Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

28-10-2015 r.

DECYZJA Nr 6

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) - zwanej dalej „k.p.a.” oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2015 r. (data wpływu:26.08.2015 r.), złożonego przez Pana Sebastiana Łukaszewskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Konina, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

 

udzielam zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej

na rzecz

Prezydenta Miasta Konina

plac Wolności 1

 1. Konin

 

polegającej na budowie dróg gminnych, realizowanej pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

Miasto Konin

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb:  0013 Nowy Dwór:

ark. 8, dz. nr ewid.: 120/12, 119/4, 119/3, 119/2, 119/1, 119/6, 119/7;

ark. 9, dz. nr ewid.: 122/19, 122/8, 122/17, 126/9, 127/31,  127/24, 131/10, 134/10, 127/29,
                              136, 126/2, 123/15, 123/4, 130/2, 131/2, 127/28, 123/12, 123/14,
                              123/10, 123/18, 122/14, 126/11, 130/3, 131/3, 126/10, 127/32, 135/6;

ark. 10, dz. nr ewid.: 696;

ark. 14, dz. nr ewid.: 121/14, 118/18, 118/26, 121/16, 121/18, 124/16, 125/17;

 

 1. Wymagania dotyczące powiązania dróg z innymi drogami publicznymi,  z określeniem ich kategorii
 1. Inwestycje należy realizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, oraz zapewnić dostęp nieruchomości do tych dróg.
 2. Dostępność do przedmiotowych dróg gminnych ustalam poprzez ich połączenie ulicą Storczykową z istniejącą ulicą Rumiankową (drogą gminną nr 580P) oraz ulicą Poznańską (drogą krajową nr 92) poprzez skrzyżowania jednopoziomowe zwykłe.

 

 1. Określenie linii rozgraniczających teren
 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (gruba linia przerywana koloru czerwonego)
  na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 (mapy przyjęte przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego w dniach 13.02.2014 r. i 25.03.2014 r., zaewidencjonowane pod identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu P.3062.2014.97), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 2. Ustalam, że liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęte są następujące nieruchomości:
  1. Nieruchomości nie podlegające podziałowi, stanowiące już własność Miasta Konin, oznaczone w poniższej Tabeli 1.

Tabela 1

Gmina/Miasto

Obręb

Ark.

Nr działki

Księga wieczysta

Konin

Nowy Dwór

8

120/12

KN1N/00063640/1

9

122/19

KN1N/00067761/3

122/8

KW 42916

122/17

KW 42916

126/9

Brak

127/31

Brak

127/24

Brak

131/10

Brak

127/29

Brak

126/2

Brak

123/15

KN1N/00085066/3

130/2

Brak

131/2

Brak

127/28

Brak

123/12

KN1N/00085066/3

123/14

KN1N/00085066/3

123/10

KN1N/00085066/3

123/18

KN1N/00042917/1

14

121/14

Brak

118/18

KW 42916

118/26

KN1N/00042917/1

121/18

KW 67761

124/16

KN1N/00085066/3

 

 1. Nieruchomości nie podlegające podziałowi: o nr ewid.: 121/16 ark. 14 obr. 0013
         Nowy Dwór, położona w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej –
         ulica Kameliowa oraz o nr ewid.: 136 ark. 9 obr. 0013 Nowy Dwór, położona
         w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej (nr 580P) – ulica
         Rumiankowa, dla których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o dysponowaniu
         nieruchomością na cele budowlane.
 2. Nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 2 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji.
 3. Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Miasta Konin oznaczone w Tabeli 3 zawartej w pkt. VI niniejszej decyzji.

 

W odniesieniu do nieruchomości, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust.3 pkt 2, art. 19 i art. 20 ustawy).

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa

 

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1.1. Ustalam, że w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany oraz zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Konina Nr 10 z dnia 29.07.2014 r. (znak OŚ.6220.13.2014)
o środowiskowych uwarunkowaniach, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina Nr 2 z dnia 20.07.2015 r. (znak OŚ.6220.4.2015) .

