Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

23-09-2015 r.

UA.67401.6.2015                                                                                                                 Konin, dnia 18.09.2015 r.

 

DECYZJA Nr 5

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) - zwanej dalej „k.p.a.” oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu: 21 lipca 2015 r.), złożonego przez Pana Sebastiana Łukaszewskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Konina, działającego
z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”,

 

udzielam zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej

na rzecz

Prezydenta Miasta Konina

plac Wolności 1

62-500 Konin

 

polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”, na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

Miasto Konin

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0006 - Laskówiec

ark. 7, dz. nr ewid.:  650, 158/3, 167/5, 157, 158/4, 158/5, 160, 161, 162, 164/1, 164/2, 166, 167/3, 167/6, 653, 666, 667, 173, 175, 181, 158/1,

ark. 8, dz. nr ewid.:    651, 225/3, 225/1, 225/13, 225/12, 216, 206/2,

ark. 9, dz. nr ewid.:    652, 234/13, 233/15, 226/6, 232, 235/1,

Obręb: 0005 Grójec

ark. 1, dz. nr ewid.:   5.

 1. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,   z określeniem ich kategorii.
 1. Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, oraz zapewnić dostęp nieruchomości do tych dróg.
 2. Należy utrzymać powiązania drogi gminnej nr 607 P – ulicy Laskówieckiej w Koninie z następującymi drogami publicznymi:
 • początek  inwestycji  skrzyżowanie  zwykłe  z  drogą  wojewódzką  nr  266 (ul. Jana Pawła II),
 • w km 0+082,27, strona lewa inwestycji, skrzyżowanie zwykłe z przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Laskówiec – ul. Grójecka, w prawobrzeżnej części miasta, uchwalonym Uchwałą Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 90, poz. 2264 z dn. 24 czerwca 2002 r.) drogą gminną,  oznaczoną symbolem KD, w km 0+602,54, strona lewa inwestycji, skrzyżowanie zwykłe z przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Laskówiec – ul. Grójecka, w prawobrzeżnej części miasta, uchwalonym Uchwałą Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 90, poz. 2264 z dn. 24 czerwca 2002 r.) drogą gminna, oznaczoną symbolem KD, w km 0+718,27, strona lewa inwestycji, skrzyżowanie zwykłe z przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej rejonu ul. Jana Pawła II w obrębie Laskówiec, uchwalonym Uchwałą Nr 260 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 73, poz. 1598 z 24 maja 2004 r.), drogą gminną, oznaczoną symbolem KD,
 • w km 0+832,46, strona lewa inwestycji, skrzyżowanie zwykłe z przewidzianą w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej rejonu ul. Jana Pawła II w obrębie Laskówiec, uchwalonym Uchwałą Nr 260 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 73, poz. 1598 z 24 maja 2004 r.) drogą gminną, oznaczoną symbolem KD,
 • skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową nr 6062 P (ul. Grójecką).

 

 1. Określenie linii rozgraniczających teren.
 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (linia przerywana koloru różowego) na mapie zasadniczej w skali 1:500 (mapa przyjęta przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego w dniu 4 czerwca 2014 r. i zaewidencjonowana pod nr P.3062.2014.359), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 2. Liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęte są następujące nieruchomości:
  1. Nieruchomości w całości objęte liniami rozgraniczającymi, stanowiące własność Miasta Konin, dla których przedłożono oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, oznaczone w poniższej Tabeli 1.

 

Oznaczenie nieruchomości

Księga wieczysta

lub inny dokument

Miasto

Obręb

Arkusz

Nr działki

Konin

Laskówiec

7

158/3

KN1N/00018700/0

650

KN1N/00068445/9

8

651

KN1N/00068445/9

9

652

KW 70111

Tabela 1

 

 1. Nieruchomości w całości objęte liniami rozgraniczającymi, oznaczone w poniższej Tabeli 2. Działki stanowiące już własność Miasta Konin oznaczono dodatkowo symbolem (MK) przy numerze działki.

