Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

07-08-2015 r.

 

DECYZJA Nr 4

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) - zwanej dalej „k.p.a.” oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.06.2015 r., złożonego przez Pana Sebastiana Łukaszewskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Konina, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

 

udzielam zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej

na rzecz

Prezydenta Miasta Konina

plac Wolności 1

62-500 Konin

polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”, na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

Miasto Konin

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0015 Pawłówek:

ark. 1, dz. nr ewid.: 1, 2, 3, 4, 5, 7/1, 10

ark. 2, dz. nr ewid.: 183/1, 470/4, 470/1, 471/4, 181, 170, 167, 166, 169, 180/2, 470/2, 493,

ark. 3, dz. nr ewid.: 219/2, 218/3, 217/2, 216/1, 215/1, 209, 210, 211, 212, 213, 214/1,

ark. 4, dz. nr ewid.: 222/2, 221/4,

 

Obręb:  0018 Starówka:

 ark. 14, dz. nr ewid.: 781/2, 793, 1026, 1027, 909, 785, 784, 783/2, 782/2, 780/5, 780/4,
                                  1006/2, 746/13, 746/3, 745/2, 744/2, 740/2, 738/2, 737/2, 736/2,
                                  735/10, 734/7, 910, 790/1, 789/2, 789/1, 788/1, 788/2,

 ark. 15, dz. nr ewid.: 846, 836/16, 822, 838/2, 845/1, 817,

 ark. 16, dz. nr ewid.:  861, 890, 895, 896, 879, 881/5,

 

Obręb:  0019 Wilków:

ark. 9, dz. nr ewid.: 592.

 

 1. Wymagania dotyczące powiązania dróg z innymi drogami publicznymi,   z określeniem ich kategorii
 1. Inwestycje należy realizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, oraz zapewnić dostęp nieruchomości do tych dróg.
 2. Należy utrzymać istniejące powiązania przedmiotowej ulicy Solnej (drogi gminnej 700P) z ulicami:
 • Kaliską oraz Szpitalną (droga powiatowa 6079P) poprzez skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe,
 • Różaną (droga gminna 705P) poprzez skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe,
 • gen. Edwarda Taczanowskiego (droga gminna 709P) poprzez skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe, 
 • Podgórną oraz Pawłówek (droga gminna 701P) poprzez skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe,
 • Świętojańską (droga powiatowa 6078P) poprzez skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe.

 

 1. Określenie linii rozgraniczających teren
 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (gruba linia przerywana koloru czerwonego) na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 (mapy przyjęte przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego w dniu 4 lutego 2014 r. i zaewidencjonowane pod identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu P.3062.2014.83 oraz w dniu 19 maja 2015 r. i zaewidencjonowane pod identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu P.3062.2015.294), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 2. Ustalam, że liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęte są następujące nieruchomości:
  1. działki o nr ewid.: 215/1 i 216/1 ark. 3 obr. 0015 – Pawłówek oraz 781/2, 783/2, 782/2, 780/4, 1006/2, 746/13, 746/3, 745/2, 744/2, 740/2, 738/2, 737/2, 736/2, 735/10, 734/7, ark. 14 i 846 ark. 15 obr. 0018 – Starówka nie podlegające podziałowi, stanowiące już własność Miasta Konin,
  2. nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji stanowiące już własność Miasta Konin,
  3. działka o nr ewid.: 470/1 ark. 2 obr. 0015 – Pawłówek nie podlegająca podziałowi, położona w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej (nr 700P) – ulica Solna, dla której wnioskodawca przedłożył oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
  4. nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 2 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji.

W odniesieniu do nieruchomości, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust.3 pkt 2, art. 19 i art. 20 ustawy).

 

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków
  i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa
 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1.1. Ustalam, że w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany oraz zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Konina Nr 9 z dnia 08.07.2014 r. (znak OŚ.6220.12.2014) o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.2.  Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej  - nie ustalam.
 2. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam.