1.2.  Ustalam obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 16/Ww/14 z dnia 09.10.2014 r. (znak DSS-OŚR-IV.6341.55.2014) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

1.3.   Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej  - nie ustalam.
 2. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam.

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich

Inwestycje zaprojektowano, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym poprzez:

 • zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 • zapewnienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności,
 • ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 • zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

 1. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 2, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Bogdana Karykowskiego, a operat techniczny został wpisany przez Prezydenta Miasta Konina do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 07.07.2014 r. oraz 07.11.2014 r. pod numerem identyfikatora P.3062.2014.443.

2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

3. Tłustym drukiem w Tabeli 2 oznaczono części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren.

    Tabela 2

Gmina/

Miasto

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

 

Księga wieczysta

Obręb

Ark.

Nr działki

Nr działki

Konin

Nowy Dwór

 

8

119/6

119/8, 119/9

KN1N/00006150/2

119/7

119/10, 119/11

KN1N/00006150/2

9

122/14

122/23, 122/21, 122/22

KN1N/00051519/7

126/11

126/12, 126/13

KN1N/00066070/5

130/3

130/9, 130/10

KN1N/00068102/3

131/3

131/15, 131/16

KN1N/00068102/3

14

125/17

125/18, 125/19

KN1N/00016253/7

 

 

 1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Miasta Konin
 1. Ustalam, że części nieruchomości, powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone  tłustym drukiem w Tabeli 2 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji) stają się z mocy prawa  własnością Miasta Konin, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
 2. Nieruchomości nie podlegające podziałowi, które w całości stają się z mocy prawa  własnością Miasta Konin – zgodnie z poniższą Tabelą 3.

     Tabela 3

Oznaczenie nieruchomości

Księga wieczysta

lub inny dokument

Gmina/Miasto

Obręb

Arkusz

Nr działki

Konin

Nowy Dwór

8

119/4

KN1N/00006150/2

119/3

KN1N/00006150/2

119/2

KN1N/00006150/2

119/1

KN1N/00006150/2

9

134/10

KN1N/00002991/1

123/4

KN1N/00021872/0

 

 1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzam projekt budowlany pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

(kategoria obiektów: IV, XXV, XXVI)

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji obejmujący:

 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany

(branża: drogowa, sanitarna, elektryczna),

 

Autorzy projektu:

mgr inż. Rafał Kupś, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych - numer uprawnień BP-N-834/238/79, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/2661/01, mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - numer uprawnień WKP/0089/POOS/03, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IS/0181/04, inż. Jan Waliszewski, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie instalacji elektrycznych - numer uprawnień 183/83/Pw, numer członkowski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/IE/5389/01.

 1. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót.
 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonania należy przestrzegać  i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.
 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
 6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  prowadzić  dziennik  budowy  zgodnie   z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
 7. Inwestor  jest  zobowiązany  zawiadomić  o  zamierzonym  terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 • oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane,
 • oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane.
 1. Inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie zawiadomić Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla  miasta  Konina o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
 2. Przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, do użytkowania obiektu budowlanego Inwestor może przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina.
 1. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych

Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów budowlanych.

 

 1. Określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych
  obiektów budowlanych
 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończenia budowy obiektów budowlanych.
 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy  obiektów budowlanych.

 

 1. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie

Ustalam obowiązek nadzoru inwestorskiego na budowie w odpowiednich specjalnościach zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r. Nr 138,
poz. 1554).

 

 1. Określenie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu
 1. Dla inwestycji pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem” ustalam obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 4, w zakresie oznaczonym grubą linią przerywaną koloru zielonego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją.

 

Tabela 4

Gmina/

Miasto

Obręb

Ark.

