Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

03-07-2015 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 3 lipca 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”,

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

     Województwo: wielkopolskie

     Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

     Obręb:  0015 Pawłówek:

     ark. 1, dz. nr ewid.: 2 (2/1; 2/2),  ark. 2, dz. nr ewid.: 183/1 (183/40; 183/41), 470/4 (470/5; 470/6), 470/1, 471/4 (471/6; 471/7), 181 (181/1; 181/2), 170 (170/1; 170/2), 167 (167/1; 167/2; 167/3), 166 (166/1; 166/2), ark. 3, dz. nr ewid.: 219/2 (219/6; 219/7), 218/3 (218/9; 218/10), 217/2 (217/6; 217/7), 216/1, 215/1, ark. 4, dz. nr ewid.: 222/2 (222/6; 222/7), 221/4 (221/8; 221/9),

 

Województwo: wielkopolskie

     Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

     Obręb:  0018 Starówka:

 ark. 14, dz. nr ewid.: 781/2, 793 (793/1; 793/2), 1026 (1026/1; 1026/2), 1027 (1027/1; 1027/2), 909 (909/1; 909/2), 785 (785/1; 785/2), 784 (784/1; 784/2), 783/2, 782/2, 780/5 (780/8; 780/9), 780/4, 1006/2, 746/13, 746/3, 745/2, 744/2, 740/2, 738/2, 737/2, 736/2, 735/10, 734/7, 910 (910/1; 910/2), 790/1 (790/3; 790/4), 789/2 (789/5; 789/6), 789/1 (789/3; 789/4), 788/1 (788/9; 788/10), ark. 15, dz. nr ewid.: 846, 836/16 (836/26; 836/27), 822 (822/1; 822/2), 838/2 (838/4; 838/5), 845/1 (845/5; 845/6), ark. 16, dz. nr ewid.:  861 (861/1; 861/2), 890 (890/1; 890/2), 895 (895/1; 895/2), 896 (896/1; 896/2),

 

  1. Niezbędne dla dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

     Województwo: wielkopolskie

     Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

     Obręb:  0015 Pawłówek:

     ark. 1, dz. nr ewid.: 1, 2 (2/1; 2/2), 3, 4, 5, 7/1, 10,  ark. 2, dz. nr ewid.: 183/1 (183/40; 183/41), 470/4 (470/5; 470/6), 470/2, 493, 181     (181/1; 181/2), 180/2, 169, 167 (167/1; 167/2; 167/3),  ark. 3, dz. nr ewid.: 209, 210, 211, 212, 213, 214/1,  ark. 4, dz. nr ewid.: 222/2 (222/6; 222/7), 221/4 (221/8; 221/9),

 

 Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0018 Starówka:

 ark. 14, dz. nr ewid.: 910 (910/1; 910/2), 788/1 (788/9; 788/10), 788/2,  ark. 15, dz. nr ewid.: 817,  ark. 16, dz. nr ewid.: 879, 861 (861/1; 861/2), 881/5, 895 (895/1; 895/2),

 

 Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0019 Wilków:

      ark. 9, dz. nr ewid.: 592,

 

III. Niezbędne dla dokonania przebudowy dróg innej kategorii, w przypadku których
      nie następuje zmiana właściciela:

      Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0015 Pawłówek:

      ark. 1, dz. nr ewid.: 1, 10,  ark. 2, dz. nr ewid.: 493, 169,

 

 Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0018 Starówka:

      ark. 15, dz. nr ewid.: 817, ark. 16, dz. nr ewid.: 879, 861 (861/1; 861/2), 881/5,

 

 Województwo: wielkopolskie

      Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

      Obręb:  0019 Wilków:

      ark. 9, dz. nr ewid.: 592,

 

 

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów   o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
  • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia     14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. nr 20 (tel. 63 24 01 268), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia 28 lipca 2015 r.,
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                        Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-07-03
Data udostępnienia: 2015-07-03 14:00:25
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-03 14:00:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236495
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,