 

Oznaczenie nieruchomości

Księga wieczysta

lub inny dokument

Miasto

Obręb

Arkusz

Nr działki

Konin

Laskówiec

7

167/5

KW 33225

8

225/3 (MK)

KN1N/00018700/0

9

226/6 (MK)

KN1N/00018700/0

233/15 (MK)

KN1N/00018700/0

234/13 (MK)

KN1N/00018700/0

Tabela 2

 

 1. Nieruchomości powstałe w wyniku podziału, oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 3 w pkt V niniejszej decyzji.
 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa

 

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1.1. Ustalam obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z ostateczna decyzją Prezydenta Miasta Konina Nr 6 z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: OŚ.6220.11.2014) uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Między innymi w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.

1.2. Gospodarkę  odpadami  należy  prowadzić  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami).

 1.  Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej:

2.1. podczas prac ziemno-budowlanych związanych z realizacją inwestycji należy    prowadzić badania archeologiczne, 

2.2. przed rozpoczęciem prac ziemnych Inwestor winien wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę archeologiczną do ich wykonania i wspólnie z nią złożyć wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Kierownika Delegatury w Koninie o pozwolenie na wykonanie badań archeologicznych podczas wykonywania ww. inwestycji,

2.3. z przeprowadzonych badań archeologicznych przy realizacji inwestycji należy przedłożyć do WUOZ Delegatura Konin sprawozdanie sporządzone przez kierownika badań w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia badań.

 1. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam.

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

Inwestycję zaprojektowano, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym poprzez:

 • zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 • zapewnienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności,
 • ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 • zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

 1. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 3, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Witolda Lewandowskiego, operaty techniczne wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13 lutego 2015 r. pod numerem identyfikatora P.3062.2015.101 oraz geodetę uprawnionego Lecha Głowackiego, operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 03 lipca 2015 r. pod numerem identyfikatora P.3062.2015.410.

2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowią załącznik graficzny nr 2 do niniejszej decyzji.

3. Tłustym drukiem w Tabeli 3 oznaczono części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren.

 

Gmina/

Miasto

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Księga wieczysta

lub inny dokument

Obręb

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin

Grójec

1

5

5/1, 5/2, 5/3

AN8607/97

Laskówiec

7

157

157/1, 157/2

KN1N/00023886/5

158/4

158/6, 158/7

KN1N/00068360/9

158/5

158/8, 158/9

KN1N/00057220/6

160

160/1, 160/2

KN1N/00080525/4

161

161/1, 161/2

KN1N/00020249/7

162

162/1, 162/2

KN1N/00013946/1

164/1

164/3, 164/4

KN1N/00090101/9

164/2

164/5, 164/6

KN1N/00016554/7

166

166/1, 166/2

KN1N/00033225/7

167/3

167/9, 167/10

KN1N/00091735/9

167/6

167/7, 167/8

KN1N/00033225/7

 

 

 

653

653/1, 653/2

KN1N/00068798/8

666

666/1, 666/2

KN1N/00079579/7

667

667/1, 667/2

KN1N/00028557/5

173

173/1, 173/2

KN1N/00072678/2

175

175/1, 175/2

KN1N/00007976/5

181

181/1, 181/2

KN1N/00009563/1

8

225/1

225/15, 225/16

KN1N/00016319/8

225/13

225/17, 225/18

KN1N/00009563/1

225/12

225/19, 225/20

KN1N/00009563/1

216

216/1, 216/2

KN1N/00020249/7

206/2

206/3, 206/4

KN1N/00017968/9

9

232

232/1, 232/2

KN1N/00057036/9

Tabela 3

 

 1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Miasta Konin

1. Ustalam, że części nieruchomości, powstałe wskutek podziału nieruchomości - oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 3 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

2. Ustalam, że nieruchomość oznaczona w poniższej Tabeli 4, w całości staje się z mocy prawa własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

 