Nr działki

Cel zajęcia nieruchomości

Księga wieczysta

Konin

Nowy Dwór

 

9

 

126/10

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KW 66069

127/32

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

KN1N/00035682/2

10

696

Przebudowa oświetlenia drogowego

KN1N/00042917/1

 

 1. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia
  na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach, o których mowa
  w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że:

2.1. Na  Prezydencie  Miasta  Konina  ciąży  obowiązek  przywrócenia  nieruchomości,  
do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu powyższych robót.

2.2. Jeżeli  przywrócenie  nieruchomości  do  stanu  poprzedniego  jest  niemożliwe  albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami). Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

2.3. Jeżeli  dokonana  przebudowa  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu  uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Prezydent Miasta Konina nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2.4. Właściciel  lub  użytkownik  wieczysty  nieruchomości  jest  obowiązany  udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem ich awarii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

2.5. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

3. Zezwalam  na  wykonanie  obowiązku  wykonania  robót  budowlanych  w  zakresie  określonym w punkcie XII.1.

 

 1. Tereny wód płynących
 1. Ustalam przejście przez tereny wód płynących na nieruchomości oznaczonej numerem      ewidencyjnym 135/6 ark. 9 obr. 0013 Nowy Dwór (oznaczenie księgi wieczystej:  KN1N/00091953/3), stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zakresie oznaczonym linią  przerywaną koloru niebieskiego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie  z projektem budowlanym  zatwierdzonym niniejszą decyzją.
 2. Prezydent Miasta Konina jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia terenów wód płynących na czas realizacji przedmiotowej inwestycji.
 3. Prezydent Miasta Konina nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu jest zobowiązany do uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia  z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –  Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 469), zakresu, warunków i terminu zajęcia terenów  wód płynących.

 

 1. Określenie terminu wydania nieruchomości

Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.08.2015 r., (data wpływu: 26.08.2015 r.) Pan Sebastian Łukaszewski Zastępca Prezydenta Miasta Konina, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina – zwany dalej wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:

 1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 27/14 z dnia 17.04.2014 r.  znak: DI-IV.8012.27.2014 - opinia pozytywna, z zastrzeżeniem, że projektowanie przedmiotowej inwestycji w obrębie jej włączenia do ul. Poznańskiej, stanowiącej ulicę     w ciągu drogi krajowej nr 92 (2), dla której na jej przebiegu przez teren miasta na prawach powiatu ustalono klasę techniczną nie niższą niż główna (G), winno uwzględniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z później. zm.) dotyczące ustalonej klasy  technicznej tej drogi krajowej – zastrzeżenie zostało uwzględnione w projekcie
      budowlanym.
 2. Prezydenta Miasta Konina - opinia z dnia 06.05.2014 r. znak: DR.7012.1.9.2013 – opinia pozytywna,

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:

 1. mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 2. analizę powiązania dróg z innymi drogami publicznymi,
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 5. po cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa  w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu,
 6. opinie:
 • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie z dnia 10.04.2014 r. (znak: Ko.WA.5152.534.1.2014) oraz z dnia 03.03.2015 r. (znak: Ko.WA.5152.534.3.2014) z informacją, że planowana inwestycja obejmuje teren, na którym nie występują obiekty zabytkowe, brak też zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w pkt. III.2 niniejszej decyzji nie ustalono warunków konserwatorskich,
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia 08.04.2014 r. Nr 1174/14 - opinia bez uwag, z wnioskiem o utrzymanie (nie pogorszenie) dotychczasowych parametrów odcinka drogi krajowej nr 92 – wniosek został uwzględniony w projekcie budowlanym. W związku z powyższym w pkt. III.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa, gdyż zgodnie z projektem budowlanym, projektowana budowa poprzez dowiązanie do ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 92), nie pogorszy jej dotychczasowych parametrów,
 •   Ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr 16/Ww/14 z dnia 09.10.2014 r. (znak DSS-OŚR-IV.6341.55.2014) udzielającą pozwolenia wodnoprawnego. W pkt III.1.1.2 niniejszej decyzji zobowiązano do realizacji inwestycji zgodnie z powyższą decyzją. 
 •   Ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Konina Nr 10 z dnia 29.07.2014 r. (znak OŚ.6220.13.2014), zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Konina Nr 2 z dnia 20.07.2015 r. (znak OŚ.6220.4.2015), uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia i stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. W pkt III.1.1.1 niniejszej decyzji zobowiązano do realizacji inwestycji zgodnie z powyższymi decyzjami.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11 d ust. 1 pkt 6, 7, 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, d,  e,  g ustawy.

