Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

11-05-2016 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina- rejon ulic Koralowej i Działkowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 201 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Koralowej i Działkowej i uchwały Nr 73 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 24.05.2016r. – 24.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 18), w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami  odbędzie się w dniu 25.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 18) o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

Prezydenta Miasta Konina
Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2016-05-11
Data udostępnienia: 2016-05-11 12:17:36
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 11:29:34
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5009435
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,