Oznaczenie nieruchomości

Księga wieczysta

lub inny dokument

Miasto

Obręb

Arkusz

Nr działki

Konin

Laskówiec

7

167/5

KW 33225

Tabela 4

 

 1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzam projekt budowlany pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”

 (kategoria obiektów: IV, XXV, XXVI)

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji obejmujący:

 1. projekt zagospodarowania terenu
 2. projekt architektoniczno-budowlany
 1. Branża drogowa
 2. Branża sanitarna
 3. Oświetlenie drogowe

Autorzy projektu:

mgr inż. Marcin Matysik, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej - numer uprawnień WKP/0233/POOD/06, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/0117/07, mgr inż. Radosław Pietruszewski, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej - numer uprawnień WKP/0308/POOD/11, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/0137/12, inż. Agnieszka Rak, posiadająca  uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – numer uprawnień SLK/1159/PWOS/06, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IS/0523/07, mgr inż. Piotr Piskorek, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - numer uprawnień ZAP/0219/POOE/11, numer członkowski Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ZAP/IE/0035/12.

 

 1. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót.
 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonania należy przestrzegać   i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.
 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
 6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  prowadzić  dziennik  budowy  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
 7. Inwestor  jest  zobowiązany  zawiadomić  o  zamierzonym  terminie rozpoczęcia robót budowlanych  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 • oświadczenie kierownika  budowy  (robót)  stwierdzające  sporządzenie  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.
 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Prezydent Miasta Konina jest zobowiązany zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
 2. Przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, do użytkowania obiektu budowlanego Prezydent Miasta Konina może przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina.

 

 1. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych

Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

 1. Określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych
 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończenia budowy obiektu budowlanego.
 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy  obiektu budowlanego.

 

 1. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie

Ustalam obowiązek zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach odpowiednich dla obiektu budowlanego o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 14 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

 

 1. Przebudowa dróg innych kategorii
 1. Ustalam obowiązek przebudowy drogi innej kategorii na nieruchomości przedstawionej w poniższej Tabeli 5, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru niebieskiego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją.

 

Miasto

Obręb

Arkusz

Nr działki

 

Cechy charakterystyczne

Księga wieczysta

Konin

Laskówiec

9

235/1

droga powiatowa nr 6062P (ul. Grójecka)

KN1N/00068442/8

Tabela 5

 

 1. Na nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym: 235/1 ark. 9 obr. 0006- Laskówiec, stanowiącą własność Miasta Konin, Wnioskodawca przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

 1. Określenie zakresu inwestycji znajdującego się poza liniami rozgraniczającymiteren, dla których inwestor przedstawił oświadczenia o posiadanym prawiedo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Zezwalam na realizację niezbędnych robót budowlanych na nieruchomościach, dla których Prezydent Miasta Konina posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przedstawionych w poniższej Tabeli 6, w zakresie oznaczonym drobną kratką koloru jasnozielonego
w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją.

 

Miasto/

obręb

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Zakres prac budowlanych

 

 

Księga wieczysta

lub inny dokument

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin/

Laskówiec

7

157

157/1, 157/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00023886/5

 158/4

158/6, 158/7

wykonanie zjazdu

KN1N/00068360/9

158/5

158/8, 158/9

wykonanie zjazdu

KN1N/00057220/6

160

160/1, 160/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00080525/4

161

161/1, 161/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00020249/7

162

162/1, 162/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00013946/1

164/1

164/3, 164/4

wykonanie zjazdu

KN1N/00090101/9

164/2

164/5, 164/6

wykonanie zjazdu

KN1N/00016554/7

158/1

-

wykonanie zjazdu, kanaliz. deszczowej,

jezdni bitumicznej

KN1N/00018700/0

167/3

167/9, 167/10

wykonanie zjazdu

KN1N/00091735/9

667

667/1, 667/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00028557/5

173

173/1, 173/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00072678/2

175

175/1, 175/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00007976/5

181

181/1, 181/2

wykonanie zjazdu

KN1N/00009563/1

8

225/1

225/15, 225/16

wykonanie zjazdu

KN1N/00016319/8

206/2

206/3, 206/4

wykonanie zjazdu

KN1N/00017968/9

Tabela 6

 

W odniesieniu do nieruchomości (oznaczonych tłustym drukiem) określonych w powyższej Tabeli 6, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust.3 pkt 2, art. 19 i art. 20 ustawy).