            Do wniosku dołączono również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 121/16 ark. 14 obr. 0013 Nowy Dwór oraz 136 ark. 9 obr. 0013 Nowy Dwór.

Wnioskodawca dołączył aktualne dane z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem.

            Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych  niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wysłano zawiadomienie (pismo z dnia 15.09.2015 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz właścicielom nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń zamieszczonych
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w terminie od dnia 14.09.2015 r. do dnia 28.09.2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Urzędzie Miejskim w Golinie w terminie od dnia 16.09.2015 r. do dnia 07.10.2015 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej („Przegląd Koniński”) dnia 15.09.2015 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy, zawiadomienie zawierało oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie   (do dnia 6 października 2015 r.) i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia związane z planowaną inwestycją.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie nie pojawiły się żadne nowe dowody i materiały oraz nie zostały zgłoszone żadne żądania.

W ocenie organu, dopuszczalne jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2554/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 960/12).

W odniesieniu do działki, dla której wnioskodawca przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (nr. ewidencyjny 121/16 i 136 obręb Nowy Dwór) niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, opróżnieniem lokali i innych pomieszczeń oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 3 pkt 2, art. 19, art. 20 ustawy).

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją jest zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami)
dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana. Prezydent Miasta Konina decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 10 z dnia 29.07.2014 r. (znak OŚ.6220.13.2014), zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Konina Nr 2 z dnia 20.07.2015 r. (znak OŚ.6220.4.2015), na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

            W związku z art. 88 ust. 1 ww. ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…) dokonano analizy, czy we wniosku w wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania.

            W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami,
a biorąc pod uwagę zakres i lokalizację planowanej inwestycji uznano, że jej realizacja nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla środowiska.

            W związku z czym nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…).

            Załączony projekt budowlany spełnia wymagania określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję, spełnia również wymogi nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

            Mając powyższe na uwadze, organ po dokonaniu sprawdzeń w myśl ar. 35 ustawy Prawo budowlane zatwierdził przedłożony projekt budowlany.

            Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f w punkcie XII.1 niniejszej decyzji, ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

            Realizacja powyższych obowiązków wymaga ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy, w punkcie XII.2 niniejszej decyzji określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, przy czym zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy, do ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami).

            Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. h ustawy, w punkcie XII.3 niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na wykonanie ustalonych obowiązków.

            Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania przejścia przez tereny wód płynących. W związku z powyższym, na podstawie art. 20a ust. 1  ustawy, w pkt XIII określono nieruchomość, której dotyczy prawo przejścia przez tereny wód płynących.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie XIV niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

 

           z up. Prezydenta Miasta Konina

          Małgorzata Sztuba

          pełniąca obowiązki Kierownika

         Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

  

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015, poz. 783).

 

Załączniki:

 1.  2 mapy zasadnicze w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi tereny   inwestycji.
 2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.
 3.  Projekty budowlane.

Otrzymują:

 1. Prezydent Miasta Konina

                plac Wolności 1, 62-500 Konin

          2. aa UA A.L.

Do wiadomości:

1. Wydział  Gospodarki Nieruchomościami

    w miejscu – decyzja ostateczna

2. Wydział Geodezji i Katastru

w miejscu – decyzja ostateczna

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Konina

ul. Wodna 1, 62-500 Konin – decyzja ostateczna

4. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział VI Ksiąg Wieczystych

ul.  Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin – decyzja ostateczna
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2015-10-28
Data udostępnienia: 2015-10-28 06:09:19
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-28 06:09:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833335
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,