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich

Inwestycje zaprojektowano, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym poprzez:

 • zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 • zapewnienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności,
 • ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 • zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

 1. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższych tabelach (Tabela 1 i Tabela 2), zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Bożenę Świderską, a operat techniczny został wpisany przez Prezydenta Miasta Konina do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

3. W Tabeli 1 i w Tabeli 2 tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją.

 

    Tabela 1

Gmina/

Miasto

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Księga wieczysta

Obręb

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin

Pawłówek

 

1

2

2/1, 2/2

KN1N/00022119/1

2

470/4

470/5, 470/6

KN1N/00022119/1

3

217/2

217/6, 217/7

KN1N/00022119/1

Starówka

14

780/5

780/8, 780/9

KN1N/00039011/6

788/1

788/9, 788/10

KN1N/00054175/4

15

836/16

836/26, 836/27

KN1N/00039011/6

838/2

838/4, 838/5

KN1N/00039011/6

16

861

861/1, 861/2

KN1N/00054175/4

 

Tabela 2

Gmina/

Miasto

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Księga wieczysta

Obręb

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin

Pawłówek

 

2

183/1

183/40, 183/41

Brak

471/4

471/6, 471/7

KN1N/00047675/7

181

181/1, 181/2

KN1N/00021689/0

170

170/1, 170/2

KN1N/00008918/8

167

167/1, 167/2, 167/3

KN1N/00061522/4

166

166/1, 166/2

Brak

3

219/2

219/6, 219/7

KN1N/00007631/5

218/3

218/9, 218/10

Brak

4

222/2

222/6, 222/7

KN1N/00031556/2

221/4

221/8, 221/9

KN1N/00068437/0

Starówka

14

784

784/1, 784/2

KN1N/00025844/3

785

785/1, 785/2

KN1N/00023499/5

909

909/1, 909/2

Brak

1027

1027/1, 1027/2

KN1N/00008486/0

1026

1026/1, 1026/2

KN1N/00018438/2

793

793/1, 793/2

Brak

789/1

789/3, 789/4

KN1N/00007117/6

789/2

789/5, 789/6

Brak

790/1

790/3, 790/4

KN1N/00092020/1

910

910/1, 910/2

KN1N/00068753/1

15

845/1

845/5, 845/6

KN1N/00011771/9

822

822/1, 822/2

KW 6087

16

896

896/1, 896/2

KN1N/00068311/1

895

895/1, 895/2

KN1N/00068311/1

890

890/1, 890/2

KN1N/00068311/1

 

 1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości,
  które stają się własnością Miasta Konin

Ustalam, że części nieruchomości, powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 2 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji) stają się z mocy prawa własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

 

 1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzam projekt budowlany pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

(kategoria obiektów: XXV, XXVI)

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji obejmujący:

 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany

(branża: drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna),

 

Autorzy projektu:

mgr inż. Maciej Nowak, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej - numer uprawnień WKP/0089/POOD/08, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/0454/08, mgr inż. Agnieszka Pach, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - numer uprawnień 7131-7132/137/PW/2002, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IS/0305/03, inż. Jan Waliszewski, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie instalacji elektrycznych - numer uprawnień 183/83/Pw, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IE/5389/01, mgr inż. Sławomir Machowiak, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej - numer uprawnień WKP/0404/PWOT/12, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BT/0061/13.

 

 1. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót.
 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonania należy przestrzegać   i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.
 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie
  po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
 6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  prowadzić  dziennik  budowy  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
 7. Inwestor  jest  zobowiązany  zawiadomić  o  zamierzonym  terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 • oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane, oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem,
  o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane.
 1. Inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie zawiadomić Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla  miasta  Konina o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
 1. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych

Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów budowlanych.

 

 1. Określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych
  obiektów budowlanych
 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończenia budowy obiektów budowlanych.
 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy  obiektów budowlanych.

 

 1. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie

Ustalam obowiązek nadzoru inwestorskiego na budowie w odpowiednich specjalnościach zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 12 i pkt 14b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554).

 

 1. Określenie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu
 1. Dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie” ustalam obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 3, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru brązowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją.

 

Tabela 3

Gmina/

Miasto

Obręb

Ark.

