Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

19-08-2015 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
 
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
 • przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,
 • w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
 1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

  Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

  Obręb:  0006 – Laskówiec

  ark. 7, dz. nr ewid.: 650, 158/3, 167/5, 157 (157/1, 157/2), 158/4 (158/6, 158/7), 158/5 (158/8, 158/9), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 164/1 (164/3, 164/4), 164/2 (164/5, 164/6), 166 (166/1, 166/2), 167/3 (167/9, 167/10), 167/6 (167/7, 167/8), 653 (653/1, 653/2), 666 (666/1, 666/2), 667 (667/1, 667/2), 173 (173/1, 173/2), 175 (175/1, 175/2), 181 (181/1, 181/2),

  ark. 8, dz. nr ewid.: 651, 225/3, 225/1 (225/15, 225/16), 225/13 (225/17, 225/18), 225/12 (225/19, 225/20), 216 (216/1, 216/2), 206/2 (206/3, 206/4),

  ark. 9, dz. nr ewid.: 652, 234/13, 233/15, 226/6, 232 (232/1, 232/2),

  Obręb: 0005 Grójec

  ark. 1, dz. nr ewid.: 5 (5/1, 5/2, 5/3),
 1. Niezbędne dla realizacji inwestycji, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren, dla których inwestor przedstawił oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

  Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

  Obręb:  0006 – Laskówiec

  ark. 7, dz. nr ewid.: 157 (157/1, 157/2), 158/4 (158/6, 158/7), 158/5 (158/8, 158/9), 158/1, 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 164/1 (164/3, 164/4), 164/2 (164/5, 164/6), 167/3 (167/9, 167/10), 667 (667/1, 667/2), 173 (173/1, 173/2), 175 (175/1, 175/2), 181 (181/1, 181/2),

  ark. 8, dz. nr ewid.: 225/1 (225/15, 225/16), 206/2 (206/3, 206/4),
 1. Niezbędna dla dokonania przebudowy drogi innej kategorii, w przypadku której nie następuje zmiana właściciela:

  Obręb:  0006 – Laskówiec

  ark. 9, dz. nr ewid.: 235/1.

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A (tel. 63 24 01 270), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia 14 września 2015 r.
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

z up. Prezydenta Miasta Konina
Sebastian Łukaszewski
Zastępca Prezydenta Miasta Konina
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-08-19
Data udostępnienia: 2015-08-19 13:08:20
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-09 10:47:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236388
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,