 

 1. Określenie terminu wydania nieruchomości

Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu: 21 lipca 2015 r.), Pan Sebastian Łukaszewski Zastępca Prezydenta Miasta Konina, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina – zwany dalej Wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:

1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Postanowienie nr 55/14 z dnia 24 lipca 2014 r. znak: DI-IV.8012.55.2014 - opinia pozytywna z uwagą: w zakresie włączenia projektowanej drogi do drogi wojewódzkiej nr 266 należy uzgodnić projekt z jej właściwym zarządcą. Projekt budowlany został uzgodniony z zarządcą drogi.

2. Prezydenta Miasta Konina - opinia z dnia 25 lipca 2014 r. znak: DR.7012.1.10.2013
- opinia pozytywna.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:

1. mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu  niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzoną na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, przyjętą do właściwego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

5. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

6. opinie:

1/ Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie z dnia 22 lipca 2014 r. (znak: Ko.WA.5152.1094.1.2014) z informacją, że:

- podczas prac ziemno-budowlanych związanych z realizacją inwestycji należy prowadzić badania archeologiczne, 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych Inwestor winien wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę archeologiczną do ich wykonania i wspólnie z nią złożyć wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Kierownika Delegatury w Koninie o pozwolenie na wykonanie badań archeologicznych podczas wykonywania ww. inwestycji,

- z przeprowadzonych badań archeologicznych przy realizacji inwestycji należy przedłożyć do WUOZ Delegatura Konin sprawozdanie sporządzone przez kierownika badań w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia badań.

W związku z powyższym w pkt. III.2 niniejszej decyzji ustalono warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

2/ Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu  z dnia 25 lipca 2014 r. Nr 2278/14 - opinia bez uwag.

W związku z powyższym w pkt. III.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa.

7. Ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Konina Nr 6 z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak:OŚ.6220.11.2014) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W pkt. III.1.1 niniejszej decyzji ustalono obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z powyższą decyzją.

Ponadto do wniosku dołączono:

- Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 01 sierpnia 2014 r. (znak: OKI-533/II/98pt/2014) zwracające wniosek o zaopiniowanie zadania pod nazwą „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie”, w którym stwierdzono, że nie ma obowiązku przedłożenia opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej z art. 11 d ust. 1 pkt 8 d ustawy,

- Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2014 r. (znak: L.dz.POZ.5140.140.2014.EC/KP/LT) umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji  pn. „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie”, w którym stwierdzono, że planowana inwestycja nie leży na terenach górniczych, w związku z czym nie ma podstaw do zaopiniowania inwestycji zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8c,

- pismo Nadleśnictwa Konin z dn. 23 lipca 2014 r. (znak spr. ZG 2126-26/14) informujące, że projektowana budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie nie dotyczy gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Konin,

- Postanowienie Prezydenta Miasta Konina z dn. 10 lipca 2014 r. (znak: UA.670.26.2014) wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, umożliwiające zwiększenie szerokości pasa ruchu do 3,00 m, przy budowie ulicy Laskówieckiej (droga gminna D) w Koninie.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11 d ust. 1 pkt 6, 7 i 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, d,  e, g, h ustawy.

Wnioskodawca dołączył aktualne dane z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki :  nr 157, 650, 651, 652, 235/1, 158/1, 158/3, 158/4, 158/5, 160, 161, 162, 164/1, 164/2, 173, 175, 181, 206/2, 225/1, 667, 167/3 (obręb Laskówiec).

W ocenie organu, dopuszczalne jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2554/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn akt II SA/Bk 960/12).