Nr działki (nr działki po podziale)

 

Cel zajęcia nieruchomości

Księga wieczysta

Konin

Pawłówek

 

1

 

1

Przebudowa i demontaż kanalizacji deszczowej Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

KN1N/00092719/8

2(2/2)

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

KN1N/00022119/1

3

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

KW 12976

4

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

KN1N/00012977/0

5

Demontaż sieci elektroenergetycznej

KN1N/00022119/1

7/1

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KW 23233

10

Demontaż sieci elektroenergetycznej

Zabezpieczenie sieci wodociągowej

Przebudowa kanalizacji deszczowej

KN1N/00022119/1

2

470/2

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

KN1N/00029257/9

470/4(470/6)

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

KN1N/00022119/1

183/1(183/41)

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

Brak

493

Przebudowa i demontaż kanalizacji deszczowej

Przebudowa i demontaż oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Przebudowa i demontaż oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Zabezpieczenie sieci wodociągowej

KN1N/00022119/1

181(181/2)

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

KN1N/00021689/0

180/2

Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej

Brak

169

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przebudowa i demontaż kanalizacji deszczowej

KW 52438

167(167/2)

Demontaż kanalizacji deszczowej

KN1N/00061522/4

3

213

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa i demontaż sieci telekomunikacyjnej

Brak

212

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

KW 53318

211

Przebudowa i demontaż sieci telekomunikacyjnej

KW 34753

210

Przebudowa i demontaż sieci telekomunikacyjnej

KN1N/00063201/2

209

Przebudowa i demontaż sieci telekomunikacyjnej

KW 66245

214/1

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00022119/1

4

 222/2(222/7)

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00031556/2

221/4(221/9)

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00068437/0

Starówka

14

788/1(788/10)

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00054175/4

788/2

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00016717/8

910(910/2)

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00068753/1

15

817

Przebudowa i demontaż oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Przebudowa kanalizacji deszczowej

Przebudowa i demontaż oraz zabezpieczenie sieci wodociągowej

KN1N/00054175/4

16

861(861/2)

Przebudowa kanalizacji deszczowej

KN1N/00054175/4

879

Przebudowa kanalizacji deszczowej

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

KN1N/00091382/9

881/5

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Zabezpieczenie sieci wodociągowej

Przebudowa kanalizacji deszczowej

KW 11105

895(895/2)

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

KN1N/00068311/1

Wilków

9

592

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przebudowa kanalizacji deszczowej

Brak

 

 1. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącychj sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach, o których mowa w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że:

2.1. Na  Prezydencie  Miasta  Konina  ciąży  obowiązek  przywrócenia  nieruchomości,   do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu powyższych robót.

2.2. Jeżeli  przywrócenie  nieruchomości  do  stanu  poprzedniego  jest  niemożliwe  albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami). Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

2.3. Jeżeli  dokonana  przebudowa  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu  uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Prezydent Miasta Konina nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2.4. Właściciel  lub  użytkownik  wieczysty  nieruchomości  jest  obowiązany  udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem ich awarii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

2.5. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

3. Zezwalam  na  wykonanie  obowiązku  wykonania  robót  budowlanych  w  zakresie  określonym w punkcie XII.1.

 

 1. Określenie przebudowy dróg innych kategorii
 1. Dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej  w Koninie” ustalam obowiązek przebudowy dróg innych kategorii na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 4, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru zielonego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją.

 

Tabela 4

Gmina/

Miasto

Obręb

Ark.

Nr działki (nr działki po podziale)

 

Oznaczenie drogi

Księga wieczysta

Konin

Pawłówek

 

1

 

1

Droga powiatowa (ul. Szpitalna )

KN1N/00092719/8

10

Droga gminna

(ul. Różana)

KN1N/00022119/1

2

493

Droga gminna

(ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego)

KN1N/00022119/1

169

Droga gminna

(ul. Pawłówek)

KW 52438

Starówka

15

817

Droga gminna

(ul. Podgórna)

KN1N/00054175/4

16

861(861/2)

Droga gminna

(ul. Solna)

KN1N/00054175/4

879

Droga powiatowa

 (ul. Kaliska )

KN1N/00091382/9

881/5

Droga gminna

(ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego)

KW 11105

Wilków

9

592

Droga powiatowa

(ul. Świętojańska)

Brak

 

 1. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę dróg innych kategorii na nieruchomościach, o których mowa w punkcie XIII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg innych kategorii. Obowiązek udostępnienia
       nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
 2. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy dróg innych kategorii w zakresie określonym w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji.
 1. Określenie terminu wydania nieruchomości

     Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 03.06.2015 r., Pan Sebastian Łukaszewski Zastępca Prezydenta Miasta Konina, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina – zwany dalej wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:

 1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 18/14 z dnia 13.03.2014 r.  znak: DI-IV.8012.18.2014 - opinia pozytywna,
 2. Prezydenta Miasta Konina - opinia z dnia 04.05.2015 r. znak: DR.7012.2.8.2015 – opinia pozytywna,

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:

 1. mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 2. analizę powiązania dróg z innymi drogami publicznymi,
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 5. po cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu,
 6. opinie:
 • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie z dnia 27.04.2015 r. (znak: Ko.WA.5152.317.2.2014) z informacją, że planowana inwestycja obejmuje teren, na którym nie występują obiekty zabytkowe, brak też zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym
  w pkt. III.2 niniejszej decyzji nie ustalono warunków konserwatorskich,
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia 20.04.2015 r. Nr 1174/15 - opinia bez uwag, z wnioskiem o utrzymanie (nie pogorszenie) dotychczasowych parametrów odcinka drogi krajowej nr 72. W związku z powyższym w pkt. III.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa, gdyż zgodnie z projektem budowlanym, projektowana rozbudowa poprzez dowiązanie do ul. Świętojańskiej (droga powiatowa nr 6078P), nie pogorszy dotychczasowych parametrów drogi krajowej nr 72,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12.03.2014r. (znak: OKI-533/II/23pt/2014) o zwrocie podania z uwagi na jego bezprzedmiotowość,
 •   Ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Konina Nr 9 z dnia 08.07.2014 r. (znak OŚ.6220.12.2014) o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia i stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. W pkt III.1.1 niniejszej decyzji zobowiązano do realizacji inwestycji zgodnie z powyższą decyzją.

            W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11 d ust. 1 pkt 6, 7, 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, d,  e,  g ustawy.

            Do wniosku dołączono również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 470/1 (obr. Pawłówek).

Wnioskodawca dołączył aktualne dane z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem.

            Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych  niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wysłano zawiadomienie (pismo z dnia 07.07.2015 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz właścicielom nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń zamieszczonych
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w terminie od dnia 03.07.2015 r. do dnia 17.07.2015 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej („Przegląd Koniński”) dnia 07.07.2015 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy, zawiadomienie zawierało oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie  (do dnia 28 lipca 2015r.) i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia związane z planowaną inwestycją.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie nie pojawiły się żadne nowe dowody i materiały oraz nie zostały zgłoszone żadne żądania.

W ocenie organu, dopuszczalne jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2554/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 960/12).

W odniesieniu do działki, dla której wnioskodawca przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (nr. ewidencyjny 470/1, obręb Pawłówek) niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, opróżnieniem lokali i innych pomieszczeń oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 3 pkt 2, art. 19, art. 20 ustawy).

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją jest zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana. Prezydent Miasta Konina decyzją Nr 9 z dnia 08.07.2014 r. (znak OŚ.6220.12.2014) o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

            W związku z art. 88 ust. 1 ww. ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…) dokonano analizy, czy we wniosku w wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania.

            W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami,
a biorąc pod uwagę zakres i lokalizację planowanej inwestycji uznano, że jej realizacja nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla środowiska.

            W związku z czym nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku (…).

            Załączony projekt budowlany spełnia wymagania określone w opiniach instytucji  i organów opiniujących inwestycję, spełnia również wymogi nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

            Mając powyższe na uwadze, organ po dokonaniu sprawdzeń w myśl ar. 35 ustawy Prawo budowlane zatwierdził przedłożony projekt budowlany.

            Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innej kategorii. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f odpowiednio w punktach XII.1 i XIII.1 niniejszej decyzji, ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innej kategorii.

            Realizacja powyższych obowiązków wymaga ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy, w punkcie XII.2 i XIII.2 niniejszej decyzji określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, przy czym zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy, do ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami).

            Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. h ustawy, w punkcie XII.3 i XIII.3 niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na wykonanie ustalonych obowiązków.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie XIV niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłosze
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-08-07
Data udostępnienia: 2015-08-07 12:20:31
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-07 12:20:31
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236600
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,