Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

14-09-2015 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia 11 września 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”,

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

  1.   Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

 

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0013 Nowy Dwór:

ark. 8, dz. nr ewid.: 120/12, 119/4, 119/3, 119/2, 119/1, 119/6 (119/8;119/9), 119/7  (119/10;119/11),  ark. 9, dz. nr ewid.: 122/19, 122/8, 122/17, 126/9, 127/31127/24, 131/10, 134/10,   127/29, 136, 126/2, 123/15, 123/4, 130/2, 131/2, 127/28, 123/12, 123/14, 123/10, 123/18, 122/14 (122/23; 122/21; 122/22), 126/11 (126/12; 126/13), 130/3 (130/9; 130/10), 131/3 (131/15; 131/16), ark. 14, dz. nr ewid.: 121/14, 118/18, 118/26, 121/16, 121/18, 124/16, 125/17 (125/18;     125/19),

  1.   Niezbędne dla dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

       Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb:  0013 Nowy Dwór:

       ark. 9, dz. nr ewid.: 126/10, 127/32,

ark. 10, dz. nr ewid.: 696,

 

III. Niezbędne dla przejścia przez tereny wód płynących:

  Województwo: wielkopolskie

       Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

       Obręb: 0013 Nowy Dwór : ark. 9, dz. nr ewid.: 135/6

 

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów  o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
  • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. nr 20 (tel. 63 24 01 268), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub  zastrzeżenia do dnia 6 pażdziernika 2015 r.,
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

 

                                                                                                        Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-09-14
Data udostępnienia: 2015-09-14 10:06:53
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-14 10:06:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236179
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,