Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

08-03-2016 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Grójec (za rzeką Wartą),
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP część północna.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina:

  • uchwały Nr 214 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów,
  • uchwały Nr 213 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Grójec (za rzeką Wartą),
  • uchwały Nr 288 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP część północna

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w terminie do dnia 29.03.2016 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl . Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

 

Prezydent Miasta Konina

 

                     Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2016-03-08
Data udostępnienia: 2016-03-08 06:44:08
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-08 07:01:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5008672
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,