W odniesieniu do działek, dla których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, opróżnieniem lokali i innych pomieszczeń oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 3 pkt 2, art. 19, art. 20 ustawy).

Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych  niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wysłano zawiadomienie (pismo z dnia 17 sierpnia 2015 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawcy oraz właścicielom nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w terminie od dnia 19 sierpnia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej („Przegląd Koniński”) dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy, zawiadomienie zawierało oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i  miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku” (por. art. 11a ust. 4 ustawy). Przy czym, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 9 ustawy, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko:

1/    planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

2/ planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1.

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostały szczegółowo i jednoznacznie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia.

Wnioskodawca do wniosku dołączył decyzję uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Laskówieckiej w Koninie (decyzja Prezydenta Miasta Konina Nr 6 z dnia 25 czerwca 2014 r. - znak: OŚ.6220.11.2014). W decyzji tej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PL B300002. Na zachód od ulicy Laskówieckiej po Kanał Warta-Gopło rozciąga się kompleks torfowisk, torfiarek, szuwaru turzycowego i łozowisk, będących potencjalnym siedliskiem między innymi gatunków będących przedmiotami obszaru Natura 2000 (np. bąk, derkacz). Realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością wycinki drzew i krzewów, które zostały wprowadzone przez człowieka jako element zieleni przydomowej, nie są więc roślinami dziko występującymi i jako takie nie podlegają ochronie zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunków roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81).Wycinka drzew i krzewów przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio od 15 marca do 15 lipca. W ramach nasadzeń rekompensacyjnych posadzonych zostanie 77 drzew i 86 m² krzewów. Mając na względzie lokalizację inwestycji w pasie istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej, przewidzianą wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków oraz planowane nasadzenie rekompensacyjne, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Doliny Środkowej Warty, ani pogorszenia integralności obszaru 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu  nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…).

W pkt. III.1.1 niniejszej decyzji ustalono obowiązek realizacji inwestycji zgodnie   z powyższą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Stwierdzono, że przedłożony projekt budowlany spełnia wymagania:

 • określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję,
 • nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),
 • wynikające z ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 6 z dnia 25 czerwca 2014 r.  (znak:  OŚ.6220.11.2014)  o środowiskowy uwarunkowaniach.

Na zwiększenie w projekcie budowlanym szerokości pasa ruchu do 3,00 m przy budowie ulicy Laskówieckiej (droga gminna D) w Koninie, uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 ze zmianami) – postanowienie Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2014 r. znak UA.670.26.2014.

Mając powyższe na uwadze, organ po dokonaniu sprawdzeń w myśl ar. 35 ustawy Prawo budowlane, w punkcie VII niniejszej decyzji zatwierdził przedłożony projekt budowlany.

Wymagania dotyczące powiązania przedmiotowej drogi z innymi drogami publicznymi z określeniem ich kategorii określono w pkt. I decyzji.

W pkt. XII.1 ustalono obowiązek przebudowy drogi innej kategorii.

W pkt. XIII decyzji określono zakres inwestycji znajdujący się poza liniami rozgraniczającymi teren, dla których inwestor przedstawił oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie XIV niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Sztuba

pełniąca obowiązki Kierownika

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zmianami).

 

 

 

Załączniki:

 1.  Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren   inwestycji.
 2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.
 3.  Projekt budowlany.

 

Otrzymują:

1. Zastępca Prezydenta Miasta Konina

    Pan Sebastian Łukaszewski

    plac Wolności 1, 62-500 Konin

2. aa UA Z.P.

 

Do wiadomości:

1. Wydział  Gospodarki Nieruchomościami

    w miejscu – decyzja ostateczna

2. Wydział Geodezji i Katastru

w miejscu – decyzja ostateczna

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Konina

ul. Wodna 1, 62-500 Konin – decyzja ostateczna + załączniki

4. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych

ul.  Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin – decyzja ostateczna
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-09-23
Data udostępnienia: 2015-09-23 10:01:21
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-23 10:01:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236156
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,