5 (384/11, 384/12), 384/7 (384/15, 384/16, 384/17),

 

  1. Niezbędne dla dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0002 – Czarków,

ark. 12, dz. nr ewid.:  330/4,

Obręb: 0001 Chorzeń

ark. 11, dz. nr ewid.: 516.

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów  o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
  • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A  (tel. 63 24 01 270), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia  3 kwietnia 2015 r.,
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                    Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-03-16
Data udostępnienia: 2015-03-16 08:58:58
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 08:58:58
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236241
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,